Ljubljana related

06 Apr 2022, 12:36 PM

STA, 5 April 2022 - The Employment Service has registered first Ukrainian refugees seeking jobs in Slovenia as demand from employers, in particular in the hospitality industry, remains high. Language is one of the main challenges.

To get on the register of the unemployed, refugees from Ukraine need temporary protection status. Once awarded the status they also get the right to enter the labour market.

The Employment Service started intensive preparations for the inflow of Ukrainian refugees into its register in March. So far fewer than five have registered, the service's director general Mitja Bobnar told reporters on Tuesday.

To ease the refugees' entry into the labour market, the service has published guidance and instructions in Ukrainian online as well as a glossary to help them learn Slovenian which they distributed to the service's regional offices.

Its officials have visited the refugee centres in Logatec south-west of Ljubljana and Debeli Rtič at the seaside to dispense basic information. They also plan to open an info point shortly.

Damjana Košir, the head of the employment system, said Ukrainian refugees would get the same treatment as other unemployed, complete with an employment plan defining employment goals and a job referral.

Two key challenges detected during visits to the refugee centres are that the refugees as a rule do not have proof of their qualification or education and mostly do not speak English or Slovenian.

Employer representatives have let them know they find work experience more important than qualification. The available qualification proof is verified by the ENIC-NARIC centre.

As a priority the Employment Service will refer Ukrainian refugees to take Slovenian language courses as third-country citizens are required to pass at least Slovenian A1 level exam within a year after getting registered as unemployed.

They will also benefit from various other language courses, workshops and programmes.

There has been considerable demand for Ukrainian labour force, in particular in tourism and bar, restaurants and hotels sector. The Employment Service has promised to check the companies they will refer the refugees to.

Dewesoft, the high-tech company which operates a subsidiary in Russia, said today they would employ suitably qualified staff from the conflict region.

04 Apr 2022, 16:36 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Družba sloni na znanjih računalništva, zato bi jih morali pridobiti vsi učenci

Society relies on computer skills, so all students should acquire them

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Učitelj računalništva Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje nas bo zastopal na Global Teacher Prize. Zavzema se, da bi računalništvo postalo obvezen predmet v osnovni šoli.

Computer science teacher Uroš Ocepek from Trbovlje Secondary Technical and Vocational School will represent us at the Global Teacher Prize. He supports that computing be made a compulsory subject in primary school.

Zakaj ste postali učitelj?

Why did you become a teacher?

Ker sem v svojih učiteljih imel res lepe zglede. Videl sem, da je to plemenit poklic. Tudi zdaj se jih spominjam in se zasačim, da se kdaj odzovem tako, kot so se oni.

Because I had really nice examples in my teachers. I saw that it was a noble profession. Even now I remember them when I catch myself reacting the way they did.

V poklicu vztrajam, ker lahko dijakom pomagam doseči cilj, jih seznanim z znanjem iz preteklosti, ponudim možnost usvajanja sodobnih znanj in jih poskušam pripraviti na prihodnost.

I follow this profession because I can help students achieve their goals, acquaint them with knowledge from the past, offer the opportunity to acquire modern knowledge and try to prepare them for the future.

Z zgledom jim želim pomagati izkoristiti potencial pri strokovnem izobraževanju in osebnem razvoju.

By example, I want to help them realize their potential in professional education and personal development.

Bi računalništvo moralo postati del obveznega programa osnovne šole?

Should computer science become part of the compulsory primary school curriculum?

Ključno je, da postane nov samostojni obvezni predmet.

It is crucial that it becomes a new independent compulsory subject.

Zakaj?

Why?

Računalništvo je prisotno v vseh poklicih. Marsikdo zagovarja, da bi bilo dovolj vključiti le digitalne kompetence. S tem se ne strinjam.

Computing is present in all professions. Many argue that it would be enough to include only digital competences. I don’t agree with that.

Preprost primer: ena od inovacij, ki sem jo naredil z dijakoma in mentorico dr. Mašo Jazbec, je bila instalacija BCI-slikar: slikanje z mislimi.

A simple example: one of the innovations I made with my students and mentor Dr. Mašo Jazbec, was an installation called BCI-painter: painting with thoughts.

Kaj to pomeni?

What does that mean?

Uporabnik si nadene kapo z osmimi senzorji, si zamisli eno od ponujenih kretenj čopiča in brez rok, samo z mislimi, naslika abstraktno sliko na digitalno platno.

The user puts on a hat with eight sensors, imagines one of the offered brush strokes and without hands, just with thoughts, paints an abstract image on a digital canvas.

Če dijaka ne bi poznala osnov strojne opreme, protokolov pri prenosu podatkov in programiranja, potem takšne inovacije ne bi bilo.

If a student dies not know the basics of hardware, data transfer protocols and programming, then there would be no such innovation.

Če bi imela le digitalne kompetence, bi jo znala uporabljati, ne pa tudi narediti, popraviti ali izboljšati.

If they only had digital competencies, they would know how to use it, but not make, fix or improve it.

Včasih je bilo pomembno, da si strokovnjak na svojem (ozkem) področju. Danes živimo v času, ko mora biti vsak strokovnjak s čim širšim naborom področij, ki jih pokriva.

Sometimes it’s important to be an expert in your (narrow) field. Today we live in a time when every expert must be with as wide a range of areas as possible.

Le tako bomo – še posebej naši učenci – konkurenčni v Evropi in svetu.

Only in this way will we - especially our students - be competitive in Europe and the world.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Mar 2022, 16:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Fizika smučarskih skokov

The physics of ski jumping

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Naši skakalci in skakalke so se letos izjemno izkazali na olimpijskih igrah. Zanje pa bomo sedaj navijali še v Planici.

Our ski jumpers have excelled this year at the Olympics. We will now support them in Planica.

Za njihov uspeh pa niso pomembni le dobra fizična kondicija, koncentracija ali talent, temveč tudi razumevanje osnovnih konceptov fizike.

However, not only are good physical condition, concentration and talent important for their success, but also an understanding of the basic concepts of physics.

Na dolžino smučarskega skoka namreč vplivajo tri stvari: gravitacija (oziroma sila teže), dinamičen vzgon in upor.

The length of a ski jump is influenced by three things: gravity (or the force of gravity), dynamic lift and resistance.

Sila teže nas vleče proti tlom – zato skakalec prej ali slej pristane na tleh. Vendar med skokom zaradi dinamičnega vzgona ostaja v zraku.

The force of gravity pulls us towards the ground - so the jumper sooner or later lands on the ground. However, they remain in the air during the jump due to dynamic buoyancy.

Glede na vremenske pogoje organizatorji prilagajajo štartno mesto na skakalnici.

Depending on the weather conditions, the organizers adjust the starting point on the ski jump.

Ker zračni upor skakalca upočasni, se zmanjša tudi dinamičen vzgon, zato se začne zaradi gravitacije spuščati.

As the air resistance slows the jumper down, the dynamic buoyancy is also reduced, so they start to descend due to gravity.

Smučarski skakalci s poloxamer telesa torej maksimalno izkoristijo dinamičen vzgon, medtem ko poskušajo omejiti zračni upor.

Ski jumpers therefore use their body position to make the most of dynamic buoyancy while trying to limit air resistance.

Zaradi občutljivih fizikalnih zakonov lahko tako veter, oprema in celo športnikovo telo vplivajo na dolžino skoka.

Due to sensitive laws of physics, wind, equipment and even the athlete's body can all affect the length of the jump.

Morda ste že opazili, da med smučarskimi skoki organizatorji pogosto premikajo štartno točko na skakalnici.

You may have already noticed that during ski jumping, organizers often move the starting point on the ski jump.

Ta prilagoditev je odvisna od vetra – če bi bil veter premočan in bi imel skakalec previsoko hitrost, bi ga odneslo predaleč, celo v publiko.

This adjustment depends on the wind – if the wind was too strong and the jumper had too high a speed, it would take them too far, even into the spectators.

Lahko bi ga tudi močno upočasnil in bi moral prehitro pristati.

It could also slow them down a lot and they’d have to land too fast.

S prilagoditvami organizatorji tako poskušajo poskrbeti, da bodo vsi tekmovalci nastopili v čim bolj podobnih razmerah.

With the adjustments, the organizers are trying to make sure that all the competitors will perform in as similar a situation as possible.

Smučarski skakalci morajo zelo paziti na položaj svojega telesa.

Ski jumpers need to pay close attention to their body position.

Tudi smuči so pripravljene za vsakega skakalca posebej – glede na telesni indeks in višino.

The skis are also prepared for each jumper individually – depending on body index and height.

Pomembno je tudi, da se obleke tesno prilegajo telesu, da si z njimi ne morejo pomagati pri letenju.

It’s also important that the clothes fit snugly so that they cannot help you fly.

Popravek
V prispevek se je prikradli neljuba napaka. Vzgon namreč ni odvisen od hitrosti, temveč od prostornine telesa. S hitrostjo pa je povezan dinamičen vzgon; ko skakalčeva hitrost upade, se ta zmanjša.

Correction
An unwelcome mistake has crept into the post. Buoyancy does not depend on speed, but on body volume. Dynamic buoyancy is associated with speed; when the jumper's speed decreases, it also decreases.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Mar 2022, 13:59 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako premagovati strah zaradi vojne?

How to overcome the fear of war?

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Vojni v Ukrajini žal ni videti konca. Vsak dan spremljamo podobe, ki v nas vzbujajo strah.

Unfortunately, the war in Ukraine does not seem to be over. Every day we follow images that arouse fear in us.

Vedeti moramo, da so prestrašeni ljudje bolj vodljivi. Prav tako jih je lažje zavajati kot tiste, ki strah prepoznavajo in se soočajo z njim.

We need to know that scared people are easier to manage. They are also easier to deceive than those who recognize fear and face it.

Obenem prestrašeni ljudje težje zavzemajo kritično držo in se aktivno soočajo s problemi.

At the same time, frightened people find it harder to take a critical stance and actively face problems.

Strah je zelo pomembno čustvo, ki ga ne smemo zanikati, opozarja psihoterapevtka Alja Adam iz Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Fear is a very important emotion that should not be denied, warns psychotherapist Alja Adam from the Slovenian Umbrella Association for Psychotherapy.

Kako se otroci soočajo s strahom?

How do children cope with fear?

Otroci najbolj trpijo, ko so sami s svojimi strahovi in tesnobami in ko odrasli nimajo časa, volje, sočutja, da bi jim prisluhnili. Strah, ki ga osamimo, postaja vse večji in duši ustvarjalno energijo.

Children suffer the most when they are alone with their fears and anxieties, and when adults do not have the time, will, compassion to listen to them. The fear we isolate is growing and suffocating the creative energy.

Njegovo nasprotje je ljubezen, ki se rojeva v pristnem dialogu, v nežnem objemu, toplem stisku rok.

The opposite is love, born in genuine dialogue, in a gentle embrace, a warm handshake.

Otroke je treba učiti, kako z ljubeznijo pogledati svoj strah, ga ne zanikati, temveč se soočiti z njim.

Children need to be taught how to look at their fear with love, not to deny it, but to face it.

Kaj lahko storimo, da ublažimo otroške stiske?

What can we do to alleviate children's distress?

Otrokom ne smemo tajiti, kaj se dogaja v Ukrajini. Hkrati jih niti ne smemo strašiti, kot to pogosto počnejo mediji.

We must not hide what is happening in Ukraine from children. At the same time, we must not intimidate them, as the media often does.

Pomembno je, da odrasli, zaradi lastnega strahu in travm, ne odrinemo otrok na stran in da ne pozabimo nanje.

It is important that adults, out of their own fear and trauma, do not push children aside and do not forget about them.

Če otrokom omogočimo, da z nami aktivno sodelujejo v težkih situacijah, bodo razvili pozitivno samopodobo in sočutje ter krepili svojo duhovno naravnanost.

If we enable children to actively cooperate with us in difficult situations, they will develop a positive self-image and compassion, and strengthen their spiritual orientation.

Kaj pomeni aktivno sodelovanje?

What does active participation mean?

Sodelujejo lahko pri dobrodelnih akcijah, na primer zbirajo sredstva za ukrajinske otroke, pripravijo idejo projekta v podporo beguncem, napišejo pismo s svojimi mislimi ali dobrimi željami.

They can take part in charity events, for example, raise funds for Ukrainian children, come up with a project idea in support of refugees, write a letter with their thoughts or good wishes.

Pomembno je, da se otroci zavedajo, da pripadajo širši celoti, skupnosti. Da so njihova misel, gesta, beseda dobrodošle in pomembne, saj odpirajo prostor ljubezni in sočutju.

It is important that children are aware they belong to a wider whole, a community. That their thoughts, gestures, words are welcome and important as they open up a space of love and compassion.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Mar 2022, 15:09 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ptički na gregorjevo: to je moje drevo in to moje dekle

Birds on Gregory’s Day: this is my tree and this is my girl

Written by Vanessa translated by JL Flanner & G Translate

Zagotovo poznaš slovensko valentinovo oziroma gregorjevo. Praznujemo ga 12. marca, na god sv. Gregorja. To je dan, ko se ptički ženijo.

You certainly know Slovenian Valentine's Day or St. Gregory's Day. We celebrate it on March 12, the feast of St. Gregory. This is the day the birds get married.

Praznik izhaja iz predkrščanskih časov.

The holiday dates back to pre-Christian times.

Kovači, čevljarji in drugi rokodelci so na ta dan prenehali delati ob svečah in petrolejkah. Praznovali so prihod pomladi, ko se dan podaljša.

Blacksmiths, shoemakers, and other artisans stopped working by candlelight and kerosene lamps that day. They celebrated the arrival of spring as the day lengthened.

Do danes se je ohranilo kar nekaj starih običajev.

To this day, quite a few old customs have been preserved.

Otroci so včasih mislili, da se ptički na ta dan tudi gostijo. Po drevju in grmovju so iskali pogače, ki so jih tja na skrivaj namestili starši, da bi jih razveselili.

Children sometimes thought that the birds were also feasting on this day. They searched the trees and bushes for cakes that their parents had secretly placed there to cheer them up.

Ena najbolj znanih šeg, ki se je ohranila na Gorenjskem, je spuščanje luči.

One of the most famous customs that has survived in Gorenjska is the lowering of lights.

Na predvečer gregorjevega ljudje na gregorčkih spuščajo svečke po vodi.

On the eve of St. Gregory's Day, people place candles on the water.

Tudi rastline in živali se odzivajo na podaljševanje dneva.

Plants and animals also respond to the longer days.

Ptice prepoznavajo, da se je dan podaljšal, saj svetloba in višje temperature vplivajo na hormone. Samčki ptic pevk tako začnejo veselo prepevati.

The birds recognise that the day has lengthened because light and higher temperatures affect their hormones. The male songbirds thus begin to sing happily.

Ptičje petje je bilo ljudem od nekdaj všeč. Nekateri znani skladatelji so ga upodobili v svojih skladbah.

People have always loved birds singing. Some famous composers have depicted him in their compositions.

Vendar ptice ne pojejo zaradi lepote petja. Njihovo petje ima določen namen. Samčki z njim privabljajo družico, obenem pa branijo svoje ozemlje.

However, birds do not sing because of the beauty of their songs. Their singing has a specific purpose. Males attract a mate with it, while at the same time defending their territory.

Sotekmecem tako sporočajo: »To je moje drevo in to je moje dekle!«

They tell their peers, "This is my tree, and this is my girl!"

Večina ptic pevk poje zgodaj zjutraj in pozno zvečer.

Most songbirds sing early in the morning and late in the evening.

Nekatere lahko slišimo tudi ponoči. Takrat pojejo predvsem slavčki, ki veljajo za ene izmed najboljših pevcev.

Some can also be heard at night. At that time, nightingales, who are considered to be one of the best singers, sing.

Oglašajo se še detli, ki svoje ozemlje označujejo s trkanjem v drevesa.

Woodpeckers are also announced, marking their territory by pecking on trees.

Takšno obnašanje lahko opazujemo le spomladi.

Such behaviour can be observed only in the spring.

Kasneje ptice postanejo tišje, saj začnejo gnezditi.

Later, the birds become quieter as they begin to nest.

Med petjem so namreč manj pozorne in lahko hitro privabijo plenilce.

They are less attentive while singing, and can quickly attract predators.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Mar 2022, 14:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V šoli vam od ponedeljka ne bo več treba nositi mask

You’ll no longer have to wear masks at school from Monday

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Novi koronavirus vsak dan izgublja na svoji moči.

The new coronavirus is losing its strength every day.

Epidemiološke razmere so relativno ugodne. Včeraj je bilo v primerjavi s prejšnjim tednom za 23 odstotkov manj okužb.

Epidemiological conditions are relatively favourable. Yesterday, there were 23 percent fewer infections compared to last week.

Ugodno je tudi stanje v bolnišnicah, je na novinarski konferenci sporočil minister za zdravje Janez Poklukar.

The situation in hospitals is also favourable, Health Minister Janez Poklukar told a news conference.

Vlada je zato večino ukrepov že odpravila. Danes je odločila še, da vam od ponedeljka naprej v šolah ne bo več treba nositi mask!

The government has therefore already lifted most of the measures. It also decided today that you will no longer have to wear masks in schools from Monday onwards!

Maske tako lahko med poukom pospravijo učenci, dijaki, študenti in učitelji.

Masks can be put away by pupils, students and teachers during lessons.

Vseeno pa jih morajo obvezno nositi tisti, ki obiskujejo vaje ali prakso v zdravstvenih zavodih, je dodal minister.

However, they must be worn by those who attend exercises or internships in health care institutions, the minister added.

V šolah še vedno veljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zajezitev širjenja virusa.

The National Institute of Public Health's recommendations to curb the spread of the virus still apply in schools.

Medtem pa se spreminja način izdaje potrdila o prebolevnosti. Odslej smo ga pridobili po pozitivnem izvidu na testu PCR, zdaj bo to mogoče dobiti že na podlagi pozitivnega hitrega testa. Tako je urejeno tudi v Evropski uniji.

Meanwhile, the method of issuing a certificate of illness is changing. Until now we obtained it after a positive result on the PCR test, now it will be possible to obtain it on the basis of a positive rapid test. This is also the case in the European Union.

Minister je dodal še, da nikoli ni prepozno za zaščito in cepljenje.

The minister added that it is never too late to protect and vaccinate.

V Slovenijo je namreč prispelo novo cepivo Novavax, ki se razlikuje od prejšnjih, saj gre za klasično cepivo.

Namely, a new vaccine Novavax has arrived in Slovenia, which differs from the previous ones, as it is a classic vaccine.

Te spremembe bodo morali upoštevati cepilni centri.

These changes will need to be considered by vaccination centres.

Prav tako so se začeli v zdravstvenih ustanovah pripravljati na morebiten prihod beguncev iz Ukrajine, ki bi potrebovali zdravstveno oskrbo.

They also began to prepare in medical institutions for the possible arrival of refugees from Ukraine who would need medical care.

Za vse stroške bo poskrbelo ministrstvo za zdravje.

All costs will be covered by the Ministry of Health.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Feb 2022, 13:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Disneyjev Encanto je zgodba o drugačnosti, beguncih in življenju migrantov

Disney’s Encanto is a story of diversity, refugees and the lives of migrants

Written by Vanesa, translated by JL Flanner & G Translate

Encanto ni tipičen Disneyjev film.

Encanto is not a typical Disney movie.

V ospredje namreč postavlja kulturo Latinoameričanov, v njem pa nastopajo tudi junaki drugih ras.

It puts the culture of Latin Americans at the forefront, and it also features heroes of other races.

Šestdeseti animirani film iz Disneyjevih studiev je primerno izhodišče za pogovore o drugačnosti.

The sixtieth animated film from Disney Studios is a suitable starting point for conversations about difference.

Pripoveduje namreč o kolumbijski družini Madrigal, ki živi v čarobni hiški.

It tells the story of the Colombian Madrigal family, who live in a magical house.

Vsakemu družinskemu članu je podarila posebno moč, le glavna junakinja Mirabel je ostala brez.

It gave a special power to each member of the family, only the main character Mirabel was left without.

Film predstavlja kulturo, ki je v filmih ne vidimo pogosto, poudarja ameriška pediatrinja Candice Jones.

The film represents a culture that we don’t see often in movies, points out American pediatrician Candice Jones.

Pomembno je, da otroci vidijo več takšnih vsebin, saj jim to da občutek pripadnosti. To je dobro za družbo v celoti. Ne potrebujemo barvno slepe družbe, ampak družbo, ki v vsakomur vidi bogastvo.

It is important that children see more such content, as this gives them a sense of belonging. This is good for society as a whole. We do not need a colour-blind society, but a society that sees value in everyone.

V Disneyjevih filmih so v preteklosti sicer že nastopili izbrani latinskoameriški junaki, a so ti imeli le stransko vlogo.

Disney movies have featured a selection of Latin American heroes in the past, but they have only played a supporting role.

V Encantu se prepletajo tudi teme, povezane z življenjem beguncev. Dotika se problematike migracij in težav, ki se lahko prenesejo na naslednje generacije.

Encanto also intertwines themes related to the lives of refugees. It touches on migration issues and problems that can be passed on to future generations.

Glavno sporočilo filma pa je, da ima vsaka oseba v sebi poseben dar. Ne šteje to, kar počneš, ampak kdo si.

The main message of the film is that each person has a special gift. It doesn’t matter what you do, but who you are.

Film je priljubljen tudi pri kritikih: dobil je zlati globus za najboljši animirani film.

The film is also popular with critics: it won the Golden Globe for Best Animated Film.

Glasba iz filma pa je osvojila vrh Billboardove lestvice in izpodrinila album pevke Adele.

And the music from the film reached the top of the Billboard charts, replacing an album by the singer Adele.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Feb 2022, 16:36 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Risi v naših gozdovih

Lynx in our forest

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Risi, ki so jih v okviru evropskega projekta Life Lynx doselili v slovenske in hrvaške gozdove, so se v njih udomačili in se že nekaj časa uspešno razmnožujejo.

Lynx, which were moved to Slovenian and Croatian forests as part of the European Life Lynx project, have become at home in them and been successfully breeding for some time.

Projekt Life Lynx je evropski projekt, ki se zavzema proti izumrtju risa v dinarskih in alpskih gozdovih.

The Life Lynx project is a European project working against the extinction of lynx in the Dinaric and Alpine forests.

V naravo so izpustili že 13 risov – štiri na Hrvaškem in devet v Sloveniji.

Thirteen lynxes have already been released into the wild - four in Croatia and nine in Slovenia.

»Velika večina jih je preživela, vsi so za zdaj ostali na območju, kjer so tudi drugi risi. Tako se lahko s parjenjem vključijo v populacijo teh živali,« pravi Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete.

“The vast majority of them have survived, all of them have remained in the area for now, where there are also other lynxes. In this way, they can become involved in the population of these animals by mating, “says Tomaž Skrbinšek from the Biotechnical Faculty.

V poročilu pravijo, da se je velik del doseljenih risov že vključil v populacijo.

The report says a large proportion of the lynx that have arrived have already joined the population.

Znanstveniki so v dveh letih zabeležili pet legel v Dinaridih. Prvi priseljeni ris Goru je imel mladičke vsaj dvakrat, če ne trikrat.Lani so leglo zaznali tudi v Julijskih Alpah.

Scientists have recorded five litters in the Dinarides in two years. The first immigrant lynx – Gora - had puppies at least twice, if not three times.

Število risov v naravi spremljamo s pomočjo fotografij z avtomatskimi kamerami in s pomočjo genetskih raziskav.

The number of lynxes in the wild is monitored with the help of photographs from automatic cameras and genetic research.

Tomaž Skrbinšek – »Kožuh risa je namreč pokrit s pegami, ki se med posameznimi risi razlikujejo. Tako jih prepoznavamo in razlikujemo.«

Tomaž Skrbinšek – "The lynx's fur is covered with spots that differ between individual lynxes. That's how we recognize and distinguish them.”

Vsaka celica risovega telesa vsebuje edinstvene genetske podatke, ki jih risi puščajo v okolju z odpadlimi dlakami, urinom in iztrebki. Raziskovalci tako rise prepoznavajo tudi s pomočjo DNK.

Each cell of the lynx's body contains unique genetic data that lynx leave in an environment with lost hair, urine and feces. Researchers also identify such lynx using DNA.

»Vzorce poberemo in analiziramo v laboratoriju. Tako lahko prepoznamo družinske odnose med posameznimi risi. Potomce tistih, ki smo jih doselili v projektu, lahko ločimo od ostalih risov v populaciji,« dodaja Tomaž Skrbinšek.

“Samples are collected and analysed in the laboratory. We can thus identify family relationships between individual lynxes. The descendants of those who immigrated in the project can be distinguished from other lynxes in the population, "adds Tomaž Skrbinšek.

Rise iz projekta bodo še naprej pozorno spremljali. Raziskovalci upajo, da bodo lahko letos potrdili, da so si ustvarili nove potomce.

Lynx from the project will continue to be closely monitored. Researchers hope to be able to confirm this year that they have created new offspring.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Feb 2022, 13:48 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Olimpijska medalja je najlepša nagrada za trud in vztrajnost

An Olympic medal is the most beautiful reward for hard work and perseverance

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Slovenija je majhna država, ki pa se lahko pohvali z velikimi športnimi zgodbami. Najlepše zagotovo pišejo olimpijske igre.

Slovenia is a small country, but it can boast of great sports stories. The most beautiful are certainly written by the Olympic Games.

Vsak športnik si želi odnesti medaljo s tega tekmovanja. To je najboljša nagrada za večletni trud, požrtvovalnost in vztrajnost.

Every athlete wants to take home a medal from this competition. This is the best reward for many years of hard work, sacrifice and perseverance.

Za eno najlepših zgodb olimpijskih iger v Pekingu je poskrbela deskarka Gloria Kotnik, ki je presenetila s tretjim mestom v paralelnem veleslalomu.

One of the most beautiful stories of the Beijing Olympics was provided by snowboarder Gloria Kotnik, who surprised with third place in the parallel giant slalom.

Pred tem je začasno celo nehala trenirati, saj je njeno telo potrebovalo počitek. Ni imela več energije in motivacije, deskanje ji ni bilo več v veselje. Pred letom dni je postala tudi mama. Nato se je odločila, da bo tekmovala naprej in nazadnje ji je uspelo uresničiti sanje.

Prior to that, she even temporarily stopped training as her body needed rest. She no longer had the energy and motivation, snowboarding was no longer a pleasure for her. She also became a mother a year ago. Then she decided to race on, and finally she managed to make her dream come true.

Srebrne medalje se je na isti dan razveselil Tim Mastnak. Deskanje ima neizmerno rad. Pravi, da je to ključ do uspeha: »Težko si v športu uspešen, če v njem ne uživaš.«

The silver medal was won by Tim Mastnak on the same day. He loves snowboarding a lot. He says this is the key to success: "It's hard to be successful in a sport if you don't enjoy it."

Medalja mešane skakalne ekipe je bila najbolj pričakovana.

The medal for the mixed jumping team was the most anticipated.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta znova stali na odru za zmagovalke, tokrat sta jima družbo delala še Peter Prevc in Timi Zajc.

Urša Bogataj and Nika Križnar once again stood on the stage for the winners, this time accompanied by Peter Prevc and Timi Zajc.

Zlato medaljo so si okoli vratu nadeli na Prešernov dan in tako je Zdravljica v Pekingu zazvenela tudi prav na ta praznik.

They put a gold medal around their necks on Prešeren's Day, and so Zdravljica [the Slovenian national anthem, with the lyrics being a poem by Prešeren] was played on this very holiday.

A medalj s tem še ni bilo konec. Žan Kranjec je na veleslalomu že prvo progo odpeljal dobro; dosegel je osmi najboljši čas. V drugo pa mu je uspel sanjski nastop od štarta do cilja.

But the medals were not over. Žan Kranjec skied well on the first run in the giant slalom – he got the eighth best time. In the second, he managed a dream performance from the start to the finish.

Kljub vijugasti progi in slabi vidljivosti si je prismučal srebrno odličje! »Olimpijska medalja je nekaj neverjetnega. Sanjal sem o tem,« je povedal po izjemnem uspehu.

Despite the winding track and poor visibility, he won a silver medal! “The Olympic medal is something amazing. I dreamed about it," he said after this great success.

Skupaj je to že šest medalj za Slovenijo. Upamo, da bomo do konca iger 20. februarja poročali še o kakšni.

In total, this is already six medals for Slovenia. We hope to report on some more by the end of the games on February 20th.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Feb 2022, 13:34 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V Plečnikovem letu se spominjamo njegove izjemne arhitekture

In Plečnik's year we remember his exceptional architecture

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Letošnje leto bodo zaznamovali različni dogodki in obletnice. To bo med drugim olimpijsko leto, leto evropske mladine, doma pa tudi Tartinijevo in Plečnikovo leto.

This year will be marked by various events and anniversaries. This will be, among other things, the Olympic Year, the Year of European Youth, and the Tartini and Plečnik Years at home.

Vlada ga je razglasila, ker praznujemo 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika.

The government has announced it because we are celebrating the 150th anniversary of the birth of the architect Jože Plečnik.

Živel je v Ljubljani, a njegove zgradbe najdemo po vsej Sloveniji.

He lived in Ljubljana, but his buildings can be found all over Slovenia.

Ustvarjal je še na Dunaju in v Pragi, kjer je študiral, delal in poučeval.

He also created in Vienna and Prague, where he studied, worked and taught.

Njegovih del takrat niso razumeli, očitali so mu celo, da je staromoden. Navdih zanje je namreč iskal v antiki pri Grkih in Rimljanih.

His works were not understood at the time, he was even accused of being old-fashioned. He sought inspiration for them in antiquity, from the Greeks and Romans.

Elemente, značilne za ta čas – stebre, piramide, krogle, loke –, lahko opazimo v skoraj vseh njegovih delih.

Elements characteristic of this time - pillars, pyramids, spheres, arches - can be seen in almost all his works.

Danes vemo, da je bil kreativen, inovativen in napreden za svoj čas, pravijo Tina Silič, Barbara Viki Šubic in Tina Gradišer s Centra arhitekture Slovenije.

Today we know that he was creative, innovative and progressive for his time, say Tina Silič, Barbara Viki Šubic and Tina Gradišer from the Centre of Slovenian Architecture.

Arhitekturo je ustvarjal za ljudi. Postavljal jih je v ospredje javnega življenja, umeščal je naravo po mestu, s svojimi deli je krepil skupnost, zavzemal se je za ugodno bivalno okolje ter ustvarjal mesto po meri pešca.

He created architecture for people. He placed them at the forefront of public life, placed nature around the city, strengthened the community with his works, advocated a favourable living environment and created a city tailored to pedestrians.

Njegova arhitektura je bila trajnostna. Uporabljal je lokalne materiale ter recikliral gradbene elemente. Ali veš, da je za stebre cerkve Sv. Mihaela uporabil kar kanalizacijske cevi?

His architecture was sustainable. He used local materials and recycled building elements. Did you know that for the pillars of the church of St. Michael's Church [Cerkev sv. Mihaela na Barju] used sewer pipes?

Zveni znano? Z vsemi temi vprašanji se arhitekti ukvarjajo še danes.

Sounds familiar? Architects still deal with all these issues today.

Vedno bolj se zavedajo blagodejnega vpliva narave, dreves, potreb po ugodnem življenjskem prostoru za vse prebivalce in problemov, ki jih v mesta prinaša promet, navajajo sogovornice.

They are becoming more and more aware of the beneficial effects of nature, trees, the need for a favourable living space for all residents and the problems that traffic brings to cities.

V Ljubljani bodo kmalu prenovili njegovo trafiko. Banka Slovenije bo izdala njegove spominske kovance, v teh dneh pa bo izšel ponatis njegovega stripa.

His trafika [newsstand] will soon be renovated in Ljubljana. The Bank of Slovenia will issue his commemorative coins, and a reprint of a graphic novel about him will also be published soon.

Izjemnost njegove arhitekture se kaže tudi z vpisom njegovih del med Unescovo svetovno kulturno dediščino.

The exceptionality of his architecture is also shown by the inscription of his works among the UNESCO World Heritage Sites.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 3 of 27

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.