Slovene-English Dual Text: Nova Dajatev za Facebook in Google?

By , 11 Nov 2018, 11:52 AM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Nova Dajatev za Facebook in Google? Wikimedia - Lucélia Ribeiro CC-by-2.0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children, each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text, along with a translation.

Nova dajatev za Facebook in Google?

New fee for Facebook and Google?

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Po podatkih Unesca približno 67 milijonov otrok po svetu ne obiskuje šole.

According to UNESCO, around 67 million children around the world do not attend school.

Nekateri morajo namesto tega delati. Drugim tega ni treba početi, vendar niso zato prav nič srečni. Če se ne bodo šolali, se namreč nikoli ne bodo naučili brati, pisati in računati.

Some have to work instead. Others do not have to go to school, but they are not very happy about it. If they do not go to school, they will never learn to read, write and count.

Ljudje, ki tega ne znajo, so “nepismeni”. V življenju jim je zato lahko zelo težko.

People who do not know this are “illiterate”, and life can be very difficult for them.

Zadnja leta je takšnih, ki jim je težko, vse več. Zaradi razvoja novih tehnologij namreč velja, da je pismen tisti, ki poleg branja, pisanja in računanja obvlada še digitalno in medijsko pismenost.

In recent years things have been getting more and more difficult for them. Due to the development of new technologies, being literate now means, in addition to reading, writing and doing math, that one also has the ability to master digital and media literacy.

Medijska pismenost je širok pojem, ki vključuje na primer digitalno, informacijsko in vizualno pismenost. Pomeni sposobnost kritične, ustvarjalne in varne rabe medijev in medijskih vsebin v vseh možnih oblikah.

Media literacy is a broad concept, which includes, for example, digital, information and visual literacy. It means the ability to make critical, creative and safe use of media and media content in all possible forms.

To pa ni čisto preprosto!

This is not so easy!

V Veliki Britaniji zato prav te dni razmišljajo, kako bi otrokom omogočili, da bi postali medijsko pismeni.

In the United Kingdom, they are now thinking about how to enable children to become media literate.

Domislili so se, da bi tehnološka podjetja, kot so Google, Facebook in Twitter, britanski vladi odslej plačevala posebno dajatev.

They though that technology companies, such as Google, Facebook and Twitter, would now pay a special levy to the British government.

Ta podjetja po njihovem mnenju namreč sama ne storijo dovolj, da bi zaščitila svoje uporabnike pred različnimi spletnimi pastmi, kot so lažne novice ali enostranska politična propaganda.

In their opinion, these companies do not do enough to protect their users from various online traps, such as fake news or one-sided political propaganda.

Z dajatvijo bi vlada dobila denar za plačilo učiteljev, ki bi otroke učili, kako do različnih medijev in medijskih vsebin kritično dostopati in jih presojati.

With the levy, the government would get money to pay teachers to instruct children how to access and evaluate different media and media content.

Zaenkrat je to še ideja.

For now, this is still just an idea.

Britanski politiki bodo do zime pripravili dokument, v katerem bodo bolje pojasnili potrebne ukrepe. Potem bo sledila razprava, ali je njihov predlog dober.

But by the winter British politicians will prepare a document in which they will better explain the measures needed. Then a debate will be follow if the proposal is thought to be good.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, with all our dual texts here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.