Slovene-English Dual Text: Ukrepajmo Zdaj Tudi Mi!

By , 06 Jul 2019, 15:16 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Ukrepajmo Zdaj Tudi Mi! Wikimedia, Copyright holder: European Environment Agency.

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ukrepajmo zdaj tudi mi!

Let's take action now!

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

To poletje ima vlada na mizi pomembne podnebne dokumente.

This summer, the government has important climate documents on the table.

To so dokumenti, s katerimi lahko sprejme tako odločne ukrepe, da bo Slovenija lahko sledila ciljem pariškega podnebnega sporazuma.

These are the documents with which it can take such decisive measures so that Slovenia can follow the goals of the Paris Climate Agreement.

»Da bi podnebne spremembe postale prednostna naloga politikov in da bi jih vlada obravnavala kot problem, ki zadeva vsakega posameznika, smo se odločili, da bomo z nujnim pozivom. Želimo, da se vlada tega problema loti tako, da bo preprečila podnebno katastrofo, ki nam sicer preti,« pravi Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra (PIC), ki je skupaj s številnimi drugimi organizacijami pobudnik poziva.

"In order for climate change to become a priority for politicians and to treat it as a problem that affects every individual, we decided to make an urgent appeal. We want the government to deal with this problem in a way that will prevent the climate catastrophe that is threatening us, "says Katarina Bervar Sternad of the Legal Information Center (PIC), who is making this call along with many other organizations.

Zaradi podnebnih sprememb lahko pride do poplav, suš, plazov pa tudi drugih nevarnosti, ki so povezane s podnebjem in okoljem, v katerem živimo.

Climate change can lead to floods, droughts, avalanches as well as other dangers associated with the climate and environment in which we live.

»To je nekaj, čemur nihče ne more ubežati,« dodaja Katarina Bervar Sternad.

"This is something that no one can escape," adds Katarina Bervar Sternad.

Znanstveniki pravijo, da se Zemlja ne sme segreti za več kot za 1,5 stopinje Celzija nad ravnijo v predindustrijski dobi, torej v času, ko še ni bilo tovarn. To je pol stopinje manj, kot so sprva menili. Ugotovili so namreč, da smo okolju doslej že preveč škodili, zato morajo biti ukrepi toliko bolj koreniti.

Scientists say that the Earth cannot warm by more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, that is, at a time when there were no factories. This is half a degree less than they initially thought. They have found that we have already done too much damage to the environment, so the measures taken must be more radical.

»Preprečiti moramo vse, kar lahko prispeva k slabšanju okolja, v katerem živimo,« poudarja Katarina Bervar Sternad.

"We must prevent everything that can contribute to the deterioration of the environment in which we live," stresses Katarina Bervar Sternad.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.