Slovene-English Dual Text: Čebelice, Čebelice, Saj Moje Ste Prijateljice …

By , 23 May 2022, 12:49 PM How to Slovenia
Carnolian grey honey bee Carnolian grey honey bee Wikimedia - Richard Bartz, Munich Makro Freak & Beemaster Hubert Seibring, CC-by-2.0 SA

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice …

Bees, bees, you are my friends…

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Te dni lahko opazuješ nepokošene travnike. Ali veš, zakaj je tako?

These days you can notice unmown meadows. Do you know why that is?

Ponekod, denimo v ljubljanskem parku Tivoli, posebne table oznanjajo, da jih bodo pokosili, ko se bodo čebelice najedle.

In some places, such as Ljubljana's Tivoli Park, special signs announce that they will be mowed when the bees have eaten.

Te prav jutri praznujejo tudi svoj dan.

They are also celebrating their day tomorrow.

Leta 2015 so namreč na pobudo slovenskih čebelarjev razglasili 20. maj za svetovni dan čebel. Namenjen je ozaveščanju o njihovi vlogi, spominja pa nas tudi na to, da jih moramo zaščititi.

In 2015, at the initiative of Slovenian beekeepers, May 20 was declared World Bee Day. It is designed to raise awareness of their role, but it also reminds us that we need to protect them.

»Te dni tako razpravljamo o rešitvah za obstoj in krepitev številčnosti čebel ter drugih opraševalcev,« pravi Lidija Senič iz Čebelarske zveze Slovenije.

"These days we are discussing solutions for the survival and strengthening of the number of bees and other pollinators," says Lidija Senič from the Slovenian Beekeepers' Association.

Predvsem mladim želijo predstaviti pomembnost opraševalcev, njihove zaščite in jih naučiti veščin čebelarjenja.

In particular, they want to introduce young people to the importance of pollinators, their protection and teach them beekeeping skills.

»Čebele in drugi opraševalci skrbijo za biotsko raznovrstnost, so kazalniki čistosti okolja, z njihovo pomočjo pa si lahko prizadevamo za zmanjševanje lakote,« dodaja Lidija Senič.

"Bees and other pollinators care about biodiversity, are indicators of environmental cleanliness, and with their help we can work to reduce hunger," adds Lidija Senič

»Skrbijo namreč za opraševanje žužkocvetnih rastlin, kar je povezano s pridelavo hrane.«

"They take care of pollinating flowering plants, which is related to food production."

Čebele so ogrožene, saj globalno segrevanje, onesnaževanje okolja in intenzivno kmetijstvo omejujejo njihove vire hrane in jih spravljajo v stres.

Bees are at risk as global warming, environmental pollution and intensive agriculture limit their food resources and put them under stress.

V Sloveniji imamo tudi avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica), ki slovi kot delovna in odporna žival z odličnim smislom za orientacijo.

In Slovenia we also have the autochthonous Carniolan bee (Apis mellifera carnica), which is famous as a hard-working and resistant animal, with an excellent sense of orientation.

Na splošno čebele veljajo za izjemno pametne živali. Še posebej značilen je čebelji ples, s katerim si med seboj sporočajo, kje se nahaja vir hrane, pri tem pa se orientirajo glede na položaj Sonca.

In general, bees are considered to be extremely smart animals. Bee dancing is especially characteristic, with which they communicate to each other where the food source is located, while orienting themselves according to the position of the Sun.

Svetovni dan čebel bodo letos obeležili tudi na Prvem programu Radia Slovenija. V oddaji Lahko noč, otroci! med 16. in 22. majem zvočno uprizarjajo nove zgodbe iz knjižne zbirke Čebelica. Cikel bo posvečen Eli Peroci ob 100. obletnici njenega rojstva.

This year, World Bee Day will also be celebrated on the “First Program” of Radio Slovenia. In the show Good Night, Children! between 16 and 22 May, they are presenting new stories from the Čebelica series of books. The cycle will be dedicated to Eli Peroci on the 100th anniversary of her birth.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.