How to Slovenia

05 Jul 2021, 15:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Slovenija Začenja Predsedovanje Svetu EU

Slovenia Begins Presidency of the EU Council

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Poletje je ponavadi čas kislih kumaric. A letos, vsaj v Sloveniji, ni tako.

Summer is usually the “time for pickles” [idiom – doing nothing]. But this year, at least in Slovenia, this is not the case.

Naša država danes uradno prevzema polletno predsedovanje Svetu EU. Zaradi tega jo bodo, kot narekuje tradicija, obiskali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in kolegij Evropske komisije.

Today, our country officially takes over the six-month presidency of the Council of the EU. For this reason, as tradition dictates, it will be visited by the President of the European Commission Ursula von der Leyen and the College of the European Commission.

Skupaj s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministri bodo govorili o programu in prednostnih izzivih našega predsedovanja.

Together with Prime Minister Janez Janša and ministers, they will discuss the program and priority challenges of our presidency.

Ti so, med drugim: Evropska unija po epidemiji koronavirusa, gospodarska obnova, migracije, zeleni in digitalni prehod, konferenca o prihodnosti Evrope ter širitev EU.

These include: the European Union after the coronavirus epidemic, economic recovery, migration, the green and digital transition, the conference on the future of Europe and EU enlargement.

Nekatere naloge smo podedovali od Portugalske, od katere prevzemamo predsedovanje. Tako bo treba potrditi še smernice za pogajanje s Severno Makedonijo in Albanijo za vstop v Evropsko unijo. S Srbijo in Črno goro so bile že potrjene.

We have inherited some tasks from Portugal, from which we are taking over the presidency. Thus, the guidelines for negotiations with Northern Macedonia and Albania for accession to the European Union will have to be confirmed. They have already been confirmed with Serbia and Montenegro.

Večina dogodkov bo do konca leta potekala na Brdu pri Kranju, otvoritveni dogodek pa na Blejskem otoku.

Most of the events will take place in Brdo near Kranj until the end of the year, and the opening event [will take place] on Bled Island.

Gledališče SNG Maribor bo tam prvič uprizorilo balet Povodni mož. Sloni na pesniški zapuščini Franceta Prešerna in nagovarja k iskanju rešitev za prihodnost v povezani, združeni Evropi.

The SNG Maribor Theater will perform the ballet The Flood Man there for the first time. It is based on the poetic legacy of France Prešeren and addresses the search for solutions for the future in a connected, united Europe.

Brez Prešerna ne bo šlo niti pri protokolarnih darilih, ki jih bodo naši voditelji poklonili voditeljem držav članic in ustanov EU. Med njimi bodo še faksimile njegove Zdravljice pa tudi manšetni gumbi s podobo črnega panterja in pametne stekleničke za vodo.

Without Prešeren there would be no protocol gifts that our leaders will give to those of the Member States and EU institutions. Among them will be facsimiles of his Zdravljice as well as cufflinks with the image of a black panther and a smart water bottle.

Predsedovanje bo stalo približno 80 milijonov evrov, pri njegovi izvedbi pa bo sodelovalo več kot dva tisoč ljudi.

The presidency will cost about 80 million euros, and more than two thousand people will take part in its implementation.

Na sporedu bo predvidoma 200 dogodkov.

There are expected to be 200 events on the schedule.

Če bodo sprostili epidemiološke ukrepe, bi nas lahko obiskalo med 10.000 in 15.000 ljudi.

If epidemiological measures are lifted, between 10,000 and 15,000 people could visit us.

Dogajanje lahko spremljaš na uradni spletni strani, Facebooku, Instagramu in Twitterju.

You can follow the events on the official website, Facebook, Instagram and Twitter.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Jun 2021, 16:17 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Tudi robot se lahko pogovarja sam s seboj

Even a robot can talk to itself

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Vsi se kdaj v mislih pogovarjamo sami s seboj.

We all sometimes talk to ourselves in our minds.

Temu pravimo notranji govor. Pomaga nam pri koncentraciji, načrtovanju ali reševanju problemov, pa tudi pri sprejemanju moralno zahtevnejših odločitev.

We call this inner speech. It helps us to concentrate, plan or solve problems, as well as to make more morally demanding decisions.

Raziskovalno skupino z Univerze v Palermu je zanimalo, ali bi notranji govor pri reševanju problemov pomagal tudi robotom.

A research team from the University of Palermo wondered if internal speech would also help robots in solving problems.

Poskuse so izvedli z robotom Pepper.

The experiments were performed with the Pepper robot.

Ta lahko prepoznava čustva in je namenjen komuniciranju in socializaciji.

This can recognize emotions and is designed to communicate and socialize.

Vanj so vgradili sposobnost notranjega govora in prisluhnili, o čem razmišlja med izvajanjem nalog.

They built the ability of inner speech into him and listened to what he was thinking while performing tasks.

Ena od nalog je bila, da se mora držati pravil obnašanja pri jedi oziroma za mizo. Po teh pravilih je prtiček na krožniku, vilice so na njegovi levi strani, nož in žlica pa na desni.

One of the tasks was to follow the rules of behaviour when eating or at the table. According to these rules, the napkin is on the plate, the fork is on its left side, and the knife and spoon are on its right.

Nato so mu raziskovalci naročili, da prtiček prestavi, čeprav to ni skladno z bontonom. Tako se je Pepper soočil z dilemo: naj upošteva bonton ali človekov ukaz?

The researchers then instructed him to move the napkin, although this is not in line with etiquette. Thus Pepper was faced with a dilemma: should he follow etiquette or human command?

»Joj, ta situacija me dela živčnega. Pravil nočem prekršiti, pa vendar ne smem razjeziti človeka, zato bom naredil, kar mi ta reče,« si je rekel Pepper in prestavil prtiček.

“Wow, this situation makes me nervous. I don't want to break the rules, but I can't make a man angry, so I'll do what he tells me to do, ”Pepper said to himself, shifting his napkin.

Tako so spremljali njegov miselni proces med reševanjem dileme.

They thus monitored his thought process while resolving the dilemma.

S kasnejšimi poskusi so ugotovili tudi, da je robot, ki se v mislih pogovarja sam s sabo, uspešnejši pri reševanju zahtevnejših moralnih dilem.

Subsequent experiments have also found that a robot that talks to itself in its mind is more successful at solving more complex moral dilemmas.

»Če lahko slišimo, kako robot razmišlja, mu bomo morda bolj zaupali,« meni soavtor študije Antonio Chella.

"If we can hear the robot thinking, we might trust it more," said study co-author Antonio Chella.

»Tako bodo tudi običajni ljudje, ki niso tehniki ali inženirji, lažje razumeli robote in bodo z njimi lahko bolje sodelovali in komunicirali.«

"This will also make it easier for ordinary people who are not technicians or engineers to understand robots and to be able to work and communicate better with them."

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Jun 2021, 16:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ali hobotnice razmišljajo?

Are octopuses thinking?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

To vprašanje si raziskovalci postavljajo že zelo dolgo in čedalje več dokazov pravi, da res razmišljajo. A ne samo to – čutijo lahko tudi bolečino, veselje in užitek.

Researchers have been asking this question for a very long time, and more and more evidence says they really are thinking. But not only that - they can also feel pain, joy and pleasure.

Hobotnice uvrščamo med nevretenčarje, natančneje glavonožce, kamor sodijo tudi sipe in lignji.

Octopuses are classified as invertebrates, more precisely cephalopods, which also include cuttlefish and squid.

Nevretenčarji imajo drugačen živčni sistem od našega, kar oteži primerjave med našo in njihovo inteligenco. Zato so raziskovalci zelo dolgo menili, da niso sposobni globljega razmišljanja.

Invertebrates have a different nervous system than ours, which makes comparisons between our and their intelligence difficult. Therefore, researchers have long felt that they are not capable of deeper thinking.

Posledično so nevretenčarji zelo pogosto izpuščeni iz različnih uredb, ki skrbijo za dobrobit živali. Te se namreč večinoma zavzemajo za bolj dojemljive živali, kot so denimo psi, mačke, prašiči ali krave.

As a result, invertebrates are very often exempted from various animal welfare regulations. These are mostly in favour of more receptive animals, such as dogs, cats, pigs or cows.

Konzervativna fundacija za dobrobit živali (CAWF) je britansko vlado opozorila, da so tudi marsikateri nevretenčarji zelo inteligentni in jih je nujno treba zaščititi pred trpljenjem.

The Conservative Animal Welfare Foundation (CAWF) has warned the British government that many invertebrates are also very intelligent and need to be protected from suffering.

»Raki in glavonožci nedvomno doživljajo svet drugače kot mi. Pomembno pa je, ali to doživljanje vključuje zavestno izkušnjo užitka in bolečine. Verjamemo, da je dokazov dovolj, ki kažejo na to.«

“Crabs and cephalopods undoubtedly experience the world differently than we do. What matters, however, is whether this experience involves a conscious experience of pleasure and pain. We believe that there is enough evidence to suggest this. "

V svojem pozivu so navedli veliko dokazov, ki kažejo na njihovo inteligenco. Znajo se izogibati plenilcem in lahko celo tehtajo različne možnosti – se jim bolj splača loviti ali bežati.

In their [CAWF’s] call, they cited a lot of evidence pointing to their intelligence. They know how to avoid predators and can even weigh different options – whether it is more worthwhile for them to hunt or run away.

»Hobotnice v našem laboratoriju se odzovejo, ko stopiš mimo njihovega akvarija. Pridejo pogledati, kaj se dogaja. Lahkocelo vidiš, kako te opazujejo,« pravi morska biologinja Emily Sullivan.

“The octopuses in our lab respond when you step past their aquarium. They come to see what's going on. You can easily see how they observe you, ” says marine biologist Emily Sullivan.

Sprememba uredbe bi močno vplivala na vse nevretenčarje. Ti do sedaj namreč niso bili zaščiteni.

An amendment to the regulation would have a major impact on all invertebrates. These have not been protected so far.

O razmišljanju hobotnic govori tudi film Moj učitelj, hobotnica, ki je širši javnosti prvič predstavil njihovo neverjetno in podcenjeno inteligenco.

The film My Teacher, an Octopus, which presented its incredible and underestimated intelligence to the general public for the first time, also talks about octopus thinking.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Jun 2021, 15:39 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nagovarjati moramo vse vrste raznolikosti

We need to address all kinds of diversity

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Junija praznujemo mesec ponosa LGBTI+ skupnosti. V soboto se tako začne slovenski teden ponosa, ki se bo zaključil s tradicionalno parado.

In June, we celebrate the LGBTI + Community Pride Month. On Saturday, the Slovenian Pride Week begins, which will end with a traditional parade.

Ta mesec so izbrali, ker so se junija 1969 pripadniki skupnosti množično uprli diskriminaciji. A mnogi se še vedno soočajo z različnimi težavami.

This month was chosen because in June 1969, members of the community resisted discrimination as a group. But many still face various problems.

V Sloveniji so mladi žrtve nasilja doma, v šoli in javnem prostoru. Do njih se neprimerno obnašajo tudi v zdravstvenih in socialnih službah, ugotavlja Anže Jurček s fakultete za socialno delo, ki je sodeloval v evropskem projektu Raznolikost in otroštvo.

In Slovenia, young people are victims of violence at home, at school and in public. They are also treated inappropriately in health and social services, says Anže Jurček from the Faculty of Social Work, who participated in the European project Diversity and Childhood.

Velika večina gejev in lezbijk je še vedno žrtev nasilja. Med podatki iz leta 2003 (53,3 odstotka) in tistimi iz leta 2014 (50,3 odstotka) ni občutnih razlik. Zaskrbljujoče pa je večje nasilje v šolah. To se je podvojilo z 22 na 44 odstotkov.

The vast majority of gays and lesbians are still victims of violence. There are no significant differences between the data from 2003 (53.3 percent) and those from 2014 (50.3 percent). Worrying, however, is the greater violence in schools. This doubled from 22 to 44 percent.

Podobno ugotavljajo druge raziskave, ki so pokazale, da so vse LGBT+ osebe v veliki meri (40 odstotkov) deležne diskriminacije in nasilja v šolah.

Similarly, other surveys have found that among all LGBT + people a large proportion (40 percent) face discrimination and violence in schools.

V evropskem projektu Raznolikost in otroštvo so prepoznavali tudi različne vrste nasilja nad njimi.

The European project Diversity and Childhood also identified different types of violence against them.

Pogosta sta psihično nasilje in nesprejemanje mladih v domačem okolju, kar lahko vodi v mladoletno brezdomstvo.

Psychological violence and rejection of young people in the home environment are common, which can lead to youth homelessness.

Naleteli so tudi na dobre prakse. V eni od srednjih šol, denimo, izvajajo krožek, ki dijakom omogoča pogovor o teh temah.

They also came across good practices. In one of the high schools, for example, they run a group that allows students to talk about these topics.

Tudi sodelujoči v projektu menijo, da se je o teh temah treba čim več pogovarjati.

The participants in the project also believe that these topics should be discussed as much as possible.

Predlagajo še izobraževanje strokovnjakov, da bodo znali prepoznavati tovrstno nasilje in se odzivati nanj.

They also suggest educating professionals to be able to recognize and respond to this type of violence.

Ustanove pa morajo po njihovih priporočilih s programi in plakati sporočati, da v njihovih prostorih spoštujejo raznolikost in da se mladi pri njih lahko počutijo varne.

However, according to their recommendations, institutions must communicate through programs and posters that they respect diversity on their premises and that young people can feel safe with them.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jun 2021, 11:40 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Mravlje se na osamljenost odzivajo podobno kot ljudje

Ants respond to loneliness much like humans

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Med zaprtjem zaradi novega koronavirusa se je marsikdo počutil osamljenega in v stresu.

During the lockdown due to the novel coronavirus, many people felt lonely and stressed.

Takšen odziv na socialno izolacijo je zelo pogost pri ljudeh, drugih sesalcih in celo pri mravljah.

Such a response to social isolation is very common in humans, other mammals, and even ants.

To je odkrila raziskovalna skupina izraelskih in nemških znanstvenikov.

This was discovered by a research team of Israeli and German scientists.

Mravlje namreč živijo v kolonijah. Delo si delijo z drugimi in tudi sicer so vajene biti v stiku z drugimi mravljami.

Ants actually live in colonies. They share their work with others and are also used to being in contact with other ants.

Znanstveniki so se raziskovanja lotili tako, da so od njihovih kolonij ločili mravlje, ki skrbijo za zarod. V osami so bile različno dolgo – od ene ure do štirih tednov.

The scientists undertook the research by separating the ants caring for the brood from their colonies. They were in solitude for different lengths of time - from one hour to four weeks.

Nato so jih vrnili nazaj v kolonije. Znanstveniki so opazili, da so se začele drugače obnašati. Spremembe so bile večje pri tistih, ki so bile dlje časa v izolaciji.

They were then returned to the colonies. The scientists noticed that they began to behave differently. The changes were greater in those who were in isolation for a longer period of time.

Po vrnitvi so veliko več časa posvetile skrbi za zarod. Manj pa so se družile z ostalimi mravljami. Prav tako so slabše skrbele za svojo čistočo.

Upon their return, they devoted much more time to caring for the brood. They socialized less with the other ants. They also took less care of their cleanliness.

»Takšen upad higienskih vedenj lahko naredi mravlje bolj dovzetne za okužbo z zajedavci. Sicer je poslabšanje higiene značilna posledica socialne izolacije tudi pri drugih družbenih bitjih,« pojasnjuje Susanne Foitzik, znanstvenica, ki je sodelovala pri raziskavi.

“Such a decline in hygiene behaviours can make ants more susceptible to parasite infection. Moreover, the deterioration of hygiene is a typical consequence of social isolation in other social beings as well,” explains Susanne Foitzik, a scientist who participated in the research.

Poleg spremenjenega vedenja so pri mravljah opazili tudi slabšo prebavo, kar je močno škodilo njihovemu imunskemu sistemu. Tudi zato so bile dovzetnejše za okužbe in bolezni.

In addition to the altered behaviour, they also observed poor digestion in the ants, which severely damaged their immune systems. This is also why they were more susceptible to infections and diseases.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

31 May 2021, 09:37 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Chelsea spet osvojil Ligo prvakov

Chelsea win the Champions League again

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Nogomet občudujejo in spremljajo povsod po svetu, še zlasti v Evropi, kjer nogometni klubi tekmujejo na enem najpomembnejših tekmovanj – Ligi prvakov.

Football is admired and watched all over the world, especially in Europe, where football clubs compete in one of the most important competitions - the Champions League.

V Ligi prvakov se za naslov najboljšega moštva v Evropi pomeri 32 ekip. To so klubi, ki so bili v svojih državah prvaki.

In the Champions League, 32 teams compete for the title of the best team in Europe. These are clubs that have been champions in their own countries.

Velikokrat v Ligi prvakov tekmuje več klubov iz posamezne države. Iz Španije denimo poznamo velika kluba Barcelono in Real Madrid.

Many clubs from each country often compete in the Champions League. From Spain, for example, we know the big clubs Barcelona and Real Madrid.

Iz Združenega kraljestva pa Chelsea in Manchester City. In prav ta dva angleška tekmeca sta se pomerila v sobotnem finalu Lige prvakov.

From the United Kingdom, Chelsea and Manchester City. And it was these two English rivals who competed in Saturday’s Champions League final.

Edini zadetek na tekmi je v 42. minuti dosegel nemški nogometaš Kai Havertz. Nogometaši v modrem so se tako po devetih letih spet veselili naslova evropskih prvakov.

The only goal of the match in the 42nd minute was scored by German footballer Kai Havertz. After nine years, the footballers in blue were once again looking forward to the title of European champions.

Najprej smo mislili, da bo finale Lige prvakov potekalo v turškem Carigradu, a je načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa.

At first we thought the Champions League final would take place in Istanbul, Turkey, but plans were thwarted by the coronavirus epidemic.

Evropska nogometna zveza Uefa je želela, da bi lahko navijači najpomembnejšo tekmo svojih klubov spremljali s tribun.

The European Football Association (UEFA) wanted the fans to be able to watch the most important match of their clubs from the stands.

Finale Lige prvakov so zato preselili v portugalski Porto, kjer se je na stadionu Dragao zbralo okoli 16.000 navijačev.

The Champions League final was therefore moved to Porto, Portugal, where at the Dragao Stadium around 16,000 fans gathered.

Upamo, da bomo v naslednji sezoni v Ligi prvakov spremljali slovenski klub!

We hope to follow a Slovenian club in the Champions League next season!

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 May 2021, 14:38 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Na Evroviziji slavili italijanski rokerji

Italian rockers celebrated at Eurovision

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Po dveh letih smo sinoči spet lahko spremljali evrovizijski spektakel!

After two years, last night we were able to watch the Eurovision spectacle again!

Lani je prireditev zaradi epidemije žal odpadla, letos pa so jo v nizozemskem Rotterdamu organizirali, a pod strogimi omejitvami.

Last year, the event was unfortunately cancelled due to the epidemic, but this year it was organized in Rotterdam, the Netherlands, under strict restrictions.

Prilagojeno je bilo tudi število gledalcev: če dvorana Ahoy sprejme več kot 16.000 ljudi, jih je bilo sinoči v njej le 3500.

The number of spectators was also adjusted: if the Ahoy Hall can accommodate more than 16,000 people, there were only 3,500 of them last night.

Sodelovalo je 39 držav, a se jih je v sinočnji finalni izbor uvrstilo le 26.

39 countries took part, but only 26 made it to last night's final.

Vsaka država je najprej iz domačega studia sporočila točke, ki jih je pesmim dodelila njena strokovna komisija. Potem pa so dodali še število točk, ki so jih prispevali gledalci oziroma poslušalci.

Each country first reported from a home studio the points awarded to the songs by its expert commission. Then they added the number of points contributed by viewers or listeners.

Na polovici je bilo že videti, da bo zmagala Švica, a na koncu je zmaga šla v italijanske roke. Njihovo zmago so sicer ves čas napovedovale stavnice.

Halfway through it looked like Switzerland would win, but in the end the victory went to the Italians. Their victory was always predicted by bookmakers.

Italijanska skupina Måneskin je skupaj zbrala 524 točk (pred Francijo s 499 in Švico s 432 točkami). Svojo skladbo so kot eni redkih odpeli v svojem maternem jeziku.

The Italian group Måneskin scored a total of 524 points (ahead of France with 499 and Switzerland with 432 points). They were one of the few that sane their song in their mother tongue.

Še pred nastopom so za RTV Slovenija povedali, da bi se jim z zmago ves trud poplačal.

Even before the performance, they told RTV Slovenia that a victory would pay off for all their efforts.

“Zmaga bi nam pomenila zelo veliko, ker je bilo težko, da smo prišli tako daleč z glasbo, kot jo igramo. Zmaga nam bo v ponos in potrditev, da se je izplačalo, da smo ostali takšni, kot smo, in da je to dovolj. Bolj kot zmaga nam je pomembno, da ljudje spoznajo našo glasbo in v njej uživajo.”

“Winning would mean a lot to us because it was hard to get as far with the music as we play. Victory will be our pride and confirmation that it paid off, that we stayed the way we were, and that that was enough. More important to us than winning is that people get to know our music and enjoy it.”

Slovenska strokovna komisija jim je podelila največ, 12 točk, slovenski gledalci pa 10 točk.

The Slovenian expert commission awarded them the most points, 12, and the Slovenian spectators 10 points.

Evrovizija se tako prihodnje leto seli v sosednjo Italijo.

Eurovision will move to neighbouring Italy next year.

Tam bomo tudi Slovenci dobili novo priložnost za boljši rezultat.

There Slovenians will also get a new opportunity for a better result.

Naša predstavnica Ana Soklič s skladbo Amen včeraj namreč ni nastopila, saj je obtičala v torkovem predizboru.

Our representative Ana Soklič did not perform the song Amen yesterday, as she was left behind in Tuesday's pre-selection.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

17 May 2021, 15:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Brez baklave ni bajrama

There is no Eid without baklava

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Za več kot milijardo muslimanov se je včeraj s sončnim zahodom končal postni mesec ramazan.

For more than a billion Muslims, the fasting month of Ramadan ended with sunset yesterday.

Sedaj sledi tridnevno praznovanje ramazanski bajram.

Now follows the three-day celebration of Eid al-Fitr.

Zaradi epidemije novega koronavirusa bo druženje ob bajramu že drugo leto omejeno.

Due to the epidemic of the novel coronavirus, socializing on Eid will be limited for the second year in a row.

Med ramazanom niso bile dovoljene množične molitve ob sončnem zahodu. Mnogi muslimani so jih zato nadomestili z molitvami po spletu.

Mass prayers at sunset were not allowed during Ramadan. Many Muslims have therefore replaced them with online prayers.

Čeprav imajo muslimani v Sloveniji novo džamijo v Ljubljani, tudi za bajram ne bo skupne molitve. Veselijo se lahko le praznovanja v družinskem krogu ob bogato obloženi mizi.

Although Muslims in Slovenia have a new mosque in Ljubljana, there will be no mass prayer for Eid. They can only look forward to celebrations within the family circle at a richly laid table.

Kako praznuje bajram, sem vprašala prijateljico Miriso, ki je že pred mnogimi leti kot deklica prišla s starši v Slovenijo.

I asked my friend Mirisa, who came to Slovenia with her parents many years ago as a girl, how she celebrates Eid.

»Moja mami je že v torek začela pripravljati baklave.«

"My mother started making baklava on Tuesday."

Ker je njena mama najstarejša v družini, bo v skladu s tradicijo gostila vse sorodnike na bajramskem kosilu.

As her mother is the oldest in the family, she will traditionally host all THE relatives for Eid lunch.

»Pripravila bo juho tarhano, sarme, nadevane paprike, pite,« našteva Mirisa.

"She will prepare tarhano soup, sarma, stuffed peppers, pies," says Mirisa.

Bajrama ni brez baklave, Mirisina mama pa pripravi še čudovite hurmašice in pecivo. Zraven sodi turška kava. »Mami jo vedno pije iz fildžana, majhne skodelice brez ročaja,« pojasni Mirisa.

There is no Eid without baklava, and Mirisa's mother prepares beautiful dates and cakes. Turkish coffee is included. "Mom always drinks it from a cup, a small cup without a handle," Mirisa explains.

Alkoholnih pijač ne pijejo, mami postreže s sokom, ki ga naredi sama.

They do not drink alcoholic beverages, so her mother serves juice she makes herself.

Je za muslimane bajram tako pomemben družinski praznik, kot je za kristjane božič?

Is Eid as important a family holiday for Muslims as Christmas is for Christians?

»Da, bajrama se veselimo kot božiča. Vsi se lepo oblečemo. Otroci dobijo denar ali druga darila. Midve z mami pa sva najbolj srečni, ker se za bajram zbere vsa družina. K nam bo prišlo kar 17 ljudi.«

“Yes, we look forward to Eid the same as Christmas. We all dress nicely. Children receive money or other gifts. My mother and I are the happiest because the whole family gathers for Eid. As many as 17 people will come to us. "

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 May 2021, 11:32 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Odpadni del rakete je v nedeljo padel na Zemljo

The debris of a rocket fell to Earth on Sunday

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Pri vzletu kitajske rakete 29. aprila letos je šlo nekaj narobe.

Something went wrong with the take-off of a Chinese rocket on April 29 this year.

Del rakete je ob vzletu odpadel prehitro in začel padati na Zemljo.

Part of the rocket fell off too quickly on take-off and began to fall to Earth.

Ko raketa vzleti v vesolje, med poletom skozi atmosfero običajno sicer odvrže nekaj svojih delov. Tako zaradi nižje mase pri pospeševanju porabi manj goriva.

When a rocket takes off into space, it usually sheds some of its parts during its flight through the atmosphere. Because of the lower mass, it uses less fuel when accelerating.

Deli, ki odpadejo na začetku, navadno padejo na Zemljo na določenem kontroliranem območju, kjer ne predstavljajo nevarnosti.

Parts that fall off at the beginning usually fall to Earth in a certain controlled area where they do not pose a danger.

Tisti, ki odpadejo dovolj visoko, pa ostanejo v orbiti in ne padejo na Zemljo.

Those that fall high enough, however, remain in orbit and do not fall to Earth.

Zaradi napake je del kitajske rakete ostal preblizu Zemlje in pričel padati nazaj. Ta del je bil težek kar 21 ton in je letel s hitrostjo približno 28 tisoč kilometrov na uro.

Due to the error, part of the Chinese rocket remained too close to Earth and began to fall back. This part weighed as much as 21 tons and flew at a speed of about 28 thousand kilometres per hour.

Pri tako veliki hitrosti so raziskovalci težko napovedali točno lokacijo padca nazaj na Zemljo.

At such a high speed, it was difficult for researchers to predict the exact location of the fall back to Earth

»Napovedovali smo, da se bo padec zgodil nekje okoli ekvatorja, najbolj severno kvečjemu do Rima ali do južnih obal Črne gore,« pravi prof. dr. Tomaž Zwitter s fakultete za matematiko in fiziko.

"We predicted that the fall would happen somewhere around the equator, at most to the north to Rome or to the southern coast of Montenegro," says Prof. Dr. Tomaž Zwitter from the Faculty of Mathematics and Physics.

Odpadni del rakete je padel v Indijski ocean zahodno od Maldivov v nedeljo, 9. maja, ob 3.24 uri po našem času.

The debris of the rocket fell into the Indian Ocean west of the Maldives on Sunday, May 9, at 3.24pm local time.

Nekontrolirani padci masivnih teles se ne dogajajo pogosto.

Uncontrolled falls of massive bodies do not happen often.

»Po pravilih je treba telo pred vstopom v atmosfero z eksplozivnim nabojem razbiti v več manjših kosov, ki potem vsi brez težav zgorijo in zato nič ne pade na tla,« pravi Zwitter.

“According to the rules, before entering the atmosphere the body must be broken into several smaller pieces with an explosive charge, which then all burn without difficulty and therefore nothing falls to the ground,” says Zwitter.

Tomaž Zwitter je že pred padcem odpadnih delov rakete menil, da ti ne predstavljajo večje nevarnosti.

Even before the fall of the debris of the rocket, Tomaž Zwitter believed that they did not pose a major danger.

»Hoditi po pločniku ob cesti je mnogo bolj nevarno, saj se vsak dan po svetu zgodi veliko nesreč. Torej brez skrbi in le pogumno naprej!«

“Walking on the sidewalk along the road is much more dangerous, as many accidents happen around the world every day. So no worries and just bravely go on! ”

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 May 2021, 16:31 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvi slovenski teleskop v Čilu

The first Slovenian telescope in Chile

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zakaj ponoči vidiš v mestu manj zvezd kot na podeželju? Zaradi vse večje svetlobne onesnaženosti.

Why do you see fewer stars in the city at night than in the countryside? Due to ever more light pollution.

Ta postaja resen problem tudi za astronome.

This is also becoming a serious problem for astronomers.

Nočno nebo zato raje spremljajo na podeželju ali v gorah, kjer je manj svetlo in se nebesna telesa lažje vidijo.

They therefore prefer to monitor the night sky in the countryside or mountains, where it is less bright and celestial bodies are easier to see.

Univerza v Novi Gorici in astronomska revija Spika bosta v želji, da bi astronomi raziskovali v čim boljših pogojih, pod okriljem izobraževalnega projekta GoChile postavili teleskop v gorah Čila.

The University of Nova Gorica and the astronomy magazine Spika will set up a telescope in the mountains of Chile under the auspices of the GoChile educational project, in order for astronomers to explore in the best possible conditions.

Teleskop se bo nahajal na observatoriju El Sauce na jugu puščave Atacama na nadmorski višini 1560 metrov, kjer najdemo tudi teleskope drugih svetovnih astronomskih organizacij.

The telescope will be located at the El Sauce Observatory in the south of the Atacama Desert at an altitude of 1560 meters, where we also find telescopes from other world astronomical organizations.

Na tej lokaciji je ozračje izredno stabilno in čisto, poleg tega so noči skoraj vse dni v letu temne in jasne. Zato so tamkajšnje opazovalne razmere naravnost vrhunske, morda celo najboljše na svetu.

At this location the atmosphere is extremely stable and clean, in addition, the nights are dark and clear almost every day of the year. That is why the observation conditions there are top-notch, perhaps even the best in the world.

Slovenski teleskop bo tako lahko pripravljen za izjemne astronomske raziskave in fotografije vesolja.

The Slovenian telescope will thus be prepared for exceptional astronomical research and photographs of space.

Raziskovalci bodo nebo lahko opazovali iz Slovenije, saj so teleskop in vsa dodatna oprema avtomatizirani. Enostavno jih lahko upravljajo tudi na daljavo.

Researchers will be able to observe the sky from Slovenia, as the telescope and all accessories are automated. They can also be easily operated remotely.

»Teleskop bo v prvi vrsti namenjen študentom študijske smeri fizika in astrofizika na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici in ljubiteljskim astronomom pod okriljem revije Spika,« pravi strokovna vodja projekta prof. dr. Andreja Gomboc.

"The telescope will primarily be intended for students of physics and astrophysics at the Faculty of Natural Sciences, University of Nova Gorica and amateur astronomers under the auspices of the magazine Spika," says the professional project manager Prof. Dr. Andreja Gomboc.

»Na voljo pa bo tudi radovednim dijakom, ki bodo v projektu lahko pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji.«

"It will also be available to curious students, who will be able to gain practical experience with astronomical observations in the project."

Čeprav se zvezd ne moremo dotakniti, se jim lahko vsaj približamo z astronomskimi raziskavami. Zato je glavno vodilo projekta GoChile: »Več astronomije!«

Although we cannot touch the stars, we can at least approach them with astronomical research. That's why the main guideline of the GoChile project is: "More astronomy!"

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

26 Apr 2021, 14:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvomajske počitnice v koronačasih

May Day holidays in the time of corona

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Marsikdo je že zelo naveličan vsega. Tako zelo, da se počuti kot ekonom lonec, v katerem se nabira para. Če pare ne more izpustiti, lahko eksplodira.

Many people are already very tired of everything. So much so that it feels like a pressure cooker in which the steam is building up. If steam can’t be released, it can explode.

Prvomajske počitnice so za sprostitev posebej priročne in marsikdo si želi na morje, v hribe, k dedku ali babici. Od petka se lahko premikamo med regijami v Sloveniji. Pot do hrvaške obale pa je bolj zapletena.

The May Day holidays are especially convenient for relaxation, and many people want to go to the sea, to the mountains, to their grandparents. From Friday we can move between regions in Slovenia. The path to the Croatian coast is more complicated.

Mejo s Hrvaško lahko brez negativnega testa ali ustreznega potrdila prestopijo le otroci, ki še niso stari sedem let. Vsi drugi potrebujejo hitri ali PCR test oziroma potrdilo, da so preboleli korono.

Only children under the age of seven can cross the border with Croatia without a negative test or appropriate certificate. Everyone else needs a rapid or PCR test, or confirmation that they have recovered from coronavirus.

Za vrnitev v Slovenijo pa ne zadošča hitri, ampak je potreben precej dražji PCR test. Izjema so otroci, ki še niso stari 15 let.

To return to Slovenia a rapid test isn’t enough, and a much more expensive PCR test is needed. An exception is children under 15 years of age.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 6 of 26

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.