Ljubljana related

06 Sep 2021, 14:18 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kdaj se bo pandemija končala?

When will the pandemic end?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

To je vprašanje, ki si ga zastavljamo, odkar smo 11. marca 2020 razglasili pandemijo novega koronavirusa.

This is a question we have been asking ourselves since we declared a new coronavirus pandemic on 11 March 2020.

Čeprav se poleti ukrepi omilijo in nam dajo upanje, da bo morda pandemije kmalu konec, s hladnejšimi meseci znova dobimo nove okužbe in občutek, da se ta ne bo nikoli končala.

Although the measures are relaxed in the summer and give us hope that the pandemic may end soon, with the colder months we get new infections again and the feeling that this will never end.

Pandemija se bo končala, vendar to ne pomeni, da bomo virus iztrebili. Verjetno bo ostal z nami in še naprej krožil med prebivalstvom.

The pandemic will end, but that doesn’t mean we will exterminate the virus. It will probably stay with us and continue to circulate among the population.

Iz prejšnjih pandemij smo se naučili, da bolezni težko iztrebimo. Še posebej, če so tako nalezljive in hitro mutirajo kot koronavirus.

We have learned from previous pandemics that diseases are difficult to eradicate. Especially if they are as contagious and mutate like the coronavirus.

Cepiva so še vedno naše najmočnejše orožje proti novemu koronavirusu.

Vaccines are still our most powerful weapon against the new coronavirus.

Zato se znanstveniki zanašajo na to, da se bo naš imunski sistem sčasoma navadil nanj in zato ta ne bo več tako nevaren. Pri tem seveda močno pomagajo cepiva.

Therefore, scientists rely on the fact that our immune system will eventually get used to it and therefore it will no longer be so dangerous. Of course, vaccines help a lot.

»Če lahko zmanjšamo število umrlih pod določen nivo in nadaljujemo z normalnim življenjem, lahko rečemo, da se je pandemija končala,« pravi raziskovalec dr. Jagpreet Chhatwal.

"If we can reduce the number of deaths below a certain level and continue with normal life, we can say that the pandemic is over," says researcher Dr. Jagpreet Chhatwal.

Vendar je do sedaj cepivo prejelo le 28 odstotkov svetovnega prebivalstva, kar ni spodbudno.

However, so far only 28 percent of the world’s population has received the vaccine, which is not encouraging.

Revnejšim državam primanjkuje cepiv, medtem ko se v ostalih državah dogaja, da jih ljudje, zaradi dvomov v njihovo učinkovitost, zavračajo.

Poorer countries lack vaccines, while other countries reject them because of doubts about their effectiveness.

Tako majhna precepljenost virusu omogoča hitrejše širjenje in poveča verjetnost za nove različice.

Such low vaccination coverage allows the virus to spread faster and increases the likelihood of new versions.

Kdaj bo torej konec pandemije? To bo določila Svetovna zdravstvena organizacija, ko bo presodila, da je virus pod nadzorom in mu bo dala status endemičnega virusa.

So when will the pandemic end? This will be determined by the World Health Organization when it judges that the virus is under control and gives it endemic virus status.

Druga možnost je, da se bo javnost sama odločila, da je konec pandemije, in kljub nevzdržnemu širjenju virusa ne bo več upoštevala ukrepov. Takšen odziv lahko privede do številnih smrti.

Alternatively, the public will decide for itself that the pandemic is over and will no longer take action despite the unsustainable spread of the virus. Such a response could lead to many deaths.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

30 Aug 2021, 14:05 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Testi za samotestiranje na voljo v lekarnah

Self-test tests available in pharmacies

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

V teh dneh potekajo še zadnje priprave na novo šolsko leto.

These days, the last preparations for the new school year are underway.

Učenci sedmih, osmih in devetih razredov ter dijaki bodo tudi tokrat imeli možnost samotestiranja na novi koronavirus.

Seventh, eighth and ninth grade students as well as high school students will once again have the opportunity to self-test for the new coronavirus.

Brezplačne teste bodo lahko prevzeli v lekarnah, in sicer s svojo kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja, izjemoma pa s potrdilom o vpisu v šolo. Predvidoma bodo na voljo od danes naprej, je napovedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugelj.

They will be able to take the free tests in pharmacies, with their compulsory health insurance card and, exceptionally, with a certificate of enrolment in school. They are expected to be available from today, announced State Secretary at the Ministry of Health Robert Cugelj.

Ob testih bodo dobili tudi navodila za uporabo.

They will also receive instructions for use during the tests.

Samotestirali se bodo enkrat na teden, bodisi doma bodisi v dijaškem domu. Vsak bo upravičen do petih testov na mesec.

They will self-test once a week, either at home or in the dorm. Each will be eligible for five tests per month.

Kaj se zgodi, če bo test pozitiven?

What happens if the test is positive?

O tem morajo takoj obvestiti osebnega zdravnika, ki jih usmeri na dodatno potrditev s testom PCR. Dokler niso znani rezultati, morajo ostati doma v samoizolaciji. Če so pozitivni tudi na testu PCR, morajo to sporočiti ravnatelju svoje šole.

They should immediately inform their personal physician, who will direct them for further confirmation by PCR test. Until the results are known, they should stay home in self-isolation. If they are also positive on the PCR test, they must report this to their school principal.

Če je test PCR negativen, gredo lahko v šolo in na druge dejavnosti.

If the PCR test is negative, they can go to school and other activities.

Posebno skrb je treba nameniti ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri samotestiranju, je poudaril Cugelj. Odložiti jih je treba v vrečko, jo zavezati, nanjo napisati, da gre za odpadke od samotestiranja, jo hraniti ločeno od drugih odpadkov vsaj 72 ur in nato dati v zabojnik z odpadki.

Special attention should be paid to the management of waste generated during self-testing, Cugelj emphasized. They must be placed in a bag, tied, labelled as self-testing waste, kept separate from other waste for at least 72 hours and then placed in a waste container.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo za dijake pripravil anketo, v kateri jih bodo spraševali, kako učinkovit je ta ukrep.

The National Institute of Public Health will prepare a survey for students asking how effective this measure is.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Aug 2021, 12:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Plečnikova dela uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine

Plečnik's works are on the UNESCO World Heritage List

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Na Unescovem seznamu svetovne dediščine lahko po novem najdemo tudi arhitekta Jožeta Plečnika. O enem izmed naših najpomembnejših arhitektov smo se pogovarjali z arhitektom in urednikom revije Outsider Matevžem Grando.

Architect Jože Plečnik can now be found on the UNESCO World Heritage List. We talked about one of our most important architects with the architect and editor of Outsider magazine Matevž Grando.

Zakaj je bil Plečnik šele zdaj uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine?

Uvrščanje svetovne dediščine na Unescov seznam je dolgotrajen postopek. Predlagatelji morajo pripraviti dobro obrazložen predlog, zakaj bi bilo nekaj primerno uvrstiti nanj. Potem pa mednarodna komisija vlogo dlje časa preučuje, saj mora pri tem slediti strogim kriterijem in si vse predloge ogledati v živo.

Why was Plečnik only now included in the UNESCO World Heritage List?

The inclusion of a UNESCO World Heritage Site is a lengthy process. Proposers should make a well-reasoned proposal as to why it would be appropriate to include something on it. After that, the international commission examines the application for a longer period of time, as it has to follow strict criteria and see all the proposals in person.

Pri odločanju ni pomembno samo stanje objektov, ampak tudi odnos skupnosti do njih. Zato na seznamu ni Bežigrajskega stadiona, ki je v zelo slabem stanju.

When deciding, it is not only the condition of the facilities that is important, but also the attitude of the community towards them. Therefore, the Bežigrad Stadium, which is in very poor condition, is not on the list.

Čeprav je uvrstitev njegovih del na Unescov seznam trajala dolgo, je prišla ob zelo pravem času. Točno pred stotimi leti je bilo namreč za Plečnika prelomno leto, saj je začel poučevati arhitekturo v Ljubljani in graditi to, kar danes imenujemo Plečnikova Ljubljana.

Although the inclusion of his works on the UNESCO list took a long time, it came at a very opportune time. Exactly one hundred years ago was a turning point for Plečnik, as he began teaching architecture in Ljubljana and building what we now call Plečnik's Ljubljana.

Zakaj veliko Plečnikovih idej ni bilo uresničenih?

V ustvarjalnih poklicih je to normalno. Veliko idej in zamisli, ki jih je imel Leonardo da Vinci, tudi nikoli ni bilo uresničenih.

Why were many of Plečnik's ideas not realized?

This is normal in creative professions. Many of the ideas and concepts that Leonardo da Vinci had were also never realized.

Veliki ustvarjalci stalno ustvarjajo. Zavedajo se, da bo uresničen le del njihovih zamisli, a to ni ovira, da ne bi ustvarjali naprej. Poleg tega je v arhitekturi za izgradnjo pomembnih več dejavnikov, na katere arhitekt nima vedno vpliva.

Great creators are constantly creating. They are aware that only some of their ideas will be realized, but this is not an obstacle to not creating further. In addition, several factors are important in architecture for construction that the architect does not always have an influence over.

Kakšni so bili njegovi načrti za tovarno čokolade na Dunaju?

V njegovi monografiji, ki je izšla leta 1920, so bila objavljena le njegova dunajska dela in neizvedeni projekti iz tistega časa, med njimi tudi tovarna čokolade. Zasnoval jo je kot mrežo ploskev, ki spominjajo na tablico čokolade. Takrat je bila pri načrtovanju tovarn zelo pomembna lepota. Tako je tudi Plečnikova tovarna čokolade prava estetska mojstrovina.

What were his plans for a chocolate factory in Vienna?

In his monograph, published in 1920, only his Viennese works and unfinished projects from that time were published, including a chocolate factory. He designed it as a grid of surfaces reminiscent of a bar of chocolate. At that time, beauty was very important in the design of factories. Thus, Plečnik's chocolate factory is a true aesthetic masterpiece.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Aug 2021, 12:22 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Preveč poguma lahko škodi

Too much courage can hurt

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Pogum je pogosto zaželena vrlina, a vseeno ne smemo pozabiti na previdnost. Ob neprevidnem vedenju se namreč lahko hitro znajdemo v nevarnosti.

Courage is often a desirable virtue, but we must not forget caution. With careless behaviour, we can quickly find ourselves in danger.

Živali so denimo v bližini plenilcev pogosto previdnejše, saj jim takšno obnašanje poveča verjetnost za preživetje.

Animals, for example, are often more careful near predators, as such behaviour increases their likelihood of survival.

Zaznavanje nevarnosti pa se lahko spremeni zaradi utrujenosti, lakote, strupov in zajedavcev.

However, perceptions of danger can change due to fatigue, hunger, toxins and parasites.

Takšen zajedavec je denimo Toxoplasma gondii, ki povzroča bolezen toksoplazmozo. Pogosta je pri domačih mačkah in lahko se prenese na človeka.

Such a parasite is, for example, Toxoplasma gondii, which causes the disease toxoplasmosis. It is common in domestic cats and can be transmitted to humans.

Še posebej je nevarna za nosečnice, saj lahko povzroči hujše zaplete pri dojenčkih.

It is especially dangerous for pregnant women as it can cause more serious complications in babies.

Toksoplazmozo najdemo tudi pri divjih mačkah v naravi.

Toxoplasmosis is also found in wild cats in the wild.

Znanstveniki so v Keniji trideset let raziskovali, kako vpliva na obnašanje hijen.

Scientists have been researching how it affects the behaviour of hyenas in Kenya for thirty years.

Osredotočili so se predvsem na mladiče, mlajše od enega leta. Pri tej starosti so še zelo nebogljeni in okužba ima nanje največji vpliv.

They focused mainly on cubs under one year of age. At this age, they are still very helpless, and the infection has the greatest impact on them.

»Matere za varnost svojih mladičev porabijo veliko časa. Zanje skrbijo do približno enega leta, vendar mladiči niso popolnoma samostojni, dokler niso stari dve leti ali več,« pravi soavtor raziskave dr. Zach Laubach.

“Mothers spend a lot of time on the safety of their cubs. They are cared for for about a year, but the cubs are not completely independent until they are two years old or older,” says the co-author of the study, Dr. Zach Laubach.

Znanstveniki so spoznali, da so mladiči, okuženi s toksoplazmozo, v bližini levov pogumnejši kot neokuženi mladiči.

Scientists have found that toxoplasmosis-infected cubs are braver near lions than uninfected cubs.

Zaradi preveč pogumnega vedenja jih ti lažje napadejo. Neprevidni mladiči se jim namreč težje umaknejo.

Too much courageous behaviour makes it easier for you to attack them. Careless cubs find it harder to withdraw.

Pri tako nizki starosti se morajo mladiči zanesti le na previdnost in zaradi neizkušenosti so lahek plen.

At such a young age, pups need to rely only on caution and, due to inexperience, are easy prey.

Raziskovalcev zato ni presenetilo, ko so njihovi izračuni pokazali, da je bilo več kot 80 odstotkov mladičev, ki so poginili zaradi levjega napada, okuženih s toksoplazmozo.

The researchers were therefore not surprised when their calculations showed that more than 80 percent of the cubs that died from the lion’s attack were infected with toxoplasmosis.

Zanimivo pa je, da pri hijenah, starejših od enega leta, sprememb v obnašanju niso opazili, tudi če so se okužile s toksoplazmozo.

Interestingly, no changes in behaviour were observed in hyenas older than one year, even if they became infected with toxoplasmosis.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Aug 2021, 12:46 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Janja Garnbret splezala do zlate olimpijske medalje

Janja Garnbret climbed to the Olympic gold medal

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Ko je bila majhna, je Janja Garnbret rada plezala po drevesih, vratih in omarah. Starši so jo vpisali v plezalni klub, kjer se je srečala s pravo steno in oprimki.

When she was little, Janja Garnbret loved to climb trees, doors and closets. Her parents enrolled her in a climbing club, where she encountered a real wall and grips.

Kmalu je postala tako dobra, da je začela tekmovati. Danes je Janja šestkratna svetovna in po novem tudi olimpijska prvakinja v športnem plezanju!

She soon became so good that she started competing. Today, Janja is a six-time world and now also an Olympic champion in sport climbing!

Plezalke so se v finalu tako kot v sredo v kvalifikacijah, ki jih je dobila prav Janja, merile v treh disciplinah. Najprej v hitrostnem plezanju, nato na balvanih in za konec še v težavnostnem plezanju.

In the finals, as on Wednesday in the qualifications, which were won by Janja, the climbers competed in three disciplines. First in speed climbing, then on bouldering and finally in lead climbing.

Kot peta najhitrejša je z novim državnim rekordom preplezala 15-metrsko steno. Na balvanih, kjer se pleza brez vrvi, Janja je edina med osmimi tekmovalkami dvakrat dosegla vrh. Nato je s plezalnim pasom, vrvjo in vrečko magnezija priplezala najvišje še v težavnostnem plezanju.

As the fifth fastest, she climbed a 15-meter wall with a new national record. On the boulders, where she climbs without a rope, Janja was the only one of the eight competitors to reach the top twice. Then, with a climbing harness, rope and a bag of chalk, she climbed the highest in lead climbing.

V dneh pred tekmo je bila zelo nervozna, ker so vsi rekli, da bo dobila zlato medaljo.

In the days before the match, she was very nervous, because everyone said she would get a gold medal.

»Ne znam povedati, kako mi je odleglo. Težko je bilo ostati zbran v vseh treh disciplinah. Posrečilo se mi je v hitrosti, zbrana sem ostala v balvanih, na koncu sem odplezala najbolje kot znam. Ne vem, kako sem zmogla, ampak mi je uspelo,« je povedala po osvojitvi olimpijskega zlata.

“I can’t tell you how relieved I was. It was hard to stay focused in all three disciplines. I was lucky in the speed, I stayed collected in the boulders, in the end I climbed the best I know how. I don't know how I managed, but I succeeded, "she said after winning the Olympic gold.

Janja bo v zgodovino olimpijskih iger za vedno zapisana kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju, saj tega športa doslej na olimpijskih igrah ni bilo.

Janja will forever go down in the history of the Olympic Games as the first Olympic champion in sport climbing, as this sport has not been at the Olympic Games before.

To je bila peta medalja za Slovenijo na teh olimpijskih igrah, tretja zlata.

This was the fifth medal for Slovenia at these Olympic Games, the third gold.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Aug 2021, 15:15 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Košarkarji budijo olimpijski duh

Basketball players awaken the Olympic spirit

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Veliko ljudji je že zgrabil olimpijski duh.

Many people have already been grabbed by the Olympic spirit.

Še navdušeno in so kričali Kdor ne skače, ni Sloven’c med tekmo slovenskih košarkarjev s Španci.

They already enthusiastically shouted Who is not jumping is not a Slovene during the match of Slovenian basketball players with the Spaniards.

Slovenci so med napeto tekmo vodili le šest minut, a so na koncu vseeno premagali svetovne prvake Špance.

The Slovenes led only six minutes during a tense match, but in the end they still defeated the world champions, the Spanishi.

Tekma je bila dopoldne po našem času, zato ste si jo lahko ogledali v živo in se veselili ko so Luka Dončić, Klemen Prepelič, Žiga Dimec in drugi člani olimpijske reprezentance zabijali koše.

The match was in the morning our time, so you could watch it live and rejoice when Luka Dončić, Klemen Prepelič, Žiga Dimec and other members of the Olympic team scored baskets.

Tekma je bila napeta do zadnje sekunde, ko so slovenski košarkarji slavili zmago z rezultatom 95:87. Novinar Dela Edo Brozovič je ob tem zapisal, da je zmagalo slovensko srce.

The match was tense until the last second, when the Slovenian basketball players celebrated the victory with the result 95:87. Delo journalist Edo Brozovič wrote that the Slovenian heart had won.

V četrtfinalu so se nato pomerili z Nemci.

They then faced the Germans in the quarterfinals.

To tekmo ste si v živo ogledali res najbolj zvesti navijači: tisti, ki ste si nastavili budilko in se zbudili sredi noči, saj se je tekma začela ob 3. uri po našem času.

This match was watched live by the really most loyal fans: those of you who set your alarm clock and woke up in the middle of the night as the match started at 3am our time.

Vsi, ki ste tekmo prespali, si v posnetku lahko ogledate njene najlepše trenutke.

Everyone who slept through the match can see its most beautiful moments in the video.

Tudi tokrat so bili uspešnejši Slovenci. Zmagali so s 94:70.

Once again, the Slovenes were the most successful. They won 94:70.

Tudi drugi slovenski tekmovalci so zadovoljni s svojimi nastopi, na primer atleti Maruša Mišmaš Zrimšek, Tina Šutej, Luka Janežič, in jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol.

Other Slovenian competitors are also satisfied with their performances, such as athletes Maruša Mišmaš Zrimšek, Tina Šutej, Luka Janežič, and sailors Tina Mrak and Veronika Macarol.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

26 Jul 2021, 17:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Najstnik in babica v vesolju, z njima še Jeff Bezos iz Amazona

A teenager and a grandmother in space, with Jeff Bezos from Amazon

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Milijarder Jeff Bezos je izpolnil svoje otroške sanje.

Billionaire Jeff Bezos has fulfilled his childhood dream.

Z bratom Markom, 82-letno Wally Funk, ki je na tak polet pripravljena že šestdeset let, in osemnajstletnim Nizozemcem Oliverjem Daemenom je poletel v vesolje. Polet je trajal deset minut, raketa pa je dosegla 100 kilometrov višine. Posadka je za nekaj minut lahko občutila breztežnost.

He flew into space with his brother Mark, 82-year-old Wally Funk, who has been ready for such a flight for sixty years, and eighteen-year-old Dutchman Oliver Daemen. The flight lasted ten minutes and the rocket reached an altitude of 100 kilometres. The crew could feel weightlessness for a few minutes.

Bezosovo podjetje Blue Origin se je tako pridružilo tistim, ki ponujajo turistične polete v vesolje.

Bezos’ company Blue Origin has thus joined those offering tourist space flights.

»To ni tekmovanje, to je utiranje poti v vesolje, da bodo prihodnji rodovi lahko v vesolju počeli neverjetne stvari,« je pred poletom dejal Jeff Bezos.

“This isn't a competition. This is about building a road to space so that future generations can do incredible things in space," Jeff Bezos said before the flight.

Bezos, ustanovitelj podjetja za spletno prodajo Amazon, je drugi bogataš v zadnjem mesecu, ki je poletel v vesolje. Prvi je to storil Richard Branson, šef podjetja Virgin.

Bezos, the founder of online sales company Amazon, is the second richt man in the last month to fly into space. The first to do so was Richard Branson, head of Virgin.

Tudi Wally Funk so se uresničile dolgoletne sanje: »Vseeno je, kaj si. Če želiš nekaj storiti, to lahko storiš,« je dejala pred poletom.

Wally Funk, too, had a long-held dream come true: “It doesn’t matter what you are. If you want to do something, you can do it, ”she said before the flight.

Izkušena pilotka je želela v vesolje že v šestdesetih letih 20. stoletja, a ker je ženska, se takrat to ni zgodilo. Sedaj ji je končno uspelo, in s tem je pokazala številnim dekletom po svetu, da nič ni nemogoče.

The experienced pilot wanted to go into space as early as the 1960s, but because she is a woman this did not happen at the time. Now she has finally succeeded, and in doing so has shown many girls around the world that nothing is impossible.

Oliver Daemen, bodoči študent fizike na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem, je postal najmlajši človek, ki je poletel v vesolje.

Oliver Daemen, a future physics student at the University of Utrecht in the Netherlands, became the youngest man to fly into space.

»Bilo je neverjetno, hkrati pa zelo naravno,« je dejal na tiskovni konferenci po pristanku.

“It was amazing, but at the same time very natural,” he told a news conference after landing.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Jul 2021, 14:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Italijani so evropski nogometni prvaki

The Italians are European football champions

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

En mesec smo lahko uživali ob mojstrovinah najboljših nogometašev stare celine.

For a month we were able to enjoy the masterworks of the best footballers of the old continent.

16. evropsko prvenstvo v nogometu je potekalo v 11 različnih evropskih mestih. Euro 2020 se je začel v Rimu in zaključil v Londonu, v finalu pa sta se pomerili prav reprezentanci iz Italije in Anglije.

The 16th European Football Championship took place in 11 different European cities. Euro 2020 started in Rome and ended in London, and in the final the national teams from Italy and England competed.

Za naslov evropskega prvaka se je sicer borilo 24 držav.

24 countries competed for the title of European champion.

Tekma bi se težko začela bolje za Angleže. Že v drugi minuti je Luke Shaw zadel gol. Leonardo Bonucci je nato v 67. minuti izenačil na 1 : 1. Tekma se je nazadnje končala neodločeno in tudi podaljški niso prinesli zmagovalca. Odločile so šele enajstmetrovke: Italijani so bili s tremi zadetki boljši od Angležev, ki so dosegli dva.

The match could hardly have started better for the English. Luke Shaw scored in the second minute. Leonardo Bonucci tied the game at 1 - 1 after 67 minutes, when he converted an incredible pass from the right. It was only decided by the penalties: the Italians were better with three goals than the English, who scored two.

Finale na stadionu Wembley v Londonu si je ogledalo kar 65.000 navijačev.

The final at Wembley Stadium in London was watched by as many as 65,000 fans.

Angleški nogometaši so bili v precejšnji prednosti, saj so imeli veliko podporo domačih navijačev. Nogometaši iz Italije se kljub temu niso prestrašili in so dali vse od sebe.

The English footballers had a significant advantage as they had a lot of support from the home fans. The footballers from Italy, however, were not intimidated and did their best.

Italijani so drugič zmagali na evropskem prvenstvu, po tistem, ko jim je to uspelo leta 1968. Italija tudi sicer velja za eno najuspešnejših nogometnih reprezentanc. Osvojila je že štiri svetovna prvenstva.

The Italians won the European Championship for the second time, after they succeeded in 1968. Italy is also considered one of the most successful football teams. It has already won four world championships.

Angleži so tokrat prvič zaigrali v finalu evropskega prvenstva, toda sanje številnih navijačev se niso uresničile. Nazadnje so se zmage na velikem tekmovanju veselili leta 1966, ko so angleški nogometaši postali svetovni prvaki.

The English played in the final of the European Championship for the first time, but the dreams of many fans did not come true. The last time they celebrated victory in a major competition was in 1966, when the English footballers became world champions.

Zgodovina evropskih nogometnih prvenstev je dolga 60 let. Naslov je osvojilo deset različnih reprezentanc.

The history of European football championships is 60 years long. Ten different national teams have won the title.

Na tem velikem tekmovanju je leta 2000 nastopila tudi Slovenija.

Slovenia also took part in this great competition in 2000.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Jul 2021, 15:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Slovenija Začenja Predsedovanje Svetu EU

Slovenia Begins Presidency of the EU Council

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Poletje je ponavadi čas kislih kumaric. A letos, vsaj v Sloveniji, ni tako.

Summer is usually the “time for pickles” [idiom – doing nothing]. But this year, at least in Slovenia, this is not the case.

Naša država danes uradno prevzema polletno predsedovanje Svetu EU. Zaradi tega jo bodo, kot narekuje tradicija, obiskali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in kolegij Evropske komisije.

Today, our country officially takes over the six-month presidency of the Council of the EU. For this reason, as tradition dictates, it will be visited by the President of the European Commission Ursula von der Leyen and the College of the European Commission.

Skupaj s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministri bodo govorili o programu in prednostnih izzivih našega predsedovanja.

Together with Prime Minister Janez Janša and ministers, they will discuss the program and priority challenges of our presidency.

Ti so, med drugim: Evropska unija po epidemiji koronavirusa, gospodarska obnova, migracije, zeleni in digitalni prehod, konferenca o prihodnosti Evrope ter širitev EU.

These include: the European Union after the coronavirus epidemic, economic recovery, migration, the green and digital transition, the conference on the future of Europe and EU enlargement.

Nekatere naloge smo podedovali od Portugalske, od katere prevzemamo predsedovanje. Tako bo treba potrditi še smernice za pogajanje s Severno Makedonijo in Albanijo za vstop v Evropsko unijo. S Srbijo in Črno goro so bile že potrjene.

We have inherited some tasks from Portugal, from which we are taking over the presidency. Thus, the guidelines for negotiations with Northern Macedonia and Albania for accession to the European Union will have to be confirmed. They have already been confirmed with Serbia and Montenegro.

Večina dogodkov bo do konca leta potekala na Brdu pri Kranju, otvoritveni dogodek pa na Blejskem otoku.

Most of the events will take place in Brdo near Kranj until the end of the year, and the opening event [will take place] on Bled Island.

Gledališče SNG Maribor bo tam prvič uprizorilo balet Povodni mož. Sloni na pesniški zapuščini Franceta Prešerna in nagovarja k iskanju rešitev za prihodnost v povezani, združeni Evropi.

The SNG Maribor Theater will perform the ballet The Flood Man there for the first time. It is based on the poetic legacy of France Prešeren and addresses the search for solutions for the future in a connected, united Europe.

Brez Prešerna ne bo šlo niti pri protokolarnih darilih, ki jih bodo naši voditelji poklonili voditeljem držav članic in ustanov EU. Med njimi bodo še faksimile njegove Zdravljice pa tudi manšetni gumbi s podobo črnega panterja in pametne stekleničke za vodo.

Without Prešeren there would be no protocol gifts that our leaders will give to those of the Member States and EU institutions. Among them will be facsimiles of his Zdravljice as well as cufflinks with the image of a black panther and a smart water bottle.

Predsedovanje bo stalo približno 80 milijonov evrov, pri njegovi izvedbi pa bo sodelovalo več kot dva tisoč ljudi.

The presidency will cost about 80 million euros, and more than two thousand people will take part in its implementation.

Na sporedu bo predvidoma 200 dogodkov.

There are expected to be 200 events on the schedule.

Če bodo sprostili epidemiološke ukrepe, bi nas lahko obiskalo med 10.000 in 15.000 ljudi.

If epidemiological measures are lifted, between 10,000 and 15,000 people could visit us.

Dogajanje lahko spremljaš na uradni spletni strani, Facebooku, Instagramu in Twitterju.

You can follow the events on the official website, Facebook, Instagram and Twitter.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Jun 2021, 16:17 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Tudi robot se lahko pogovarja sam s seboj

Even a robot can talk to itself

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Vsi se kdaj v mislih pogovarjamo sami s seboj.

We all sometimes talk to ourselves in our minds.

Temu pravimo notranji govor. Pomaga nam pri koncentraciji, načrtovanju ali reševanju problemov, pa tudi pri sprejemanju moralno zahtevnejših odločitev.

We call this inner speech. It helps us to concentrate, plan or solve problems, as well as to make more morally demanding decisions.

Raziskovalno skupino z Univerze v Palermu je zanimalo, ali bi notranji govor pri reševanju problemov pomagal tudi robotom.

A research team from the University of Palermo wondered if internal speech would also help robots in solving problems.

Poskuse so izvedli z robotom Pepper.

The experiments were performed with the Pepper robot.

Ta lahko prepoznava čustva in je namenjen komuniciranju in socializaciji.

This can recognize emotions and is designed to communicate and socialize.

Vanj so vgradili sposobnost notranjega govora in prisluhnili, o čem razmišlja med izvajanjem nalog.

They built the ability of inner speech into him and listened to what he was thinking while performing tasks.

Ena od nalog je bila, da se mora držati pravil obnašanja pri jedi oziroma za mizo. Po teh pravilih je prtiček na krožniku, vilice so na njegovi levi strani, nož in žlica pa na desni.

One of the tasks was to follow the rules of behaviour when eating or at the table. According to these rules, the napkin is on the plate, the fork is on its left side, and the knife and spoon are on its right.

Nato so mu raziskovalci naročili, da prtiček prestavi, čeprav to ni skladno z bontonom. Tako se je Pepper soočil z dilemo: naj upošteva bonton ali človekov ukaz?

The researchers then instructed him to move the napkin, although this is not in line with etiquette. Thus Pepper was faced with a dilemma: should he follow etiquette or human command?

»Joj, ta situacija me dela živčnega. Pravil nočem prekršiti, pa vendar ne smem razjeziti človeka, zato bom naredil, kar mi ta reče,« si je rekel Pepper in prestavil prtiček.

“Wow, this situation makes me nervous. I don't want to break the rules, but I can't make a man angry, so I'll do what he tells me to do, ”Pepper said to himself, shifting his napkin.

Tako so spremljali njegov miselni proces med reševanjem dileme.

They thus monitored his thought process while resolving the dilemma.

S kasnejšimi poskusi so ugotovili tudi, da je robot, ki se v mislih pogovarja sam s sabo, uspešnejši pri reševanju zahtevnejših moralnih dilem.

Subsequent experiments have also found that a robot that talks to itself in its mind is more successful at solving more complex moral dilemmas.

»Če lahko slišimo, kako robot razmišlja, mu bomo morda bolj zaupali,« meni soavtor študije Antonio Chella.

"If we can hear the robot thinking, we might trust it more," said study co-author Antonio Chella.

»Tako bodo tudi običajni ljudje, ki niso tehniki ali inženirji, lažje razumeli robote in bodo z njimi lahko bolje sodelovali in komunicirali.«

"This will also make it easier for ordinary people who are not technicians or engineers to understand robots and to be able to work and communicate better with them."

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 6 of 27

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.