Slovene-English Dual Text: Berimo Skupaj!

By , 07 Sep 2018, 09:56 AM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Berimo Skupaj! www.bralnaznacka.si

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

Berimo skupaj!

Let's read together!

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Branje je veščina. Da bomo nekoč hitro in tekoče brali, se moramo najprej malo potruditi.

Reading is a skill. In order to read quickly and fluently, we must first make a little effort.

Zdi se, da so se otroci nekoč lažje zatopili v knjigo. Danes jih od branja odvračajo interaktivne in zato morda tudi bolj zanimive naprave, kot so pametni telefoni, tablice in računalniki.

It seems that children once found it easier to get into a book. Today they are interactive, and thus perhaps more interesting devices, such as smartphones, tablets and computers, with distract people from reading.

Tereza Žerdin, ki je napisala knjigo Nesrečko – zgodbe za otroke, ki ne marajo brati, pravi, da je tudi v preteklosti bilo tako, da so eni otroci požirali knjige, drugih pa te niso pritegnile.

Tereza Žerdin, who wrote the book The Unfortunate - stories for children who do not like to read, says that in the past, too, some children ate book up, while other were attracted to them.

A zdi se, da je danes prvih vse manj in drugih vse več.

But it seems that today the first group is getting smaller and the second getting bigger.

Tudi zato v Sloveniji vedno znova pripravljajo kampanje, ki naj bi spodbudile branje. Pred dvema letoma je to bila Slovenija bere, in zdaj se je začel Nacionalni mesec skupnega branja.

Campaigns are always being prepared in Slovenia to encourage reading. Two years ago there was Slovenia Read, and now The National Month of Group Reading has now started.

Ta naj bi pomagal dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost med Slovenci.

This should help raise the reading culture and literacy among Slovenes.

»V majhni Sloveniji se veliko ustanov in posameznikov ukvarja z branjem. Tokrat se po večletnih prizadevanjih prvič v tako velikem številu povezujemo v mrežo,« pravi predsednica Bralnega društva Slovenije Savina Zwitter.

"In little Slovenia, many institutions and individuals are engaged in encouraging reading. This year, after many years of efforts, we are connecting these in a network for the first time, and in such a large number," says Savina Zwitter, president of the Reading Society of Slovenia.

Pomembna pridobitev meseca skupnega branja je spletna stran, kjer lahko ustanove, ki spodbujajo bralno kulturo, predstavijo svoje dejavnosti, programe ali projekte. Vsi tisti, ki jih branje zanima, pa tam lahko pogledajo, kaj je na voljo. Iščejo lahko po različnih merilih, denimo po opisu, kraju in datumu.

An important part of The Month of Group Reading is a website where institutions promoting reading culture can present their activities, programs or projects. All those who are interested in reading are able to see what is available there. They can search for activities using different criteria, such as by type, place and date.

»Za vse nas je pomembno, da so informacije s področja bralne kulture zbrane na enem mestu,« dodaja Petra Potočnik iz Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.

"It is important for us all to gather information from the field of reading culture in one place," adds Petra Potočnik of the Slovenian Reading Badge Society - ZPMS.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.