Ljubljana related

21 Jun 2021, 16:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ali hobotnice razmišljajo?

Are octopuses thinking?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

To vprašanje si raziskovalci postavljajo že zelo dolgo in čedalje več dokazov pravi, da res razmišljajo. A ne samo to – čutijo lahko tudi bolečino, veselje in užitek.

Researchers have been asking this question for a very long time, and more and more evidence says they really are thinking. But not only that - they can also feel pain, joy and pleasure.

Hobotnice uvrščamo med nevretenčarje, natančneje glavonožce, kamor sodijo tudi sipe in lignji.

Octopuses are classified as invertebrates, more precisely cephalopods, which also include cuttlefish and squid.

Nevretenčarji imajo drugačen živčni sistem od našega, kar oteži primerjave med našo in njihovo inteligenco. Zato so raziskovalci zelo dolgo menili, da niso sposobni globljega razmišljanja.

Invertebrates have a different nervous system than ours, which makes comparisons between our and their intelligence difficult. Therefore, researchers have long felt that they are not capable of deeper thinking.

Posledično so nevretenčarji zelo pogosto izpuščeni iz različnih uredb, ki skrbijo za dobrobit živali. Te se namreč večinoma zavzemajo za bolj dojemljive živali, kot so denimo psi, mačke, prašiči ali krave.

As a result, invertebrates are very often exempted from various animal welfare regulations. These are mostly in favour of more receptive animals, such as dogs, cats, pigs or cows.

Konzervativna fundacija za dobrobit živali (CAWF) je britansko vlado opozorila, da so tudi marsikateri nevretenčarji zelo inteligentni in jih je nujno treba zaščititi pred trpljenjem.

The Conservative Animal Welfare Foundation (CAWF) has warned the British government that many invertebrates are also very intelligent and need to be protected from suffering.

»Raki in glavonožci nedvomno doživljajo svet drugače kot mi. Pomembno pa je, ali to doživljanje vključuje zavestno izkušnjo užitka in bolečine. Verjamemo, da je dokazov dovolj, ki kažejo na to.«

“Crabs and cephalopods undoubtedly experience the world differently than we do. What matters, however, is whether this experience involves a conscious experience of pleasure and pain. We believe that there is enough evidence to suggest this. "

V svojem pozivu so navedli veliko dokazov, ki kažejo na njihovo inteligenco. Znajo se izogibati plenilcem in lahko celo tehtajo različne možnosti – se jim bolj splača loviti ali bežati.

In their [CAWF’s] call, they cited a lot of evidence pointing to their intelligence. They know how to avoid predators and can even weigh different options – whether it is more worthwhile for them to hunt or run away.

»Hobotnice v našem laboratoriju se odzovejo, ko stopiš mimo njihovega akvarija. Pridejo pogledati, kaj se dogaja. Lahkocelo vidiš, kako te opazujejo,« pravi morska biologinja Emily Sullivan.

“The octopuses in our lab respond when you step past their aquarium. They come to see what's going on. You can easily see how they observe you, ” says marine biologist Emily Sullivan.

Sprememba uredbe bi močno vplivala na vse nevretenčarje. Ti do sedaj namreč niso bili zaščiteni.

An amendment to the regulation would have a major impact on all invertebrates. These have not been protected so far.

O razmišljanju hobotnic govori tudi film Moj učitelj, hobotnica, ki je širši javnosti prvič predstavil njihovo neverjetno in podcenjeno inteligenco.

The film My Teacher, an Octopus, which presented its incredible and underestimated intelligence to the general public for the first time, also talks about octopus thinking.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Jun 2021, 15:39 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nagovarjati moramo vse vrste raznolikosti

We need to address all kinds of diversity

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Junija praznujemo mesec ponosa LGBTI+ skupnosti. V soboto se tako začne slovenski teden ponosa, ki se bo zaključil s tradicionalno parado.

In June, we celebrate the LGBTI + Community Pride Month. On Saturday, the Slovenian Pride Week begins, which will end with a traditional parade.

Ta mesec so izbrali, ker so se junija 1969 pripadniki skupnosti množično uprli diskriminaciji. A mnogi se še vedno soočajo z različnimi težavami.

This month was chosen because in June 1969, members of the community resisted discrimination as a group. But many still face various problems.

V Sloveniji so mladi žrtve nasilja doma, v šoli in javnem prostoru. Do njih se neprimerno obnašajo tudi v zdravstvenih in socialnih službah, ugotavlja Anže Jurček s fakultete za socialno delo, ki je sodeloval v evropskem projektu Raznolikost in otroštvo.

In Slovenia, young people are victims of violence at home, at school and in public. They are also treated inappropriately in health and social services, says Anže Jurček from the Faculty of Social Work, who participated in the European project Diversity and Childhood.

Velika večina gejev in lezbijk je še vedno žrtev nasilja. Med podatki iz leta 2003 (53,3 odstotka) in tistimi iz leta 2014 (50,3 odstotka) ni občutnih razlik. Zaskrbljujoče pa je večje nasilje v šolah. To se je podvojilo z 22 na 44 odstotkov.

The vast majority of gays and lesbians are still victims of violence. There are no significant differences between the data from 2003 (53.3 percent) and those from 2014 (50.3 percent). Worrying, however, is the greater violence in schools. This doubled from 22 to 44 percent.

Podobno ugotavljajo druge raziskave, ki so pokazale, da so vse LGBT+ osebe v veliki meri (40 odstotkov) deležne diskriminacije in nasilja v šolah.

Similarly, other surveys have found that among all LGBT + people a large proportion (40 percent) face discrimination and violence in schools.

V evropskem projektu Raznolikost in otroštvo so prepoznavali tudi različne vrste nasilja nad njimi.

The European project Diversity and Childhood also identified different types of violence against them.

Pogosta sta psihično nasilje in nesprejemanje mladih v domačem okolju, kar lahko vodi v mladoletno brezdomstvo.

Psychological violence and rejection of young people in the home environment are common, which can lead to youth homelessness.

Naleteli so tudi na dobre prakse. V eni od srednjih šol, denimo, izvajajo krožek, ki dijakom omogoča pogovor o teh temah.

They also came across good practices. In one of the high schools, for example, they run a group that allows students to talk about these topics.

Tudi sodelujoči v projektu menijo, da se je o teh temah treba čim več pogovarjati.

The participants in the project also believe that these topics should be discussed as much as possible.

Predlagajo še izobraževanje strokovnjakov, da bodo znali prepoznavati tovrstno nasilje in se odzivati nanj.

They also suggest educating professionals to be able to recognize and respond to this type of violence.

Ustanove pa morajo po njihovih priporočilih s programi in plakati sporočati, da v njihovih prostorih spoštujejo raznolikost in da se mladi pri njih lahko počutijo varne.

However, according to their recommendations, institutions must communicate through programs and posters that they respect diversity on their premises and that young people can feel safe with them.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jun 2021, 11:40 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Mravlje se na osamljenost odzivajo podobno kot ljudje

Ants respond to loneliness much like humans

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Med zaprtjem zaradi novega koronavirusa se je marsikdo počutil osamljenega in v stresu.

During the lockdown due to the novel coronavirus, many people felt lonely and stressed.

Takšen odziv na socialno izolacijo je zelo pogost pri ljudeh, drugih sesalcih in celo pri mravljah.

Such a response to social isolation is very common in humans, other mammals, and even ants.

To je odkrila raziskovalna skupina izraelskih in nemških znanstvenikov.

This was discovered by a research team of Israeli and German scientists.

Mravlje namreč živijo v kolonijah. Delo si delijo z drugimi in tudi sicer so vajene biti v stiku z drugimi mravljami.

Ants actually live in colonies. They share their work with others and are also used to being in contact with other ants.

Znanstveniki so se raziskovanja lotili tako, da so od njihovih kolonij ločili mravlje, ki skrbijo za zarod. V osami so bile različno dolgo – od ene ure do štirih tednov.

The scientists undertook the research by separating the ants caring for the brood from their colonies. They were in solitude for different lengths of time - from one hour to four weeks.

Nato so jih vrnili nazaj v kolonije. Znanstveniki so opazili, da so se začele drugače obnašati. Spremembe so bile večje pri tistih, ki so bile dlje časa v izolaciji.

They were then returned to the colonies. The scientists noticed that they began to behave differently. The changes were greater in those who were in isolation for a longer period of time.

Po vrnitvi so veliko več časa posvetile skrbi za zarod. Manj pa so se družile z ostalimi mravljami. Prav tako so slabše skrbele za svojo čistočo.

Upon their return, they devoted much more time to caring for the brood. They socialized less with the other ants. They also took less care of their cleanliness.

»Takšen upad higienskih vedenj lahko naredi mravlje bolj dovzetne za okužbo z zajedavci. Sicer je poslabšanje higiene značilna posledica socialne izolacije tudi pri drugih družbenih bitjih,« pojasnjuje Susanne Foitzik, znanstvenica, ki je sodelovala pri raziskavi.

“Such a decline in hygiene behaviours can make ants more susceptible to parasite infection. Moreover, the deterioration of hygiene is a typical consequence of social isolation in other social beings as well,” explains Susanne Foitzik, a scientist who participated in the research.

Poleg spremenjenega vedenja so pri mravljah opazili tudi slabšo prebavo, kar je močno škodilo njihovemu imunskemu sistemu. Tudi zato so bile dovzetnejše za okužbe in bolezni.

In addition to the altered behaviour, they also observed poor digestion in the ants, which severely damaged their immune systems. This is also why they were more susceptible to infections and diseases.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

31 May 2021, 09:37 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Chelsea spet osvojil Ligo prvakov

Chelsea win the Champions League again

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Nogomet občudujejo in spremljajo povsod po svetu, še zlasti v Evropi, kjer nogometni klubi tekmujejo na enem najpomembnejših tekmovanj – Ligi prvakov.

Football is admired and watched all over the world, especially in Europe, where football clubs compete in one of the most important competitions - the Champions League.

V Ligi prvakov se za naslov najboljšega moštva v Evropi pomeri 32 ekip. To so klubi, ki so bili v svojih državah prvaki.

In the Champions League, 32 teams compete for the title of the best team in Europe. These are clubs that have been champions in their own countries.

Velikokrat v Ligi prvakov tekmuje več klubov iz posamezne države. Iz Španije denimo poznamo velika kluba Barcelono in Real Madrid.

Many clubs from each country often compete in the Champions League. From Spain, for example, we know the big clubs Barcelona and Real Madrid.

Iz Združenega kraljestva pa Chelsea in Manchester City. In prav ta dva angleška tekmeca sta se pomerila v sobotnem finalu Lige prvakov.

From the United Kingdom, Chelsea and Manchester City. And it was these two English rivals who competed in Saturday’s Champions League final.

Edini zadetek na tekmi je v 42. minuti dosegel nemški nogometaš Kai Havertz. Nogometaši v modrem so se tako po devetih letih spet veselili naslova evropskih prvakov.

The only goal of the match in the 42nd minute was scored by German footballer Kai Havertz. After nine years, the footballers in blue were once again looking forward to the title of European champions.

Najprej smo mislili, da bo finale Lige prvakov potekalo v turškem Carigradu, a je načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa.

At first we thought the Champions League final would take place in Istanbul, Turkey, but plans were thwarted by the coronavirus epidemic.

Evropska nogometna zveza Uefa je želela, da bi lahko navijači najpomembnejšo tekmo svojih klubov spremljali s tribun.

The European Football Association (UEFA) wanted the fans to be able to watch the most important match of their clubs from the stands.

Finale Lige prvakov so zato preselili v portugalski Porto, kjer se je na stadionu Dragao zbralo okoli 16.000 navijačev.

The Champions League final was therefore moved to Porto, Portugal, where at the Dragao Stadium around 16,000 fans gathered.

Upamo, da bomo v naslednji sezoni v Ligi prvakov spremljali slovenski klub!

We hope to follow a Slovenian club in the Champions League next season!

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 May 2021, 14:38 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Na Evroviziji slavili italijanski rokerji

Italian rockers celebrated at Eurovision

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Po dveh letih smo sinoči spet lahko spremljali evrovizijski spektakel!

After two years, last night we were able to watch the Eurovision spectacle again!

Lani je prireditev zaradi epidemije žal odpadla, letos pa so jo v nizozemskem Rotterdamu organizirali, a pod strogimi omejitvami.

Last year, the event was unfortunately cancelled due to the epidemic, but this year it was organized in Rotterdam, the Netherlands, under strict restrictions.

Prilagojeno je bilo tudi število gledalcev: če dvorana Ahoy sprejme več kot 16.000 ljudi, jih je bilo sinoči v njej le 3500.

The number of spectators was also adjusted: if the Ahoy Hall can accommodate more than 16,000 people, there were only 3,500 of them last night.

Sodelovalo je 39 držav, a se jih je v sinočnji finalni izbor uvrstilo le 26.

39 countries took part, but only 26 made it to last night's final.

Vsaka država je najprej iz domačega studia sporočila točke, ki jih je pesmim dodelila njena strokovna komisija. Potem pa so dodali še število točk, ki so jih prispevali gledalci oziroma poslušalci.

Each country first reported from a home studio the points awarded to the songs by its expert commission. Then they added the number of points contributed by viewers or listeners.

Na polovici je bilo že videti, da bo zmagala Švica, a na koncu je zmaga šla v italijanske roke. Njihovo zmago so sicer ves čas napovedovale stavnice.

Halfway through it looked like Switzerland would win, but in the end the victory went to the Italians. Their victory was always predicted by bookmakers.

Italijanska skupina Måneskin je skupaj zbrala 524 točk (pred Francijo s 499 in Švico s 432 točkami). Svojo skladbo so kot eni redkih odpeli v svojem maternem jeziku.

The Italian group Måneskin scored a total of 524 points (ahead of France with 499 and Switzerland with 432 points). They were one of the few that sane their song in their mother tongue.

Še pred nastopom so za RTV Slovenija povedali, da bi se jim z zmago ves trud poplačal.

Even before the performance, they told RTV Slovenia that a victory would pay off for all their efforts.

“Zmaga bi nam pomenila zelo veliko, ker je bilo težko, da smo prišli tako daleč z glasbo, kot jo igramo. Zmaga nam bo v ponos in potrditev, da se je izplačalo, da smo ostali takšni, kot smo, in da je to dovolj. Bolj kot zmaga nam je pomembno, da ljudje spoznajo našo glasbo in v njej uživajo.”

“Winning would mean a lot to us because it was hard to get as far with the music as we play. Victory will be our pride and confirmation that it paid off, that we stayed the way we were, and that that was enough. More important to us than winning is that people get to know our music and enjoy it.”

Slovenska strokovna komisija jim je podelila največ, 12 točk, slovenski gledalci pa 10 točk.

The Slovenian expert commission awarded them the most points, 12, and the Slovenian spectators 10 points.

Evrovizija se tako prihodnje leto seli v sosednjo Italijo.

Eurovision will move to neighbouring Italy next year.

Tam bomo tudi Slovenci dobili novo priložnost za boljši rezultat.

There Slovenians will also get a new opportunity for a better result.

Naša predstavnica Ana Soklič s skladbo Amen včeraj namreč ni nastopila, saj je obtičala v torkovem predizboru.

Our representative Ana Soklič did not perform the song Amen yesterday, as she was left behind in Tuesday's pre-selection.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

17 May 2021, 15:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Brez baklave ni bajrama

There is no Eid without baklava

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Za več kot milijardo muslimanov se je včeraj s sončnim zahodom končal postni mesec ramazan.

For more than a billion Muslims, the fasting month of Ramadan ended with sunset yesterday.

Sedaj sledi tridnevno praznovanje ramazanski bajram.

Now follows the three-day celebration of Eid al-Fitr.

Zaradi epidemije novega koronavirusa bo druženje ob bajramu že drugo leto omejeno.

Due to the epidemic of the novel coronavirus, socializing on Eid will be limited for the second year in a row.

Med ramazanom niso bile dovoljene množične molitve ob sončnem zahodu. Mnogi muslimani so jih zato nadomestili z molitvami po spletu.

Mass prayers at sunset were not allowed during Ramadan. Many Muslims have therefore replaced them with online prayers.

Čeprav imajo muslimani v Sloveniji novo džamijo v Ljubljani, tudi za bajram ne bo skupne molitve. Veselijo se lahko le praznovanja v družinskem krogu ob bogato obloženi mizi.

Although Muslims in Slovenia have a new mosque in Ljubljana, there will be no mass prayer for Eid. They can only look forward to celebrations within the family circle at a richly laid table.

Kako praznuje bajram, sem vprašala prijateljico Miriso, ki je že pred mnogimi leti kot deklica prišla s starši v Slovenijo.

I asked my friend Mirisa, who came to Slovenia with her parents many years ago as a girl, how she celebrates Eid.

»Moja mami je že v torek začela pripravljati baklave.«

"My mother started making baklava on Tuesday."

Ker je njena mama najstarejša v družini, bo v skladu s tradicijo gostila vse sorodnike na bajramskem kosilu.

As her mother is the oldest in the family, she will traditionally host all THE relatives for Eid lunch.

»Pripravila bo juho tarhano, sarme, nadevane paprike, pite,« našteva Mirisa.

"She will prepare tarhano soup, sarma, stuffed peppers, pies," says Mirisa.

Bajrama ni brez baklave, Mirisina mama pa pripravi še čudovite hurmašice in pecivo. Zraven sodi turška kava. »Mami jo vedno pije iz fildžana, majhne skodelice brez ročaja,« pojasni Mirisa.

There is no Eid without baklava, and Mirisa's mother prepares beautiful dates and cakes. Turkish coffee is included. "Mom always drinks it from a cup, a small cup without a handle," Mirisa explains.

Alkoholnih pijač ne pijejo, mami postreže s sokom, ki ga naredi sama.

They do not drink alcoholic beverages, so her mother serves juice she makes herself.

Je za muslimane bajram tako pomemben družinski praznik, kot je za kristjane božič?

Is Eid as important a family holiday for Muslims as Christmas is for Christians?

»Da, bajrama se veselimo kot božiča. Vsi se lepo oblečemo. Otroci dobijo denar ali druga darila. Midve z mami pa sva najbolj srečni, ker se za bajram zbere vsa družina. K nam bo prišlo kar 17 ljudi.«

“Yes, we look forward to Eid the same as Christmas. We all dress nicely. Children receive money or other gifts. My mother and I are the happiest because the whole family gathers for Eid. As many as 17 people will come to us. "

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 May 2021, 11:32 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Odpadni del rakete je v nedeljo padel na Zemljo

The debris of a rocket fell to Earth on Sunday

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Pri vzletu kitajske rakete 29. aprila letos je šlo nekaj narobe.

Something went wrong with the take-off of a Chinese rocket on April 29 this year.

Del rakete je ob vzletu odpadel prehitro in začel padati na Zemljo.

Part of the rocket fell off too quickly on take-off and began to fall to Earth.

Ko raketa vzleti v vesolje, med poletom skozi atmosfero običajno sicer odvrže nekaj svojih delov. Tako zaradi nižje mase pri pospeševanju porabi manj goriva.

When a rocket takes off into space, it usually sheds some of its parts during its flight through the atmosphere. Because of the lower mass, it uses less fuel when accelerating.

Deli, ki odpadejo na začetku, navadno padejo na Zemljo na določenem kontroliranem območju, kjer ne predstavljajo nevarnosti.

Parts that fall off at the beginning usually fall to Earth in a certain controlled area where they do not pose a danger.

Tisti, ki odpadejo dovolj visoko, pa ostanejo v orbiti in ne padejo na Zemljo.

Those that fall high enough, however, remain in orbit and do not fall to Earth.

Zaradi napake je del kitajske rakete ostal preblizu Zemlje in pričel padati nazaj. Ta del je bil težek kar 21 ton in je letel s hitrostjo približno 28 tisoč kilometrov na uro.

Due to the error, part of the Chinese rocket remained too close to Earth and began to fall back. This part weighed as much as 21 tons and flew at a speed of about 28 thousand kilometres per hour.

Pri tako veliki hitrosti so raziskovalci težko napovedali točno lokacijo padca nazaj na Zemljo.

At such a high speed, it was difficult for researchers to predict the exact location of the fall back to Earth

»Napovedovali smo, da se bo padec zgodil nekje okoli ekvatorja, najbolj severno kvečjemu do Rima ali do južnih obal Črne gore,« pravi prof. dr. Tomaž Zwitter s fakultete za matematiko in fiziko.

"We predicted that the fall would happen somewhere around the equator, at most to the north to Rome or to the southern coast of Montenegro," says Prof. Dr. Tomaž Zwitter from the Faculty of Mathematics and Physics.

Odpadni del rakete je padel v Indijski ocean zahodno od Maldivov v nedeljo, 9. maja, ob 3.24 uri po našem času.

The debris of the rocket fell into the Indian Ocean west of the Maldives on Sunday, May 9, at 3.24pm local time.

Nekontrolirani padci masivnih teles se ne dogajajo pogosto.

Uncontrolled falls of massive bodies do not happen often.

»Po pravilih je treba telo pred vstopom v atmosfero z eksplozivnim nabojem razbiti v več manjših kosov, ki potem vsi brez težav zgorijo in zato nič ne pade na tla,« pravi Zwitter.

“According to the rules, before entering the atmosphere the body must be broken into several smaller pieces with an explosive charge, which then all burn without difficulty and therefore nothing falls to the ground,” says Zwitter.

Tomaž Zwitter je že pred padcem odpadnih delov rakete menil, da ti ne predstavljajo večje nevarnosti.

Even before the fall of the debris of the rocket, Tomaž Zwitter believed that they did not pose a major danger.

»Hoditi po pločniku ob cesti je mnogo bolj nevarno, saj se vsak dan po svetu zgodi veliko nesreč. Torej brez skrbi in le pogumno naprej!«

“Walking on the sidewalk along the road is much more dangerous, as many accidents happen around the world every day. So no worries and just bravely go on! ”

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 May 2021, 16:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvi slovenski teleskop v Čilu

The first Slovenian telescope in Chile

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zakaj ponoči vidiš v mestu manj zvezd kot na podeželju? Zaradi vse večje svetlobne onesnaženosti.

Why do you see fewer stars in the city at night than in the countryside? Due to ever more light pollution.

Ta postaja resen problem tudi za astronome.

This is also becoming a serious problem for astronomers.

Nočno nebo zato raje spremljajo na podeželju ali v gorah, kjer je manj svetlo in se nebesna telesa lažje vidijo.

They therefore prefer to monitor the night sky in the countryside or mountains, where it is less bright and celestial bodies are easier to see.

Univerza v Novi Gorici in astronomska revija Spika bosta v želji, da bi astronomi raziskovali v čim boljših pogojih, pod okriljem izobraževalnega projekta GoChile postavili teleskop v gorah Čila.

The University of Nova Gorica and the astronomy magazine Spika will set up a telescope in the mountains of Chile under the auspices of the GoChile educational project, in order for astronomers to explore in the best possible conditions.

Teleskop se bo nahajal na observatoriju El Sauce na jugu puščave Atacama na nadmorski višini 1560 metrov, kjer najdemo tudi teleskope drugih svetovnih astronomskih organizacij.

The telescope will be located at the El Sauce Observatory in the south of the Atacama Desert at an altitude of 1560 meters, where we also find telescopes from other world astronomical organizations.

Na tej lokaciji je ozračje izredno stabilno in čisto, poleg tega so noči skoraj vse dni v letu temne in jasne. Zato so tamkajšnje opazovalne razmere naravnost vrhunske, morda celo najboljše na svetu.

At this location the atmosphere is extremely stable and clean, in addition, the nights are dark and clear almost every day of the year. That is why the observation conditions there are top-notch, perhaps even the best in the world.

Slovenski teleskop bo tako lahko pripravljen za izjemne astronomske raziskave in fotografije vesolja.

The Slovenian telescope will thus be prepared for exceptional astronomical research and photographs of space.

Raziskovalci bodo nebo lahko opazovali iz Slovenije, saj so teleskop in vsa dodatna oprema avtomatizirani. Enostavno jih lahko upravljajo tudi na daljavo.

Researchers will be able to observe the sky from Slovenia, as the telescope and all accessories are automated. They can also be easily operated remotely.

»Teleskop bo v prvi vrsti namenjen študentom študijske smeri fizika in astrofizika na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici in ljubiteljskim astronomom pod okriljem revije Spika,« pravi strokovna vodja projekta prof. dr. Andreja Gomboc.

"The telescope will primarily be intended for students of physics and astrophysics at the Faculty of Natural Sciences, University of Nova Gorica and amateur astronomers under the auspices of the magazine Spika," says the professional project manager Prof. Dr. Andreja Gomboc.

»Na voljo pa bo tudi radovednim dijakom, ki bodo v projektu lahko pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji.«

"It will also be available to curious students, who will be able to gain practical experience with astronomical observations in the project."

Čeprav se zvezd ne moremo dotakniti, se jim lahko vsaj približamo z astronomskimi raziskavami. Zato je glavno vodilo projekta GoChile: »Več astronomije!«

Although we cannot touch the stars, we can at least approach them with astronomical research. That's why the main guideline of the GoChile project is: "More astronomy!"

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

26 Apr 2021, 14:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvomajske počitnice v koronačasih

May Day holidays in the time of corona

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Marsikdo je že zelo naveličan vsega. Tako zelo, da se počuti kot ekonom lonec, v katerem se nabira para. Če pare ne more izpustiti, lahko eksplodira.

Many people are already very tired of everything. So much so that it feels like a pressure cooker in which the steam is building up. If steam can’t be released, it can explode.

Prvomajske počitnice so za sprostitev posebej priročne in marsikdo si želi na morje, v hribe, k dedku ali babici. Od petka se lahko premikamo med regijami v Sloveniji. Pot do hrvaške obale pa je bolj zapletena.

The May Day holidays are especially convenient for relaxation, and many people want to go to the sea, to the mountains, to their grandparents. From Friday we can move between regions in Slovenia. The path to the Croatian coast is more complicated.

Mejo s Hrvaško lahko brez negativnega testa ali ustreznega potrdila prestopijo le otroci, ki še niso stari sedem let. Vsi drugi potrebujejo hitri ali PCR test oziroma potrdilo, da so preboleli korono.

Only children under the age of seven can cross the border with Croatia without a negative test or appropriate certificate. Everyone else needs a rapid or PCR test, or confirmation that they have recovered from coronavirus.

Za vrnitev v Slovenijo pa ne zadošča hitri, ampak je potreben precej dražji PCR test. Izjema so otroci, ki še niso stari 15 let.

To return to Slovenia a rapid test isn’t enough, and a much more expensive PCR test is needed. An exception is children under 15 years of age.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Apr 2021, 21:41 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Živali pod stresom

Animals under stress

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Tudi živali se lahko znajdejo v hudi stiski.

Animals can also find themselves in dire straits.

Zaradi spreminjanja temperatur in krčenja gozdov jim zmanjkuje primernih zavetij in bivališč, zato so vse bolj v stresu. Podnebne spremembe namreč med drugim spodbujajo tudi tekmovalnost med posameznimi vrstami, kar živalim močno oteži preživetje.

Due to changing temperatures and deforestation, they are running out of suitable safe havens and homes, so they are increasingly under stress. Climate change, among other things, also encourages competition between individual species, which makes it very difficult for animals to survive.

Na udaru so predvsem sesalci v Atlantskem gozdu. To je drugi največji gozd v Južni Ameriki in nudi dom mnogim živalskim in rastlinskim vrstam. Njegova površina se zaradi človeških posegov vsako leto zmanjšuje. Zaradi izčrpavanja številnim vrstam grozi celo izumrtje.

Mammals in the Atlantic Forest are particularly affected. It is the second largest forest in South America and offers a home to many animal and plant species. Its area is decreasing every year due to human interventions. Because of its depletion, many species are even threatened with extinction.

Raziskovalna skupina, ki je preučevala tamkajšnje glodavce in vrečarje, je zato želela preveriti, kako različne živali ob čedalje bolj neugodnih razmerah doživljajo stres.

The research team, which studied rodents and marsupials there, therefore wanted to examine how different animals experience stress in increasingly unfavourable conditions.

Primerjali so stresne hormone tistih, ki živijo v bolj oškodovanih predelih gozda, in tistih, ki se zadržujejo v neokrnjenih predelih. Več tednov so analizirali njihovo dlako, saj se tam odlagajo stresni hormoni.

They compared the stress hormones of those living in more damaged areas of the forest and those staying in pristine areas. They analysed their hair for several weeks, as stress hormones are deposited there.

Ugotovili so, da je raven stresnih hormonov veliko višja pri živalih, ki živijo v predelih, na katere deforestacija bolj vpliva. Živali iz manj izpostavljenih okolij pa so kazale precej manjšo raven stresa.

They found that stress hormone levels were much higher in animals living in areas more affected by deforestation. Animals from less exposed environments, however, showed much lower levels of stress.

Stres sam po sebi za živali ni škodljiv. Lahko jim denimo omogoči hiter pobeg, saj se tako sprostijo dodatne zaloge energije. Toda dolgotrajni stres, pod kakršnim so ogrožene živali s poškodovanih območij, lahko pripelje do bolezni.

Stress in itself is not harmful to animals. For example, it can allow them to escape quickly, as this releases additional energy reserves. But prolonged stress, such as endangering animals from injured areas, can lead to disease.

»Če imamo na kupu veliko živali pod dolgotrajnim stresom, se lahko pri njih razvijejo novi virusi in druge bolezni. S teh živali bi se ti potem lahko prenesli naprej in prešli tudi na ljudi,« opozarja eden izmed raziskovalcev pri študiji David Kabelik.

“If we have a lot of animals all together under long-term stress, new viruses and other diseases can develop in them. These animals could then passed it on and pass it on to humans,” warns David Kabelik, one of the researchers in the study.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 7 of 27

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.