Ljubljana related

02 Jan 2022, 19:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Dobre novice iz Slovenije v letu 2021

Good news from Slovenia in 2021

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Po čem si boš najbolj zapomnila leto 2021? Po koroni in vseh zoprnijah, povezanih z epidemijo, gotovo. Toda kateri so bili drugi dogodki, pomembni za vso Slovenijo?

What will you remember most about 2021? After the coronavirus and all the annoyances associated with the epidemic, of course. But what were other important events for the whole of Slovenia?

Na srečo so nas slovenski športniki tudi leta 2021 znova večkrat razveselili z zmagami in medaljami.

Fortunately, Slovenian athletes once again delighted us several times in 2021 with victories and medals.

V Tokiu so na olimpijskih igrah osvojili tri zlate, eno srebrno in eno bronasto medaljo, na paraolimpijskih igrah pa še dve odličji.

In Tokyo, they won three gold, one silver and one bronze medal at the Olympic Games, and two more medals at the Paralympic Games.

Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta znova zmagala na dveh od treh velikih večetapnih dirk.

Cyclists Tadej Pogačar and Primož Roglič won two of the three big multi-stage races again.

Plezalka Janja Garnbret je dokazala, da je najboljša športna plezalka na svetu.

Climber Janja Garnbret has proven to be the best sports climber in the world.

Nordijski smučarji so na svetovnem prvenstvu šestkrat stopili na zmagovalni oder, odbojkarji so tretjič zaigrali v finalu evropskega prvenstva in tretjič osvojili srebrno medaljo.

The Nordic skiers took the podium six times at the World Championships, the volleyball players played in the European Championship final for the third time and won the silver medal for the third time.

Dobra novica je bila tudi končana obnova Cukrarne. Nekdanja »ljubljanska sramota« na obrežju Ljubljanice je postala nova mestna znamenitost – muzej sodobne umetnosti.

The good news was also the completed renovation of Cukrarna [a former sugar factory]. The former "Ljubljana shame" on the banks of the Ljubljanica has become a new city landmark - the Museum of Contemporary Art.

Za državo Slovenijo je bilo pomembno tudi šestmesečno predsedovanje Evropski uniji. Od 1. julija do 31. decembra je vodila vrsto pomembnih srečanj in se trudila usklajevati različne interese vseh 27 članic Unije pri številnih pomembnih zadevah. Kot država, v kateri je pravica do pitne vode zapisana v ustavo, je na primer dosegla sprejem sklepov o svetovnem pomenu vode. Pomanjkanje vode vpliva na mir in varnost, zato je pomembno učinkovito upravljanje voda.

The six-month presidency of the European Union was also important for the state of Slovenia. From 1 July to 31 December, it chaired a series of important meetings and sought to reconcile the different interests of all 27 members of the Union on a number of important issues. As a country where the right to drinking water is enshrined in the constitution, for example, it has reached conclusions on the global importance of water. Water scarcity affects peace and security, so effective water management is important.

In ne nazadnje: risom v Sloveniji se obetajo boljši časi! Evrazijskega risa (Lynx lynx), so pred izumrtjem rešili s priseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške. Prva dva sta prišla spomladi 2019. Letos pa so pet risov naselili na Gorenjskem.

And last but not least: lynx in Slovenia are promised better times! The Eurasian lynx (Lynx lynx), was saved from extinction by importing lynx from Romania and Slovakia. The first two came in the spring of 2019. This year, five lynx settled in Gorenjska.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Dec 2021, 10:13 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Cepivo ali zdravilo proti novemu koronavirusu?

A vaccine or medicine against a new coronavirus?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zadnje čase pogosto slišimo o zdravilih proti bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus.

Lately, we often hear about drugs against the disease caused by the new coronavirus.

Kako ločimo cepivo od zdravila?

How do we distinguish a vaccine from a drug?

»Cepiv in zdravil ne moremo primerjati, saj popolnoma drugače učinkujejo. S cepivom poskušamo preprečiti bolezen, z zdravili pa bolezen zdravimo,« pojasnjuje specializant infektologije David Zupančič.

"Vaccines and medicines cannot be compared, because they work completely differently. We try to prevent the disease with vaccines, and we treat the disease with drugs, ”explains David Zupančič, a specialist in infectology.

»Bolj svetujemo cepljenje kot poskuse, da bolezen prebolimo in pozdravimo.«

"Vaccination is more advisable than trying to get over and cure the disease."

Covid-19 je virusno obolenje, zato ga ne moremo zdraviti z antibiotiki. Ti delujejo le na bakterijske okužbe.

COVID-19 is a viral disease, so it cannot be treated with antibiotics. These only work on bacterial infections.

Pri virusnih okužbah običajno pustimo, da se imunski sistem spopade z okužbo.

In viral infections, we usually let the immune system fight the infection.

Ob tem blažimo simptome, znižamo denimo telesno temperaturo in veliko počivamo. Tega ne smemo enačiti z zdravljenjem.

At the same time, we alleviate the symptoms, such as reducing our body temperature and resting a lot. This should not be equated with treatment.

Zdravila proti novemu koronavirusu pridejo v poštev le pri hujših potekih bolezni kot zadnja izbira, saj imajo mnogo stranskih učinkov.

Drugs against the new coronavirus are only considered in more severe cases as the last resort, as they have many side effects.

Poleg tega delujejo na različne načine in moramo biti pri njihovi uporabi previdni.

In addition, they work in different ways, and we need to be careful when using them.

V zadnjem času se veliko govori o protivirusnem zdravilu remdesivir, ki zavira razmnoževanje virusa.

There has been a lot of talk lately about the antiviral drug remdesivir, which inhibits the replication of the virus.

Poznamo tudi zdravljenje s protitelesi, ki se tarčno vežejo na virus. Obstaja več vrst protiteles – nekatera pomagajo imunskemu sistemu pri prepoznavanju in uničevanju virusa, druga pa lahko zaustavijo njegovo razmnoževanje.

We also know of treatment with antibodies that target the virus. There are several types of antibodies – some help the immune system recognize and destroy the virus, while others can stop it from reproducing.

V kasnejši fazi, ko lahko pride do pljučnice, so zelo učinkoviti steroidi. Steroidi zavirajo naš imunski sistem, da ne pride do prehudega vnetja, ki lahko povzroči hude poškodbe organov.

At a later stage, when pneumonia can occur, steroids are very effective. Steroids suppress our immune system to prevent excessive inflammation, which can cause severe organ damage.

Če steroide uporabimo prezgodaj, lahko zavremo lastno obrambo proti virusu in poslabšamo stanje.

If we use steroids too early, we can slow down our own defences against the virus and make the condition worse.

»V Sloveniji se za zdravljenje covida-19 uporabljajo steroidi, protivirusno zdravilo remdesivir, infuzije protiteles, v posebnih pogojih tudi druga monoklonska protitelesa. Na poti pa sta še dve zelo obetavni novi protivirusni zdravili, ki ju že nestrpno pričakujemo,« dodaja David Zupančič.

"In Slovenia, steroids, the antiviral drug remdesivir, antibody infusions and, under special conditions, other monoclonal antibodies are used to treat COVID-19. There are two other very promising new antiviral drugs on the way, which we are already looking forward to, "adds David Zupančič.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Dec 2021, 12:03 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Hov hov, se slišimo?

Woof, woof, can we hear you?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Kakšno veselje prevzame psa, ko se njegov lastnik vrne domov, čeprav je bil zdoma denimo samo eno uro!

What a joy it is for a dog when their owner returns home, even if he has only been away for an hour, for example!

Psi čas dojemajo drugače kot mi, zato se jim lahko zdi ena ura dolga celo večnost.

Dogs perceive time differently than we do, so one hour may seem like an eternity.

Čas, ko lastnika ni doma, je še posebej težek za pse, ki so lastnika dobili med epidemijo. Zaradi množičnega zaprtja so bili namreč ves čas z lastnikom, zdaj, ko ljudje zopet hodimo v službo in šolo, pa lahko manj časa preživimo z našimi kosmatimi prijatelji.

The time when their owner is not at home is especially difficult for dogs who got their owner during the epidemic. Due to the lockdown, they were with their owner all the time, and now that people are going to work and school again, we can spend less time with our furry friends.

Pes, ki je bil prej vajen človeške družbe, lastnika toliko bolj pogreša.

A dog that was previously accustomed to human company misses its owner all the more.

Raziskovalka in pasjeljubka Ilyena Hirskyj-Douglas se je zato domislila rešitve. To je pasji telefon (Dog Phone), prek katerega lahko pes pokliče lastnika.

Researcher and dog lover Ilyena Hirskyj-Douglas thus came up with a solution. This is a dog phone through which a dog can call their owner.

Ko se senzor v žogi premakne, sproži videoklic na računalniku. Sporazumevanje je obojestransko, saj tudi lastnik lahko pokliče psa.

When a sensor in the ball moves, it triggers a video call on the computer. Communication is mutual, as the owner can also call the dog.

Raziskovalka je pasji telefon preizkušala s svojim 10-letnim labradorcem Zachom, ki jo je proti koncu klical že petkrat na dan.

The researcher tested the dog phone with her 10-year-old Labrador Zach, who called her five times a day towards the end.

Marsikateri klic, ki ga je Zach opravil, se je najverjetneje zgodil nehote. Enkrat jo je denimo poklical, ker je ponesreči premaknil žogico, ko je iskal igrače v svoji posteljici.

Many of the calls Zach made most likely happened unintentionally. He called her once, for example, because he accidentally moved the ball while looking for toys in his crib.

A ko ga je poklicala ona, se je le redko javil. Da lahko o tem pes sam odloča, je prednost naprave.

But when she called him, he rarely answered. The fact that the dog can decide for himself is an advantage of the device.

»Lastnik lahko spremlja, kje je pes, ga pokliče ali nahrani na daljavo. Toda vse je odvisno od lastnika in pes pri tem nima nobene izbire,« pojasnjuje Ilyena Hirskyj-Douglas.

“The owner can monitor where the dog is, call him or feed him remotely. But it all depends on the owner and the dog has no choice, ”explains Ilyena Hirskyj-Douglas.

»Sedaj ima lahko tudi pes izbiro. Čeprav morda ne razumemo njegove odločitve, to ne pomeni, da se ne bi smel odločati.«

“Now the dog can also have a choice. Although we may not understand his decision, this does not mean that he should not make a decision. "

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Nov 2021, 20:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kmalu bodo zažarele praznične lučke

Festive lights will be on soon

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Le še nekaj dni nas loči do veselega decembra in kmalu bo tu tudi prva adventna nedelja. V številnih krajih po Sloveniji se pripravljajo na prižig lučk.

Only a few more days separate us until merry December, and soon the first Sunday of Advent will be here as well. In many places in Slovenia, they are preparing to turn on the lights.

V Ljubljani in Mariboru jih bodo prižgali že jutri, drugod jim bodo kmalu sledili.

They will be lit in Ljubljana and Maribor tomorrow [26 November], and will soon be followed elsewhere.

Poleg tradicionalnih meteoritov in lampijončkov bodo v Ljubljani postavili še približno 850 skulptur in 50 kilometrov dolgo svetlobno verigo.

In addition to traditional meteorites and lanterns, about 850 sculptures and a 50-kilometer-long light chain will be erected in Ljubljana.

Mesto bo krasilo tudi deset smrek in 79 »zelenih« dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili naravi. Največja smreka že stoji na Prešernovem trgu. Visoka je 15 metrov in tehta 3 tone.

The city will also be adorned with ten spruces and 79 "green" trees, which will be returned to nature after the holidays. The largest spruce is already standing on Prešeren Square. It is 15 meters high and weighs 3 tons.

Drevesa na Wolfovi ulici bodo pomagali okrasiti učenci bližnjih šol.

The trees on Wolfova ulica will be decorated with the help of students of nearby schools.

Tudi ti lahko pomagaš krasiti Ljubljano: in sicer gozdičke na Stritarjevi (od Prešernovega trga do Mestne hiše) in Čopovi ulici (od Prešernovega trga proti Slovenski cesti). Pri tem na občini pozivajo, da ne kupuj novih okraskov, ampak uporabi tiste, ki jih že imaš doma.

You can also help decorate Ljubljana: namely the woods on Stritarjeva (from Prešeren Square to the Town Hall) and Čopova ulica (from Prešeren Square towards Slovenska cesta). In doing so, the municipality urges you not to buy new ornaments, but to use the ones you already have at home.

Na bližnjem Gallusovem nabrežju bodo spet stale jaslice iz slame v naravni velikosti. Le malenkost večje so od otrok.

Life-size straw cribs will once again stand on the nearby Gallus Embankment. They are only slightly larger than children.

Praznično okrasitev je tretjič zapored načrtoval arhitekt Urban Modic. Kakšne novosti je pripravil?

The festive decoration was planned for the third time in a row by the architect Urban Modic. What innovations has he prepared?

Tristrano piramido na Prešernovem trgu, z lučkami povezana drevesa ob Ljubljanici in okrasitev od Vodnikovega trga do Cukrarne.

The three-sided pyramid on Prešeren Square, trees connected with lights along the Ljubljanica, and decorations from Vodnikov trg to Cukrarna.

Na silvestrovo bo mesto razsvetlil petminutni ekološki ognjemet. Lani pa je ognjemet odpadel zaradi epidemije.

On New Year's Eve, the city will be lit by a five-minute ecological fireworks display. Last year, however, the fireworks were called off due to an epidemic.

V Mariboru bodo zaradi negotovih razmer prižig lučk posneli in predvajali na spletu. Hkrati bodo jutri odprli Vilinsko mesto, v katerem bodo ob koncih tedna ustvarjalne delavnice in predstave za otroke.

Due to the uncertain situation in Maribor, the lighting of the lights will be recorded and broadcast online. At the same time, they will open the Fairy Town tomorrow, where there will be creative workshops and performances for children on weekends.

V Kopru, kjer bodo lučke prižgali dan kasneje, prav tako pripravljajo mnoge dejavnosti za otroke: Miklavžev in božični sejem in gledališke predstave. Postavili so tudi drsališče.

In Koper, where the lights will be turned on a day later, they are also preparing many activities for children: St. Nicholas and the Christmas Fair and theatre performances. They also set up an ice rink.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Nov 2021, 08:19 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nekatere veverice so pogumnejše od drugih

Some squirrels are braver than others

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Morda veš, da naše osebnostne značilnosti, kot so družabnost, aktivnost ali pogum, vplivajo na izbiro poklica, prijateljev in hobijev.

You may know that our personality traits, such as sociability, liveliness, or courage, influence the choice of profession, friends, and hobbies.

Zanimivo je, da imajo osebnost tudi živali.

Interestingly, animals also have a personality.

Njeno raziskovanje se je začelo razvijati šele v zadnjem času, saj je to zelo zahtevno. Poleg tega znanstveniki ponavadi živali spremljajo kot skupnost in se redko osredotočijo na posamezne osebke.

Her research has only begun to develop recently, as it is very demanding. In addition, scientists tend to monitor animals as a community and rarely focus on individual specimens.

Osebnost imajo različni organizmi: ribe, ptice, glodavci, pajki, kuščarji. Vse več raziskav kaže, da jo imajo najverjetneje vse živali, čeprav smo mislili, da je to samo značilnost človeka.

Different organisms have a personality: fish, birds, rodents, spiders, lizards. More and more research shows that most animals probably have one, even though we thought it was just a characteristic of humans.

Nedavno je bila objavljena raziskava, kjer so znanstveniki tri leta spremljali vedenje veveric, ki živijo v Koloradu, ZDA.

A study was recently published where scientists monitored the behaviour of squirrels living in Colorado, USA for three years.

Pri tem so preučevali štiri lastnosti: pogum, agresijo, aktivnost in družabnost.

In doing so, they studied four traits: courage, aggression, liveliness, and sociability.

Veverice so postavili v škatlo z luknjami in spremljali njihovo vedenje v novem okolju. Naredili so tudi test z ogledalom, da bi ugotovili, kako se veverica odziva na svoj odsev.

The squirrels were placed in a box with holes and monitored for their behaviour in the new environment. They also did a test with a mirror to find out how the squirrel responds to its reflection.

Pogum so preizkusili tako, da so se ji približali v naravi in spremljali, kdaj bo pobegnila. Opazovali so še vedenje v pasti – za kratek čas so jo ujeli, opazovali in nato izpustili.

They tested courage by approaching one in nature and watching when it would escape. They also observed the behaviour in a trap - they caught one for a short time, observed it and then released it.

S testi so spoznali, da se pogumnejše veverice gibljejo na večjih ozemljih in hitreje. Tako so ugotovili, da sta pogum in aktivnost povezana.

Tests have shown that braver squirrels move over larger territories and faster. Thus, they found that courage and activity are related.

Prav tako naj bi imele družabnejše veverice večjo verjetnost preživetja in razmnoževanja, čeprav veverice, ki so jih preučevali, načeloma veljajo za manj družabno vrsto.

Moreover, more social squirrels are said to be more likely to survive and reproduce, although the squirrels studied have in principle been considered a less social species.

»Upoštevanje osebnosti je lahko pri varovanju vrst še posebej pomembno, saj nam lahko pomaga pri napovedovanju odziva živali na nove življenjske pogoje, kot je sprememba ali uničenje habitata,« pravi dr. Jaclyn Aliperti, vodja raziskave.

"Consideration of personality can be especially important in protecting species, as it can help us predict the response of animals to new living conditions, such as habitat change or destruction," says Dr. Jaclyn Aliperti, Head of Research.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

15 Nov 2021, 11:59 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Andreja Slokar, paralelna junakinja

Andreja Slokar, a parallel heroine

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Andreja Slokar je nova slovenska junakinja na seznamu zmagovalk svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Andreja Slokar is the new Slovenian heroine on the list of winners of the Alpine Skiing World Cup.

24-letna smučarka iz Ajdovščine je v soboto zmagala na posamični paralelni tekmi v alpskem smučanju v avstrijskem Lechu.

The 24-year-old skier from Ajdovščina won the individual parallel alpine skiing competition in Lech, Austria on Saturday.

Hitra je bila že v kvalifikacijah, nato se je potrudila in suvereno odsmučala tudi na tekmi, in tekmice ji niso bile kos – ustavilo je ni niti močno sneženje.

She was already fast in the qualifications, and the competition was no match for her – not even heavy snow stopped her.

Andreja je postala enajsta slovenska smučarka z vsaj eno zmago v svetovnem pokalu.

Andreja became the eleventh Slovenian skier with at least one victory in the World Cup.

Po zmagi je povedala, da se je zelo zabavala na tej posebni tekm, ki na sporedu je le enkrat na leto.

After the win, she said she had a lot of fun at this special match, which is only on the schedule once a year.

»Resnično uživam v paralelnem smučanju, čeprav ga ne treniram veliko. Zabavno je, rada tekmujem, ko imam nekoga, ki ga vidim ob sebi,« je še dodala smučarka.

“I really enjoy parallel skiing, even though I don’t train it much. It's fun, I like to compete when I can see the other person near me, "added the skier.

V nedeljo tudi sta na paralelni tekmi nastopila Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Štefan se je prebil v četrtfinale, Žan pa je ostal poražen v osmini finala.

On Sunday, Štefan Hadalin and Žan Kranjec also competed in a parallel race. Štefan made it to the quarterfinals, while Žan was defeated in the round before.

To sta bili edini posamični paralelni tekmi v tej sezoni svetovnega pokala.

These were the only individual parallel matches this World Cup season.

Na tej preizkušnji tekmovalci in tekmovalke smučajo drug ob drugem na vzporednih enakih, a krajših veleslalomskih progah.

In this trial, the competitors ski side by side on parallel and identical but shorter giant slalom tracks.

Vozijo tako na rdeči kot modri progi. Zmagata smučar oziroma smučarka, ki se jima uspe prebiti v finale in tudi tam premagati svojega nasprotnika.

They ski on both the red and blue tracks. The winner is the skier who manages to make it to the finals and beat their opponent there as well.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Nov 2021, 09:51 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako se bomo soočili z globalnim segrevanjem?

How will we deal with global warming?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Nastopila sta odločilna dva tedna za boj proti podnebnim spremembam.

The decisive two weeks to fight climate change have arrived.

Začela se je namreč 26. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) v Glasgowu na Škotskem. Trajala bo do 12. novembra.

The 26th United Nations Conference on Climate Change (COP26) has started in Glasgow, Scotland. It will run until November 12th.

Na tem pomembnem dogodku naj bi se voditelji iz vseh držav sveta dogovorili, kako pospešiti globalno ukrepanje za rešitev podnebne krize.

At this important event, leaders from all over the world are expected to agree on how to accelerate global action to address the climate crisis.

Cilji COP26 so, da se temperatura nikakor ne dvigne nad 1,5 stopinje Celzija. Države se morajo zato zavezati k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov in k vlaganju v obnovo ekosistemov.

The goals of COP26 are that the temperature never rises above 1.5 degrees Celsius. States must therefore commit to reducing greenhouse gas emissions and investing in restoring ecosystems.

Za doseganje teh ciljev je potrebno tudi veliko denarja. Tega morajo boju proti podnebnim spremembam nameniti tako države kot tudi zasebna podjetja.

It also takes a lot of money to achieve these goals. This must be done by both countries and private companies to combat climate change.

Pri vsem tem pa je najpomembnejše sodelovanje vseh držav.

In all this, the most important thing is the participation of all countries.

»COP26 bo uspešen, če bo na njem dosežen dogovor, ki bo nadgradil pravičen pristop k cilju 1,5 stopinje Celzija,« meni Barbara Kvac iz društva Focus.

"COP26 will be successful if an agreement is reached that will build on a fair approach to the 1.5 degree Celsius target," said Barbara Kvac of Focus.

To je namreč mejnik, ki bi še omogočil obvladljivo spoprijemanje s podnebno krizo.

This is a milestone that would make it possible to cope with the climate crisis.

Na žalost bi lahko kmalu prebili ta cilj.. Da se to ne zgodi, moramo takoj okrepiti prizadevanja za preprečevanje nadaljnjega segrevanja.

Unfortunately, we could break that target soon.. To prevent this from happening, we must immediately step up our efforts to prevent further warming.

»Nedavno poročilo IPCC in UNFCCC je pokazalo, da moramo čim prej in učinkovito ukrepati. Podnebni vrh COP26 mora ponuditi rešitve. Nasloviti mora vrzeli pri doseganju zmanjšanja izpustov in prilagajanja na podnebne spremembe, pa tudi financiranja podnebnega ukrepanja,« še pojasnjuje Barbara Kvac.

“A recent report by the IPCC and the UNFCCC has shown that we need to act as quickly and effectively as possible. The COP26 climate summit must offer solutions. It must address the gaps in achieving emissions reductions and adaptation to climate change, as well as the financing of climate action," explains Barbara Kvac.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Nov 2021, 10:18 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Znanstveniki so zunaj naše galaksije morda odkrili nov planet

Scientists may have discovered a new planet outside our galaxy

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Vesolje je ogromno in veliko je predelov, ki jih ne poznamo.

The universe is huge and there are many things we don’t know about.

Astronome zato neizmerno razveseli, ko najdejo kakšen nov planet ali zvezdo.

Astronomers are therefore immensely delighted when they find a new planet or star.

Nasini znanstveniki so morda zaznali prvi planet zunaj naše galaksije. Velik naj bi bil približno kot Saturn.

NASA scientists may have detected the first planet outside our galaxy. It is supposed to be about as big as Saturn.

Do sedaj so zunaj našega osončja odkrili približno pet tisoč planetov, a so se vsi nahajali v naši galaksiji. To pomeni, da so od nas oddaljeni do tri tisoč svetlobnih let.

So far, about five thousand planets have been discovered outside our solar system, but they were all located in our galaxy. This means that they are up to three thousand light years away from us.

Morebitni novi planet so odkrili v sosednji galaksiji, oddaljeni kar 28 milijonov svetlobnih let.

A possible new planet has been discovered in a neighbouring galaxy 28 million light-years away.

»Okrog 80 odstotkov potrjenih planetov zunaj našega osončja je bilo odkritih z metodo opazovanja prehoda planeta preko zvezdine ploskvice. Planet, ki kroži okrog zvezde, jo začasno delno zastre, s teleskopi takrat zaznamo potemnitev zvezde,« pojasnjuje dr. Dunja Fabjan s Fakultete za matematiko in fiziko.

“About 80 percent of the confirmed planets outside our solar system have been discovered by the method of observing the passage of the planet across the surface of a star. The planet orbiting the star temporarily partially obscures it, with telescopes we then detect the darkening of the star, "explains Dr. Dunja Fabjan from the Faculty of Mathematics and Physics.

»Sedaj pa so prvič opazovali začasno zmanjšanje količine rentgenske svetlobe, ki izhaja z manjšega območja te posebne dvojne zvezde.«

"Now, for the first time, they have observed a temporary decrease in the amount of X-rays emanating from a smaller area of ​​this particular binary star."

Pri opazovanju planetov zunaj naše galaksije z zaznavanjem vidne svetlobe ne morejo razločiti posamičnih zvezd, ker so vse tako svetle.

When observing planets outside our galaxy by perceiving visible light, they cannot distinguish individual stars because they are all so bright.

»Zvezde, ki oddajajo rentgenske žarke, so redkejše, zato jih lažje opazujemo,« dodaja Dunja Fabjan. »Če oddajajo dovolj močna valovanja, postanejo dobra tarča za iskanje planetov okoli njih.«

"Stars that emit X-rays are rarer, so they are easier to observe," adds Dunja Fabjan. "If they emit strong enough waves, they become a good target for finding planets around them."

Znanstveniki še niso mogli potrditi, da gre zares za prvi planet zunaj naše galaksije.

Scientists have not yet been able to confirm that this is indeed the first planet outside our galaxy.

Potrebovali bi več podatkov, da se bolje prepričajo, a novih meritev še dolgo ne bodo mogli izvesti, saj bo planet potreboval sedemdeset let, da bo zopet zasenčil svojo zvezdo.

They would need more data to be better convinced, but they will not be able to make new measurements for a long time, as the planet will need seventy years to make a shadow on its star again.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here. You can read more about this story at NASA

25 Oct 2021, 17:20 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nasilne Hobotnice

Violent Octopuses

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Hobotnice so zelo iznajdljive in simpatične, včasih pa tudi nasilne.

Octopuses are very resourceful and likeable, and sometimes violent.

Če jim gredo druge hobotnice na živce, vanje mečejo pesek, kamenčke ali celo školjke, je ugotovila avstralska raziskovalna skupina.

If other octopuses get on their nerves, they throw sand, pebbles or even shells at them, an Australian research team has found.

Znanstveniki so dolgo mislili, da bližnjo hobotnico s peskom zadenejo le po naključju, saj ga ob pospravljanju svojih bivališč običajno mečejo vsenaokrog.

Scientists have long thought that they hit a nearby octopus with sand only by chance, as they usually throw it all around while cleaning their homes.

Ob spremljanju vedenja hobotnic v avstralskem morju pa so dojeli, da se hobotnice, ki druge namenoma obmetavajo, ob tem drugače vedejo.

However, by monitoring the behaviour of octopuses in the Australian Sea, they realized that octopuses that deliberately obstruct others behave differently.

Zmožnost metanja predmetov v druge hobotnice kaže na zelo visoko inteligenco hobotnic.

The ability to throw objects at other octopuses indicates very high octopus intelligence.

Druge hobotnice takšno vedenje prepoznajo in hitro vidijo, da jih bo nekaj zadelo, zato se pogosto pripravijo na umik. Zanimivo je, da se napadene hobotnice običajno ne odzovejo z metom nazaj.

Other octopuses recognize this behaviour and quickly see that something will hit them, so they often prepare to retreat. Interestingly, attacked octopuses usually do not respond by throwing back.

Raziskovalna skupina je denimo opazovala, kako je samica kar desetkrat vrgla pesek v samca, ko se je ta poskusil pariti z njo. Zadela ga je le petkrat, saj se je samcu uspelo umakniti, ob tem pa ni ničesar vrgel proti njej.

For example, a research team observed a female throw sand at a male ten times when he tried to mate with her. She hit him only five times as the male managed to retreat without throwing anything at her.

»Takšno zaporedje dogodkov me je prepričalo, da so meti namerni,« pravi vodja raziskave dr. Peter Godfrey-Smith.

"Such a sequence of events convinced me that the throws were intentional," says the head of the research, Dr. Peter Godfrey-Smith.

Med opazovanjem vedenja hobotnic so opazili celo prizor, ko je metanje školjke v drugo hobotnico spominjalo na podajanje frizbija.

While observing the behaviour of the octopuses, they even noticed a scene where throwing a shell at another octopus was reminiscent of passing a frisbee.

Večinoma so pesek ali školjke metale samice, ki so ciljale samce.

Mostly, sand or shells were thrown by females targeting males.

Metanje predmetov v druge osebke je pri živalih sicer zelo redek pojav, ker je zanj potrebna zelo visoka raven inteligence. Zabeležili so ga le pri šimpanzih in nekaterih drugih primatih.

Throwing objects at other individuals is a very rare phenomenon in animals because it requires a very high level of intelligence. It has only been recorded in chimpanzees and some other primates.

Hobotnice so že večkrat pokazale, da so izredno inteligentne in celo nasilne. Če si drznejo loviti na njihovem območju, ribe boksajo in celo pretepajo.

Octopuses have repeatedly shown that they are extremely intelligent and even violent. If fish dare to hunt in their area, they will box and even fight them.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Oct 2021, 17:24 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Poznaš Squid Game?

Do You Know Squid Game?

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Squid Game, serija o nevarnih otroških igrah, je priljubljena po vsem svetu

Squid Game, a series about dangerous children's games, is popular all over the world

Zadnje dni o tej seriji, ki bi jo lahko prevedli kot Igro lignja, veliko poročajo mediji ter pišejo filmski kritiki in uporabniki družbenih omrežij.

In recent days this series, which could be translated as Squid Game, has been widely reported by the media and written about by film critics and social media users.

Predvajajo jo na Netflixu in snemajo v Južni Koreji.

It airs on Netflix and is filmed in South Korea.

V zadnjem mesecu, odkar so jo prvič predvajali, je postala priljubljena po vsem svetu.

In the last month since it first aired, it has become popular around the world.

Njen uspeh se je preselil tudi v digitalni svet, kjer jo tisoči igrajo na spletnih straneh za video igre.

It’s success has also moved into the digital world, where thousands play it on video game websites.

S čim je navdušila?

With what has it impressed people?

Serija temelji na klasičnih otroških igrah, ki so bile priljubljene pred dobo računalnikov. Ena takšnih je bila Rdeča luč, zelena luč, poroča Reuters.

The series is based on classic children’s games that were popular before the computer age. One such was the Red Light, Green Light, Reuters reports.

To je igra, kjer se igralci na igrišču ustavljajo in premikajo po navodilih. Če zaslišijo besedo zelena, se premaknejo, če besedo rdeča, ustavijo.

This is a game where players on the field stop and move according to instructions. If they hear the word green, they move, if the word red, they stop.

Vendar ima ta igra v seriji hude posledice, saj tiste, ki se ne ustavijo pravočasno, ustrelijo.

However, this game has serious consequences in the series, as those who do not stop in time are shot.

Grozljiva serija prepleta igre z revščino in plačnimi neenakostmi. Za denar namreč tekmujejo obubožani in obupani ljudje.

The gruesome series intertwines games with poverty and wage inequalities. Specifically, impoverished and desperate people compete for money.

Serija ni primerna za mlajše od 17 let. Predvsem zaradi izjemnega nasilja, nekaterih prizorov spolnosti in uživanja alkohola. Ogled so odsvetovale nekatere šole v Veliki Britaniji.

The series is not suitable for under 17s. Mainly due to extreme violence, some sex scenes and alcohol consumption. Watching it was not recommended by some schools in the UK.

V Belgiji so otroci na šolskem igrišču poustvarjali igro iz serije in tepli sovrstnike, ki so izgubljali.

In Belgium, children recreated a game from the series in a school playground and beat their classmates who lost.

Številne starše skrbi, da bi otroci gledali serijo ali se igrali na takšen način. Zato morate vedeti, da se nasilnih igric ne smete igrati.

Many parents worry that their children would watch the series or play that way. So you need to know that violent games should not be played.

Tisti, ki se za ogled serije vseeno odločijo, lahko to izkoristijo za pogovor s starši o resničnih težavah, ki jih imamo. To sta na primer nasilje in neenakost, pravi Neil Andersen, predsednik združenja za medijsko pismenost v Torontu.

Those who choose to watch the series anyway can take advantage of this to talk to their parents about the real problems they have. These are, for example, violence and inequality, says Neil Andersen, president of the Toronto Media Literacy Association.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 4 of 24

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.