Ljubljana related

01 Oct 2020, 18:37 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ne meči hrane v smeti

Don't throw food in the trash

Written by Romana Dobnikar Šeruga translated by JL Flanner & G Translate

Na mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so mediji poročali o tem, koliko hrane vržemo v smeti, in opozarjali, kako narobe je to. Vendar en dan na leto ni dovolj! O tej temi bi morali govoriti in razmišljati vsak dan.

On International Food Loss and Food Waste Awareness Day, the media reported on how much food we throw in the trash and warned how wrong it was. But one day a year is not enough! We should talk and think about this topic every day.

Vsak Slovenec na leto zavrže kar 68 kilogramov hrane v smeti. Preračunajmo: to je 20 dekagramov ali skoraj štiri žemljice na dan. Ogromno hrane se izgubi že na poti do potrošnika, nato pa konča v smeti, skupaj z neprodano hrano iz trgovin in ostanki hrane iz gostiln, šol in družinskih miz.

Every Slovene throws as much as 68 kilograms of food a year in the trash. Let’s recalculate: that’s 20 decagrams, or almost four buns a day. A huge amount of food is lost already on the way to the consumer, it then ends up in the trash, along with unsold food from stores and leftover food from restaurant, school and family tables.

Združeni narodi so si zastavili cilj, da v desetih letih zmanjšamo količino odpadne hrane za polovico in hkrati odpravimo lakoto v svetu. Kako lahko to dosežemo?

The United Nations has set itself the goal of halving the amount of food waste in ten years while eliminating world hunger. How can we achieve this?

Viške hrane podarimo tistim, ki so še lačni. Nekateri živilski trgovci vsak večer ostanke sveže neprodane hrane predajo predstavnikom različnih človekoljubnih organizacij, da jih razdelijo tistim, ki hrane ne morejo kupiti. To je lep zgled. Toda iz trgovin pride samo deset odstotkov ostankov hrane. Najbolj potratno s hrano ravnamo v gospodinjstvih. Mi sami smo krivi za več kot polovico vse zavržene hrane, opozarja novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek.

We give surplus food to those who are still hungry. Some food retailers hand over leftovers of fresh unsold food to representatives of various humanitarian organisations every night to distribute to those who cannot buy food. This is a good example. But only ten percent of leftover food comes from stores. The most food waste is in households. We ourselves are to blame for more than half of all discarded food, warns Delo journalist Maja Prijatelj Videmšek.

Zato si moramo prizadevati, da kupimo in si pripravimo le toliko hrane, kolikor jo lahko pojemo. Ostanke shranimo in pojemo kasneje. Viške hrane pa lahko podarimo naprej. Zveza prijateljev mladine Slovenije vsako leto razpiše natečaj Evropa v šoli. Naslov letošnjega se glasi Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.

Therefore, we should strive to buy and prepare only as much food as we can eat. The leftovers are stored and eaten later. Surplus food can be donated. Every year, the Association of Friends of the Youth of Slovenia announces the Europe at School competition. This year's title is If the bread falls to the ground, pick it up and kiss it.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Sep 2020, 18:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Tadej Pogačar veliki zmagovalec dirke po Franciji

Tadej Pogačar is the big winner of the Tour de France

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

V nedeljo se je s formalno parado šampionov do Elizejskih poljan v Parizu sklenila peklenska tritedenska kolesarska dirka po Franciji.

On Sunday, the three-week Tour de France cycling race concluded with a formal parade of champions to the Champs-Elysées in Paris.

Za Slovenijo je bila zgodovinska. Dvojno zmagoslavje sta na njej dosegla Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič.

It was historic for Slovenia. The Slovenians Tadej Pogačar and Primož Roglič achieved a double victory.

Primož je kar 11 etap vozil v rumeni majici vodilnega na dirki po Franciji. Na predzadnji, odločilni etapi, pa se je zgodil neverjeten preobrat. Na kronometru so mu pošle moči.

Primož rode as many as 11 stages in the yellow jersey of the leader of the Tour de France. On the penultimate, decisive stage, however, an incredible turnaround occurred. On the time trial his strength ran out.

Tadej, ki je danes dopolnil 22 let, je v 36,2 kilometra dolgi vožnji na čas kolo poganjal kot stroj, prehitel Primoža za skoraj dve minuti in oblekel rumeno majico.

Tadej, who turned 22 today, rode his bike like a machine in a 36.2-kilometer time trial, overtook Primož by almost two minutes and wore the yellow jersey.

»Šel sem na polno. Moje sanje so bile, da bi le nastopil na Touru, zdaj pa sem zmagal. To je neverjetno,« je po izjemni predstavi v kronometru 20. etape Toura dejal Tadej.

“I went full throttle. My dream was to just perform on the Tour, and now I’ve won. This is amazing," said Tadej after the exceptional performance in the time trial of the 20th stage of the Tour.

Primož je priznal, da je bil Tadej boljši in da preprosto v nogah ni imel dovolj moči.

Primož admitted that Tadej was better, and that he simply did not have enough strength in his legs.

Mnogi so Tadejevo vožnjo označili za eno izmed najboljših kolesarskih predstav posameznika vseh časov. Poleg rumene je osvojil tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih vzponih in belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Many have described Tadej's ride as one of the best individual cycling performances of all time. In addition to the yellow, he also won a polka dot jersey for the best on mountain climbs and a white jersey for the best young cyclist.

Njegov uspeh je še toliko večji, ker ob sebi ni imel tako močne ekipe kot Primož.

His success is even greater because he did not have such a strong team with him as Primož.

»Vsak dan v treh tednih smo naredili vse popolno. Vse smo natančno načrtovali. Pripravljeni smo bili na praznovanje,« je bil razočaran eden od kolesarjev v Primoževi ekipi Jumbo Visma.

“Every day for three weeks, we did everything perfectly. We planned everything carefully. We were ready for the celebration," said one of the riders in Primož's team, Jumbo Visma, who was disappointed.

Razplet prinaša lepo sporočilo: življenja ne gre načrtovati do podrobnosti; del življenja so presenečenja in za uspeh je treba vztrajati in dati vse od sebe.

This unfolding [of events] brings a nice message: life is not about planning down to the last detail, surprises are a part of life and for success you have to persevere and give your best.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

17 Sep 2020, 17:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Za TikTok v Ameriki še iščejo rešitev

They are still looking for a solution for TikTok in America

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Iztekel se je rok za spremembo lastništva priljubljene aplikacije TikTok.

The deadline to change ownership of the popular TikTok app has expired.

V kitajskem podjetju ByteDance, ki jo je ustvaril, iščejo rešitve, kako se izogniti prepovedi njene uporabe v Združenih državah Amerike.

The Chinese company ByteDance, which created it, is looking for solutions to avoid a ban on its use in the United States.

Za zdaj kaže, da ameriškega dela podjetja ne bo kupil Microsoft, kot se je sprva govorilo. Namesto tega naj bi v Kaliforniji ustanovili novo samostojno globalno podjetje.

For now, it appears that Microsoft will not buy the American part of the company, as was initially said. Instead, a new independent global company is to be set up in California.

V Beli hiši v Washingtonu, kjer živi in dela ameriški predsednik Donald Trump, so se popoldne pogovarjali, ali lahko Kitajci ohranijo večinski delež lastništva v novem podjetju. Manjšinski lastnik bi postal ameriško podjetje Oracle. Ta bi prevzel tudi upravljanje s podatki in tako poskrbel za njihovo varnost.

The White House in Washington, where US President Donald Trump lives and works, discussed in the afternoon whether the Chinese could retain a majority stake in the new company. The minority owner would be the American company Oracle. It would also take over the management of the data and thus ensure its security.

Po prvih podatkih še ni znano, ali se Trump s tem predlogom strinja.

According to initial reports, it is not yet known whether Trump agrees with this proposal.

Predsednik Trump je sicer avgusta napovedal, da bo TikTok prepovedal že 20. septembra, če Kitajci aplikacije ne bodo prodali Američanom.

President Trump announced in August that he would ban TikTok as early as September 20 if the Chinese did not sell the app to Americans.

Prepričan je namreč, da Kitajska prek aplikacije dostopa do podatkov o ameriških državljanih.

He is convinced that China has access to data on American citizens through the application.

Kitajsko podjetje je ves čas zatrjevalo, da podatkov ne zlorablja.

The Chinese company has always claimed that it does not misuse the data.

TikTok je zelo priljubljen predvsem med otroki in najstniki. Po svetu naj bi si ga naložila več kot milijarda uporabnikov.

TikTok is very popular, especially among children and teenagers. It is estimated to have been downloaded by more than a billion users worldwide.

Zadnja novice

Latest News

Po Trumpovih besedah je podjetje Oracle blizu tega, da sklenejo dogovor. Tega morajo nato potrditi še pristojni ameriški uradniki.

According to Trump, Oracle is close to reaching an agreement. This must then be confirmed by the relevant US officials.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 Sep 2020, 19:24 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Je branje še vrednota?

Is reading still a value?

Written by Sonja Merljak Zdovc translated by JL Flanner & G Translate

Koliko knjig se drenja na knjižnih policah tvojega doma?

How many books are on the bookshelves of your home?

Raziskave kažejo, da otroci, ki imajo doma veliko knjig, več berejo.

Research shows that children who have a lot of books at home read more.

Kaj pa drugega! Če ti je kdaj dolgčas in imaš v bližini množico knjig, ki te lahko popeljejo novim pustolovščinam naproti, lažje posežeš po njih.

What else! If you’re ever bored and have a lot of books nearby that can take you on new adventures, it’s easier to reach for them.

Včasih pa otroci potrebujete tudi malo spodbude. Še posebej v teh časih, ko dolgčas marsikdo raje preganja tako, da brska po TikToku in Instagramu ali pa igra Roblox in Minecraft.

But sometimes kids also need a little encouragement. Especially in these times when many people prefer to escape boredom by browsing TikTok and Instagram or playing Roblox and Minecraft.

Kaj lahko odrasli, učitelji in starši, naredijo, da otroci raje vzeli v roke knjige kot telefon ali računalnik?

What can adults, teachers and parents do that children would rather pick up a book than a phone or a computer?

O tem so se strokovnjaki pogovarjali na posvetu Branje kot vrednota, ki so ga pripravili ob mednarodnem dnevu pismenosti. Namenjen je bil razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture.

Experts discussed this at the conference Reading as a Value, which was prepared on the occasion of International Literacy Day. It was intended to reflect on raising awareness among the general public about the importance of reading, reading literacy and reading culture.

Na žalost tudi odrasli dobro vedo, da je tiste, ki ne berejo radi, težko pripraviti do tega, da posežejo po knjigi.

Unfortunately, even adults are well aware that it’s difficult to get those who don’t like to read to reach for a book.

»Glede na raziskavo Knjiga in bralci VI je izziv v tem, kako doseči tiste, ki ne berejo, in kako jih prepričati, zakaj je pametno brati. Izziv pa so tudi poti za dosego tega,« je na posvetu dejala Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo.

“According to the Book and Readers VI survey, the challenge is how to reach those who don’t read and how to convince them why it’s wise to read. The way to achieve this is also a challenge, "said Renata Zamida, director of the Public Book Agency, at the conference.

Eden od načinov spodbujanja branja je nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. V tem času te organizatorji med drugim vabijo bereš vsaj petnajst minut na dan.

One way to encourage reading is National Reading Month, which runs through October 11th. During this time, the organizers invite you, among other things, to read for at least fifteen minutes a day.

Bo šlo?

Will it work?

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Sep 2020, 09:45 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Računalnik Razkril Notranjost Živalskih Mumij

Computer Reveals Inside of Animal Mummies

Written by Urša Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Poznaš mumije iz starega Egipta? Seveda, le kdo jih ne?! A malokdo ve, da stari Egipčani niso mumificirali le ljudi, pač pa tudi živali.

Do you know mummies from Ancient Egypt? Of course, who doesn’t?! But few know that the Ancient Egyptians not only mummified humans but also animals.

Skupini znanstvenikov je uspelo s posebno metodo računalniške simulacije združiti na tisoče rentgenskih slik in tako pogledati v notranjost treh mumificiranih živali.

A group of scientists managed to combine thousands of X-ray images with a special method of computer simulation and thus look inside three mummified animals.

Na računalniškem zaslonu so zagledali okostje mačke, kače in ptice. Ob natančnejši analizi kosti so opazili številne podrobnosti, ki govorijo zgodbo o življenju in smrti teh živali pa tudi ljudi, ki so jih mumificirali.

They saw the skeletons of a cat, snake and bird on the computer screen. Upon closer analysis of the bones, many details were noticed that tell the story of the life and death of these animals as well as the people who mummified them.

Na podlagi mlečnih zob mačke so sklepali, da je šlo za mladiča, mlajšega od petih mesecev. Lega hrbtenice nakazuje, da je imela zlomljen vrat.

Based on the cat's milk teeth, it was concluded that it was a kitten younger than five months. The position of her spine indicates that she had a broken neck.

Po obliki okostja ptice in kače so lahko določili živalsko vrsto. Ptico so uvrstili med postovke, kača pa je mlada egipčanska kobra.

They were able to determine the species by the shape of the skeleton of the bird and snake. The bird has been classified as a kestrel, and the snake is a young Egyptian cobra.

Egipčanska kobra je imela zelo poškodovane ledvice, kar kaže, da ji je v času življenja primanjkovalo vode. Prav tako je imela vidne znake žrtvovanja v verskem obredu.

The Egyptian cobra had severely damaged kidneys, indicating that it lacked water during its lifetime. She also had visible signs of sacrifice in a religious ceremony.

Pogled v notranjost mumificiranih živali razkriva nove podatke o življenju in verovanju starih Egipčanov. Verjeli so, da s tem, ko truplo živali ali človeka spremenijo v mumijo, omogočijo prehod v posmrtno življenje.

A look inside the mummified animals reveals new information about the life and beliefs of the Ancient Egyptians. They believed that by turning the corpse of an animal or human into a mummy, they made the transition to the afterlife possible.

Mumificirane živali so na ta način pošiljali bogovom, omogočili so jim prehod v večnost. Premožni faraoni so mumificirali tudi svoje domače živali, da bi jim delale družbo tudi v posmrtnem življenju.

Mummified animals were sent to the gods in this way, allowing them to pass into eternity. Wealthy pharaohs also mummified their domestic animals to keep them company even in the afterlife.

»Uporabili smo najsodobnejšo znanstveno tehnologijo,« je rezultate komentiral vodja raziskave Richard Johnston. »S temi novimi orodji lahko na drugačen način pogledamo v življenje in smrt živali pred 2000 leti.«

“We used state-of-the-art scientific technology,” commented research leader Richard Johnston. "With these new tools, we can look at the life and death of animals 2,000 years ago in a different way."

Razvoj novih tehnologij in možnost pogleda v notranjost mumij na nek način že dokazujeta njihovo uspešno pot v večnost.

The development of new technologies and the possibility of looking inside mummies in a way already proves their successful path to eternity.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Aug 2020, 08:52 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Koš v zadnji sekundi

Basket in the last second

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Najbrž ni mladega košarkarja, ki ne bi sanjal teh sanj: vznemirjeni navijači odštevajo zadnje sekunde na najpomembnejši tekmi v karieri, tvoje moštvo izgublja za točko ali dve, žoga prileti v tvoje roke, stečeš, zajameš sapo, vržeš in zadeneš odločilni koš.

There’s probably no young basketball player who wouldn’t dream these dreams: excited fans count down the last seconds of the most important game of your career, your team is losing by a point or two, the ball lands in your hands, you run, catch your breath, throw and score the deciding basket.

Iz takih sanj so narejeni filmi.

Movies are made from such dreams.

In take sanje so uresničile enemu najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, enaindvajsetletnemu Luki Dončiću, na četrti tekmi spopada med moštvom Dallas Mavericks in nasprotnikom LA Clippers.

And such a dream came true for one of the best Slovenian basketball players of all time, twenty-one-year-old Luka Dončić, in the fourth game of the clash between the Dallas Mavericks and the LA Clippers.

Luka je svoje moštvo, ki je med tekmo zaostajalo že za 21 točk, z odločilnim metom v zadnji sekundi podaljška popeljal do druge zmage v uvodnem krogu končnice lige NBA.

Luka led his team, which was already 21 points behind during the game, with a decisive throw in the last second of extra time to the second victory in the opening round of the NBA playoffs.

Žoga je njegove roke zapustila tik pred koncem tekme in padla v koš, ko je bila tabla že rdeča.

The ball left his hands just before the end of the match and fell into the basket when the board was already red.

Izid med obema moštvoma je sedaj izenačen, obe ekipi sta nanizali dve zmagi.

The result between the two teams is now equal, both teams have scored two wins.

Luka Dončić je tako odigral najboljšo tekmo v ligi NBA in to kljub temu, da si je slaba dva dni pred nastopom zvil levi gleženj.

Luka Dončić thus played the best game in the NBA league, despite the fact that less than two days before the performance he twisted his left ankle.

Zaradi zvina je predčasno končal tretjo tekmo uvodnega kroga končnice lige NBA. Pred vrnitvijo na igrišče je menil, da najbrž ne bo mogel igrati na vso moč. A nato je vendarle dosegel 43 točk, nanizal 17 skokov in 13 podaj. Dallas je tako premagal moštvo iz Los Angelesa z rezultatom 135:133.

Due to the sprain, he ended the third game of the opening round of the NBA playoffs prematurely. Before returning to the field, he felt that he would probably not be able to play at full strength. But then he still scored 43 points, scored 17 rebounds and 13 assists. Dallas thus defeated the team from Los Angeles with a score of 135: 133.

»Ko sem zadel za zmago in so vsi fantje poleteli proti meni, sem se počutil kot v nebesih,« je dejal Luka Dončić.

"When I scored for the victory and all the guys flew towards me, I felt like in heaven," said Luka Dončić.

Njegov met je drugi najdaljši v končnici lige, ki je v zadnjem trenutku odločil izid tekme.

His throw is the second longest in the league playoffs, deciding the outcome of the match at the last moment.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

20 Aug 2020, 16:28 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Zbogom, ledena plošča!

Goodbye, ice sheet!

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Še zadnja nedotaknjena ledena plošča na kanadskem severu je izgubila skoraj polovico svoje površine in se zrušila v morje.

The last untouched ice sheet in the Canadian north lost almost half of its surface and crashed into the sea.

»Nadpovprečne temperature zraka, vetrovi blizu obale in učinki odprtega morja so recept za odlom ledene plošče,« je dogodek na Twitterju komentirala kanadska služba za spremljanje stanja ledu (Canadian Ice Service).

"Above-average air temperatures, winds near the coast and the effects of the open sea are the recipe for breaking the ice sheet," the Canadian Ice Service commented on the event on Twitter.

Novica žal ni nepričakovana. Arktiko, območje med severnim tečajem in severnim tečajnikom, je tudi to poletje zajel vročinski val in po njej pustošijo številni gozdni požari. V sibirskem mestu Verhojansk so leta 1892 namerili najnižjo temperaturo na severni polobli, minus 68 stopinj Celzija. 20. junija letos pa so v do zdaj najhladnejšem naseljenem kraju na svetu zabeležili rekordno temperaturo: 38 stopinj Celzija. To je kar 18 stopinj več, kot je najvišja povprečna junijska dnevna temperatura.

Unfortunately, the news is not unexpected. The Arctic, the area between the North Pole and the North Circle, has also been hit by a heatwave this summer and is ravaged by numerous forest fires. In the Siberian city of Verkhoyansk, the lowest temperature in the northern hemisphere, -68° Celsius, was measured in 1892. On June 20 this year, a record temperature was recorded in the coldest inhabited place in the world so far: 38° Celsius. That’s as much as 18 degrees more than the highest average June daily temperature.

Julija je bilo arktičnega morskega ledu najmanj v zadnjih 40 letih. Območje večnega ledu se zadnjih 30 let segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja. Naraščajoče temperature talijo arktični morski led. Odprta voda, ki pri tem nastane, pa vpije še več sončnih žarkov, kar še bolj ogreje Arktiko. In začaran krog je sklenjen.

In July there was the smallest amount of Artic sea ice for the last 40 years. The permafrost has been warming twice as fast as the global average for the past 30 years. Rising temperatures are melting Arctic sea ice. The resulting open water absorbs even more sunlight, further warming the Arctic. And the vicious cycle is closed.

A ne talijo se samo mogočne ledene plošče in ledeniki, topi se permafrost, trajno zamrznjena tla, v katerih se skrivajo tudi do sto tisoč let stari virusi in bakterije. Kaj bi se zgodilo, če bi se odmrznili povzročitelji kakšnih starih nalezljivih bolezni? Temu problemu v času pandemije novega koronavirusa znanstveniki namenjajo veliko pozornosti. 

But it's not just mighty ice sheets and glaciers that are melting, permafrost is melting – permanently frozen soils that contain viruses and bacteria that are up to a hundred thousand years old. What would happen if the causes of some old infectious diseases thawed? Scientists are paying close attention to this problem during the new coronavirus pandemic.

»Bakterije lahko preživijo dolgo časa, to je v znanstvenih krogih sprejeto dejstvo. Vprašanje je le, kako dolgo. Milijon let? Petsto tisoč let? Petdeset tisoč let?« se za Unearthed sprašuje virolog Jean Michel Claverie.

“Bacteria can survive for a long time, this is a fact accepted in scientific circles. The question is just how long. A million years? Five hundred thousand years? Fifty thousand years? ”Asks virologist Jean Michel Claverie for Unearthed.

Če bo šlo tako naprej, na Arktiki leta 2050 ne bo več ledu.

If it goes on like this, there will be no more ice in the Arctic in 2050.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Aug 2020, 17:26 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Eksplozija v Libanonu

Explosion in Lebanon

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Bejrut, glavno mesto Libanona, je prizadela huda nesreča. V torkovi eksploziji je umrlo najmanj 137 oseb, 5.000 ljudi je ranjenih, 300.000 meščanov pa je izgubilo streho nad glavo.

Beirut, the capital of Lebanon, was hit by a severe disaster. Tuesday's blast killed at least 137 people, injured 5,000 and left 300,000 citizens homeless.

V času eksplozije je bil v Bejrutu tudi znani slovenski borec za človekove pravice Tomo Križnar. Za dnevnik RTV SLO je povedal: »Poblisknilo je tako, kot gledamo v filmih ob jedrskih eksplozijah … Prišlo je v dveh valovih, naenkrat je vse ven zmetalo, potem nas je zagrnila črna noč …«

At the time of the explosion a well-known Slovenian human rights activist was also in Beirut, Tomo Križnar. He told the daily RTV SLO: “It flashed the way we see in movies during nuclear explosions… It came in two waves, suddenly everything was blown out, then we were enveloped in a black night…”

Kaj se je zgodilo?

What happened?

Zaradi neprimernega skladiščenja je v bejrutskem pristanišču razneslo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga pred leti zasegli na neki ladji. Amonijev nitrat se uporablja kot gnojilo in razstrelivo.

Due to improper storage, 2,750 tonnes of ammonium nitrate, seized on a ship years ago, exploded in the port of Beirut. Ammonium nitrate is used as a fertilizer and explosive.

Mesto je močno poškodovano. »Bejrut potrebuje hrano, Bejrut potrebuje obleke, hiše, material za gradnjo hiš. Bejrut potrebuje prostor za begunce,« pravi bejrutski guverner Marvan Abud.

The city is badly damaged. “Beirut needs food, Beirut needs clothes, houses, materials to build houses. Beirut needs space for refugees, ”says Beirut Governor Marvan Abud.

Številne države, organizacije in posamezniki so poslali na pomoč letala z reševalci, zdravstvene delavce in zdravstveno opremo.

Many countries, organizations and individuals have sent planes to the rescue with paramedics, medical staff and medical equipment.

Tragedija v mestu, ki je v zadnjih petdesetih letih doživelo več uničevalnih vojn, je opomnik, kako hude posledice imata lahko malomarnost in brezbrižnost oblasti pri zagotavljanju varnosti ljudem.

The tragedy in a city that has experienced several devastating wars in the last fifty years is a reminder of how severe the effects can be of the negligence and indifference of the authorities in ensuring the safety of the people.

Bejrutska eksplozija je »nedvomno ena največjih nejedrskih eksplozij v zgodovini«, so sporočili britanski strokovnjaki. Imela je približno desetino eksplozivne moči jedrske bombe, ki so jo ZDA med drugo svetovno vojno, 6. avgusta 1945, odvrgle na japonsko mesto Hirošima. Takoj je umrlo 80.000 ljudi, na desettisoče pa jih je umrlo kasneje zaradi izpostavljenosti sevanju.

The Beirut explosion is "arguably one of the largest non-nuclear explosions in history," British experts said. It had about a tenth of the explosive power of a nuclear bomb dropped by the U.S. on the Japanese city of Hiroshima during World War II on August 6, 1945. Eighty thousand people died instantly, and tens of thousands later died from radiation exposure.

Ob 8.15 po krajevnem času, natanko 75 let po eksploziji atomske bombe nad mestom, je včeraj v Hirošimi zadonel bronast zvon miru. Jedrske vojne ne bo nikoli več le, če bo jedrsko orožje popolnoma odstranjeno, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

At 8.15 am local time, exactly 75 years after the atomic bomb exploded over the city, a bronze peace bell rang in Hiroshima yesterday. There will never be a nuclear war only if nuclear weapons are completely removed, warned United Nations Secretary-General Antonio Guterres.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Aug 2020, 22:20 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Delfini ne sprejmejo vsakogar za prijatelja

Dolphins do not accept everyone as a friend

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Delfini so izbirčni pri tkanju prijateljskih vezi. Že v času odraščanja previdno tvorijo skupine, v katerih razvijajo spretnosti za življenje.

Dolphins are picky when weaving friendly ties. Already in adolescence, they carefully form groups in which they develop life skills.

V zalivu Shark Bay v Avstraliji delfine opazujejo že trideset let. V nedavno objavljeni raziskavi so znanstveniki razkrili, kako spletajo prijateljske mreže delfini vrste velika pliskavka. 

Dolphins have been observed in Shark Bay, Australia for thirty years. In a recent study, scientists revealed how dolphins of the porpoise species form friendly networks.

Med tretjim in četrtim letom zapustijo varno okolje staršev in se začnejo družiti z vrstniki.

Between the ages of three and four, they leave the safe environment of their parents and begin to socialize with their peers.

Posamezen mladič z eno družbo lahko ostane le nekaj minut, z drugimi pa preživi več časa in med njimi se izoblikujejo tesnejše vezi.

An individual pup can only stay with another for a few minutes, but spends more time with some and closer bonds are formed between them.

»Obdobje odraščanja je lahko priložnost za razvoj socialnih veščin, ki postanejo pomembne v odrasli dobi,« je vedenje mladih delfinov razložila soavtorica raziskave Allison A. Galezo.

“Growing up can be an opportunity to develop social skills that become important in adulthood,” explained co-author Allison A. Galezo of the behaviour of young dolphins.

Vzorci druženja se razlikujejo tudi glede na spol. Samice več časa preživljajo s sorodnicami ali same.

Social patterns also vary by gender. Females spend more time with relatives or alone.

Mladi samci pa tvorijo širšo socialno mrežo. Njihova trajnejša zavezništva so se obdržala tudi v odrasli dobi.

Young males, on the other hand, form a broader social network. Their more enduring alliances were maintained into adulthood as well.

Za samce so zavezništva pomembna zato, ker v skupinah po dva ali trije iščejo samice za parjenje. Za samice delfinov pa je pomembno, da imajo v času skrbi za mladiče dovolj energije in hrane.

For males, alliances are important because they look for females to mate with in groups of two or three. For female dolphins, however, it is important to have enough energy and food while caring for the pups.

Raziskovalci sklepajo, da se pri vrstah, pri katerih pride do spolne zrelosti kasneje v razvoju, oblikujejo bolj zapletene družbene vezi.

Researchers conclude that more complex social bonds are formed in species that reach sexual maturity later in development.

Oblikovanje skupnosti in odnosi med odraščanjem so pri ljudeh še mnogo bolj pestri in manj spolno določeni, kot jih poznajo delfini.

Community formation and relationships during adolescence are in humans even more diverse and less sexually defined than dolphins are familiar with.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Jul 2020, 19:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

TikTok bo morda res ukinjen, a če že, za zdaj le v ZDA

TikTok may really be banned, but if so, for now only in the US

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Med tiktokerji se je razširila novica, da bodo priljubljeno družbeno omrežje TikTok kar ukinili. Menda naj bi to zahteval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump.

News spread among tiktokers that the popular social network TikTok will be banned. Presumably, this was demanded by the President of the United States of America, Donald Trump.

Te je zaskrbelo, da ne boš več mogla spremljati priljubljenih tiktokerjev?

Worried that you won't be able to follow your favorite tiktokers anymore?

Brez skrbi. Donald Trump lahko vpliva le na dogajanje v Združenih državah Amerike.

No worries. Donald Trump can only influence what is happening in the United States.

Trump razmišlja, da bi TikTok ukinil, ker trdi, da ta ogroža nacionalno varnost, saj je TikTok v lasti kitajskega podjetja. Kitajska vlada naj bi tako imela dostop do številnih podatkov uporabnikov TikToka.

Trump is considering banning TikTok because he claims it threatens national security, as TikTok is owned by a Chinese company. The Chinese government is thus said to have access to the data from TikTok users.

Strokovnjaki pravijo, da ni čisto tako, je pa res, da so imeli v podjetju ByteDance težave z varovanjem podatkov in z varnostjo na spletu.

Experts say that's not quite the case, but it's true that ByteDance had problems with data protection and online security.

Res je tudi, da aplikacija zbira veliko podatkov. A tudi druga družbena omrežja zbirajo veliko podatkovčeprav manj kot TikTok. In znano je, da tuje države zlorabljajo tudi Facebook in Twitter.

It’s also true that the app collects a lot of data. But other social networks also collect a lot of data, although less than TikTok. And it’s also known that foreign countries abuse Facebook and Twitter.

Kljub temu pa velja biti na nekaj stvari pozoren, če uporabljaš aplikacijo. Na TikToku se obnašaj, kot se v resničnem življenju.

However, there are a few things to keep in mind when using the app. On TikTok, behave like you do in real life.

Preveri nastavitve zasebnosti, denimo glede lokacije in dovoljenja za dostop do različnih osebnih podatkov.

Check your privacy settings, such as location and permission to access various personal information.

Ne verjemi vsemu, kar vidiš, in novice raje preveri v verodostojnih medijih za otroke, ki jim lahko zaupaš, denimo v Časorisu.

Don’t believe everything you see, and rather check the news in credible media for kids you can trust, like in Časoris.

Če o nečem nismo pisali, to morda pomeni, da ni res ali da se ni zgodilo.

If we haven’t written about something, it may mean it’s not true or that it didn’t happen.

Lahko se zgodi, da kakšno novico spregledamo. V takem primeru nas opozori na to, še posebej, če te zanima kaj več o tej novici ali če imaš kakšno vprašanje, ki je povezano z njo. Nam lahko svoje vprašanje pošlješ na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in poskusili bomo poiskati odgovor nanj.

We may overlook some news. In such a case, let us know, especially if you are interested in more about this news or if you have any questions related to it. In such a case, you can send your question to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we will try to find the answer.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 10 of 24

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.