Slovene-English Dual Text: Kako Se Bomo Soočili z Globalnim Segrevanjem?

By , 08 Nov 2021, 09:51 AM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Kako Se Bomo Soočili z Globalnim Segrevanjem? gov.si

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako se bomo soočili z globalnim segrevanjem?

How will we deal with global warming?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Nastopila sta odločilna dva tedna za boj proti podnebnim spremembam.

The decisive two weeks to fight climate change have arrived.

Začela se je namreč 26. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) v Glasgowu na Škotskem. Trajala bo do 12. novembra.

The 26th United Nations Conference on Climate Change (COP26) has started in Glasgow, Scotland. It will run until November 12th.

Na tem pomembnem dogodku naj bi se voditelji iz vseh držav sveta dogovorili, kako pospešiti globalno ukrepanje za rešitev podnebne krize.

At this important event, leaders from all over the world are expected to agree on how to accelerate global action to address the climate crisis.

Cilji COP26 so, da se temperatura nikakor ne dvigne nad 1,5 stopinje Celzija. Države se morajo zato zavezati k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov in k vlaganju v obnovo ekosistemov.

The goals of COP26 are that the temperature never rises above 1.5 degrees Celsius. States must therefore commit to reducing greenhouse gas emissions and investing in restoring ecosystems.

Za doseganje teh ciljev je potrebno tudi veliko denarja. Tega morajo boju proti podnebnim spremembam nameniti tako države kot tudi zasebna podjetja.

It also takes a lot of money to achieve these goals. This must be done by both countries and private companies to combat climate change.

Pri vsem tem pa je najpomembnejše sodelovanje vseh držav.

In all this, the most important thing is the participation of all countries.

»COP26 bo uspešen, če bo na njem dosežen dogovor, ki bo nadgradil pravičen pristop k cilju 1,5 stopinje Celzija,« meni Barbara Kvac iz društva Focus.

"COP26 will be successful if an agreement is reached that will build on a fair approach to the 1.5 degree Celsius target," said Barbara Kvac of Focus.

To je namreč mejnik, ki bi še omogočil obvladljivo spoprijemanje s podnebno krizo.

This is a milestone that would make it possible to cope with the climate crisis.

Na žalost bi lahko kmalu prebili ta cilj.. Da se to ne zgodi, moramo takoj okrepiti prizadevanja za preprečevanje nadaljnjega segrevanja.

Unfortunately, we could break that target soon.. To prevent this from happening, we must immediately step up our efforts to prevent further warming.

»Nedavno poročilo IPCC in UNFCCC je pokazalo, da moramo čim prej in učinkovito ukrepati. Podnebni vrh COP26 mora ponuditi rešitve. Nasloviti mora vrzeli pri doseganju zmanjšanja izpustov in prilagajanja na podnebne spremembe, pa tudi financiranja podnebnega ukrepanja,« še pojasnjuje Barbara Kvac.

“A recent report by the IPCC and the UNFCCC has shown that we need to act as quickly and effectively as possible. The COP26 climate summit must offer solutions. It must address the gaps in achieving emissions reductions and adaptation to climate change, as well as the financing of climate action," explains Barbara Kvac.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.