Slovene-English Dual Text: Delfini Ne Sprejmejo Vsakogar Za Prijatelja

By , 05 Aug 2020, 22:20 PM How to Slovenia
Dolphins in Piran Dolphins in Piran www.morigenos.org

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Delfini ne sprejmejo vsakogar za prijatelja

Dolphins do not accept everyone as a friend

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Delfini so izbirčni pri tkanju prijateljskih vezi. Že v času odraščanja previdno tvorijo skupine, v katerih razvijajo spretnosti za življenje.

Dolphins are picky when weaving friendly ties. Already in adolescence, they carefully form groups in which they develop life skills.

V zalivu Shark Bay v Avstraliji delfine opazujejo že trideset let. V nedavno objavljeni raziskavi so znanstveniki razkrili, kako spletajo prijateljske mreže delfini vrste velika pliskavka. 

Dolphins have been observed in Shark Bay, Australia for thirty years. In a recent study, scientists revealed how dolphins of the porpoise species form friendly networks.

Med tretjim in četrtim letom zapustijo varno okolje staršev in se začnejo družiti z vrstniki.

Between the ages of three and four, they leave the safe environment of their parents and begin to socialize with their peers.

Posamezen mladič z eno družbo lahko ostane le nekaj minut, z drugimi pa preživi več časa in med njimi se izoblikujejo tesnejše vezi.

An individual pup can only stay with another for a few minutes, but spends more time with some and closer bonds are formed between them.

»Obdobje odraščanja je lahko priložnost za razvoj socialnih veščin, ki postanejo pomembne v odrasli dobi,« je vedenje mladih delfinov razložila soavtorica raziskave Allison A. Galezo.

“Growing up can be an opportunity to develop social skills that become important in adulthood,” explained co-author Allison A. Galezo of the behaviour of young dolphins.

Vzorci druženja se razlikujejo tudi glede na spol. Samice več časa preživljajo s sorodnicami ali same.

Social patterns also vary by gender. Females spend more time with relatives or alone.

Mladi samci pa tvorijo širšo socialno mrežo. Njihova trajnejša zavezništva so se obdržala tudi v odrasli dobi.

Young males, on the other hand, form a broader social network. Their more enduring alliances were maintained into adulthood as well.

Za samce so zavezništva pomembna zato, ker v skupinah po dva ali trije iščejo samice za parjenje. Za samice delfinov pa je pomembno, da imajo v času skrbi za mladiče dovolj energije in hrane.

For males, alliances are important because they look for females to mate with in groups of two or three. For female dolphins, however, it is important to have enough energy and food while caring for the pups.

Raziskovalci sklepajo, da se pri vrstah, pri katerih pride do spolne zrelosti kasneje v razvoju, oblikujejo bolj zapletene družbene vezi.

Researchers conclude that more complex social bonds are formed in species that reach sexual maturity later in development.

Oblikovanje skupnosti in odnosi med odraščanjem so pri ljudeh še mnogo bolj pestri in manj spolno določeni, kot jih poznajo delfini.

Community formation and relationships during adolescence are in humans even more diverse and less sexually defined than dolphins are familiar with.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.