Ljubljana related

16 Jul 2019, 20:17 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Evroposlanci bodo odločali, kdo bo najpomembnejši vodja v EU

Europeans will decide who will be the most important leader in the EU

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Ta teden bo za vse organe Evropske unije pomemben. Evropski poslanci bodo jutri odločali, kdo bo predsednik ali predsednica Evropske komisije.

This week will be important for all bodies of the European Union. MEPs will decide tomorrow who will be president of the European Commission.

Kandidatka za to mesto je Ursula von der Leyen. To je 60-letna zdravnica in ekonomistka, ki prihaja iz Nemčije.

The candidate for this place is Ursula von der Leyen. This is a 60-year doctor and economist who comes from Germany.

Njena izvolitev za zdaj ni gotova. Za to potrebuje absolutno večino glasov evropskih poslancev, torej vsaj 376 od 751.

Her election is not decided. This requires an absolute majority of the MEPs, at least 376 out of 751.

Za zdaj so ji glasove obljubili v največji politični skupini, Evropski ljudski strani. Drugi dve veliki skupini, socialisti (S&D) in liberalci (Prenovimo Evropo), še oklevata.

For now, support for her has been promised in the largest political group, the European People's Party. The other two big groups, the Socialists (S&D) and the Liberals (Transform Europe), are still hesitating.

Novi predsednik ali predsednica bo trenutnega predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja na položaju nasledil 1. novembra.

The new president will succeed Jean-Claude Juncker, the current President of the European Commission, on 1 November.

Voditelji drugih organov Evropske unije so že izbrani.

The leaders of other European Union bodies have already been selected.

Evropski svet bo vodil Belgijec Charles Michel. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU bo Španec Josep Borrell. Evropski parlament bo vodil Italijan David-Maria Sassoli. Francozinja Christine Lagarde pa bo skrbela za Evropsko centralno banko.

The European Council will be led by the Belgian Charles Michel. Spain's Josep Borrell will be EU High Representative for Foreign Affairs. The European Parliament will be led by the Italian David-Maria Sassoli. France's Christine Lagarde will take care of the European Central Bank.

Evropska komisija odloča o strategiji Evropske unije, predlaga nove predpise in upravlja s proračunom EU, ima pa tudi pomembno nalogo pri razvoju pomoči državam.

The European Commission decides on the European Union’s strategy, proposes new regulations and manages the EU budget, but also has an important task in developing help for countries.

Sestavlja jo 28 komisarjev, med katerimi je v vsakem mandatu tudi Slovenec. Kandidati za ta položaj iz naše države bodo znani predvidoma v četrtek.

It consists of 28 commissioners, one of whom is also a Slovenian. The candidates for this position from our country will be known on Thursday.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jul 2019, 15:16 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ukrepajmo zdaj tudi mi!

Let's take action now!

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

To poletje ima vlada na mizi pomembne podnebne dokumente.

This summer, the government has important climate documents on the table.

To so dokumenti, s katerimi lahko sprejme tako odločne ukrepe, da bo Slovenija lahko sledila ciljem pariškega podnebnega sporazuma.

These are the documents with which it can take such decisive measures so that Slovenia can follow the goals of the Paris Climate Agreement.

»Da bi podnebne spremembe postale prednostna naloga politikov in da bi jih vlada obravnavala kot problem, ki zadeva vsakega posameznika, smo se odločili, da bomo z nujnim pozivom. Želimo, da se vlada tega problema loti tako, da bo preprečila podnebno katastrofo, ki nam sicer preti,« pravi Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra (PIC), ki je skupaj s številnimi drugimi organizacijami pobudnik poziva.

"In order for climate change to become a priority for politicians and to treat it as a problem that affects every individual, we decided to make an urgent appeal. We want the government to deal with this problem in a way that will prevent the climate catastrophe that is threatening us, "says Katarina Bervar Sternad of the Legal Information Center (PIC), who is making this call along with many other organizations.

Zaradi podnebnih sprememb lahko pride do poplav, suš, plazov pa tudi drugih nevarnosti, ki so povezane s podnebjem in okoljem, v katerem živimo.

Climate change can lead to floods, droughts, avalanches as well as other dangers associated with the climate and environment in which we live.

»To je nekaj, čemur nihče ne more ubežati,« dodaja Katarina Bervar Sternad.

"This is something that no one can escape," adds Katarina Bervar Sternad.

Znanstveniki pravijo, da se Zemlja ne sme segreti za več kot za 1,5 stopinje Celzija nad ravnijo v predindustrijski dobi, torej v času, ko še ni bilo tovarn. To je pol stopinje manj, kot so sprva menili. Ugotovili so namreč, da smo okolju doslej že preveč škodili, zato morajo biti ukrepi toliko bolj koreniti.

Scientists say that the Earth cannot warm by more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, that is, at a time when there were no factories. This is half a degree less than they initially thought. They have found that we have already done too much damage to the environment, so the measures taken must be more radical.

»Preprečiti moramo vse, kar lahko prispeva k slabšanju okolja, v katerem živimo,« poudarja Katarina Bervar Sternad.

"We must prevent everything that can contribute to the deterioration of the environment in which we live," stresses Katarina Bervar Sternad.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jul 2019, 17:12 PM

Another in our occasional series of Slovenian memes, aka jazjaz ("me me"), to provide relatively simple, relatively amusing sentences in the target language of choice for many of our readers, with a translation under each image. See earlier posts here.

slovenain memes slovene memes jazjaz (5).jpg

When you finish writing a test and your classmates start telling you the correct answers.

slovenain memes slovene memes jazjaz (3).jpg

Finally, a parking space for fat people who like barbecues! ("fat" here is "strong", so something of a euphemism)

slovenain memes slovene memes jazjaz (6).jpg

Him: Why do you never tell me when you've had an orgasm? / Her: I don't want to call you at work.

slovenain memes slovene memes jazjaz (8).jpg

Nine-year-old me when I saw the moon in the daytime. "Impossible"

slovenain memes slovene memes jazjaz (7).jpg

This could be us...but the potatoes are not going to plant themselves

slovenain memes slovene memes jazjaz (1).png

 

Austrians are Germanized Slovenes. Change my mind

slovenain memes slovene memes jazjaz (9).jpg

Is 5 big? / Depends on the context / Perecentage? No / Grade? Yes

slovenain memes slovene memes jazjaz (4).jpg

When your cat has watched too much Masterchef

slovenain memes slovene memes jazjaz (2).jpg

When I was born I had two choices / A big penis or good memory / What did you choose? / I don't remember

Learning Slovene? Check out all our dual texts here

28 Jun 2019, 15:13 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Od ljubezni do nasilja je včasih le majhen korak

It's only a small step from love to violence

V Sloveniji se redkokdaj pripetijo grozljivi dogodki kot iz filmov ali televizijskih nadaljevank.

In Slovenia there rarely happen horrific events like in movies or TV shows.

Toda letos ste celo otroci slišali, da si je neko dekle hotelo odrezati dlan, da bi dobila denar od zavarovalnice.

But this year, even children heard that some girl wanted to cut off her hand to get money from an insurance company. [See details here]

https://www.total-slovenia-news.com/news/3211-woman-cuts-off-own-hand-in-ljubljana-fraud-case

V to naj bi jo prepričal njen fant, Sebastien Abramov, ki se je prej pisal Sebastjan Colarič, a je nato spremenil ime in priimek. Abramov je sicer osumljen tudi, da je marca 2015 umoril svoje prejšnje dekle Saro Veber.

She was persuaded by her boyfriend Sebastian Abramov, who was previously named Sebastjan Colaric, , but then changed his surname. Abramov is also suspected of murdering his previous girlfriend Saro Weber in March 2015.

Zadnje dni pa se je veliko ljudi pogovarjalo o hudem napadu na mariborsko sodnico. Ko je pred dobrimi desetimi dnevi v soboto ob pol enih ponoči prišla domov, so jo napadli in tako zelo pretepli, da je še vedno v bolnišnici.

In recent days, many people have talked about a severe attack on a Maribor judge. When she arrived home on Saturday afternoon, about ten days ago, she was attacked, and she was beaten so badly that she is still in hospital.

Policisti so preiskovali, ali je bil razlog za napad povezan z njeno službo ali z zasebnim življenjem.

The police investigated whether the cause of the attack was linked to her job or private life.

Sodniki namreč sodijo tudi hudim zločincem in že večkrat se je zgodilo, da so jim ti zato grozili.

Specifically, judges often enouncter the worst criminals, and many times they have been threatened.

A policisti so zdaj sporočili, da je bil napad povezan s sodničinim zasebnim življenjem.

But the police have now reported that the attack was linked to a judge's private life.

Sodnica je, poroča mariborski časopis Večer, nameravala zapustiti svojega partnerja.

The judge, according to the Maribor newspaper Večer, intends to leave her partner.

Policisti so zoper domnevnega storilca podali kazensko ovadbo zaradi poskusa umora. Po informacijah novinarjev Večera je domnevni storilec tega hudega napada prav sodničin partner, ki ga sicer policisti še nikoli niso obravnavali zaradi nasilja v družini.

The police have filed a criminal complaint against the alleged perpetrator for attempted murder. According to Večer's reporters, the alleged perpetrator of this serious attack is the judge's partner, whom the police have never dealt with before with regard to domestic violence.

Nasilja v družini je tudi v Sloveniji precej.

Domestic violence is also not rare in Slovenia.

V nevladnih organizacijah večkrat povedo, da se najhujše nasilje nad ženskami običajno zgodi tedaj, ko te partnerju, naj bo to mož ali fant, povedo, da ga bodo zapustile.

In NGOs, they often say that the worst violence against women usually happens when a partner, whether a husband or boyfriend, is told to leave.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Jun 2019, 10:47 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Domače Naloge in Prosti Čas

Homework and Free Time

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Šola je že skoraj zaprla vrata za dobra dva meseca.

School is almost over for the next two months.

Marsikje zadnje dneve pouka namenjajo potepanju po domačem kraju ali širši okolici, za tabore ali pa za sproščeno zabavo na šolskem igrišču.

Many of the last days of school are devoted to travelling around the countryside or wider area, going to camps, or having relaxing fun on the school playground.

Domače naloge in popoldansko delo za šolo so že daljna preteklost, saj imate učenci ocene že zaključene.

Homework and afternoon work for school are in the distant past, as students have already completed their grades.

Ali pač? V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) še niso pozabili na delo za šolo, ki ga otroci opravite doma.

Or have they? The Association of Parents of the Parents of Slovenia (ZASSS) has not yet forgotten the work for the school that you take home.

Predstavili so izsledke raziskave, ki so jo opravili med starši osnovnošolcev.

The results of research carried out by parents of elementary school students have been presented.

In kaj so ugotovili?

And what did they find?

»Anketa je pokazala, da le dobra petina učencev opravi vse domače naloge, učenje in drugo delo za šolo, v manj kot eni uri. Četrtina jih potrebuje za to uro do dve, slaba petina dve do tri ure. Približno petnajst odstotkov otrok potrebuje kar tri do štiri ure, preostala petina pa celo več kot štiri ure,« pravi dr. Anton Meden, predsednik ZASSS.

"The survey showed that only just over a fifth of students do all homework, learning and other work for the school in less than an hour. A quarter of them need up to two hours for this, one-fifth between two to three hours. Approximately fifteen percent of children need about three to four hours, while the remaining fifth even more than four hours," says Dr. Anton Meden, President of ZASSS.

slovene english dual text homework.JPG

Šolsko delo doma v urah. Vir: ZASSS /  School work at home in hours. Source: ZASSS

Domače naloge so namenjene ponavljanju snovi, kar je za učenje koristno, meni Meden, saj možgani s ponavljanjem znanje utrdijo.

Homework is intended for repetition of content, and this is useful for learning, says Meden, since the brain gains knowledge by repeating it.

»A razlike v obsegu domačega dela so velike. Družinam, kjer otroci za to porabijo veliko časa, zmanjka časa za druge dejavnosti. V veliki večini primerov za pomoč šolarjem poskrbijo družinski člani. Iz nekaterih povezav med podatki pa lahko sklepamo, da imajo učenci, ki jim starši doma ne morejo pomagati, slabše ocene.«

"And the differences with regard to homework are great. Families where children spend a lot of time for this run out of time for other activities. In the vast majority of cases, family members help schoolchildren. By examining the data we can conclude that pupils whose parents cannot help them parents have worse grades. "

Anketa, ki so jo med osnovnošolci opravili v Zavodu za šolstvo, je pokazala nekoliko drugačne podatke.

A survey, which was carried out among primary school students by the Institute of Education, showed slightly different data.

Po njihovih podatkih za domače naloge porabi večina (55,9 odstotka) učencev do 30 minut, nadaljnjih 29,3 odstotka pa do ene ure. Za učenje porabi 64,3 odstotka učencev do ene ure dnevno, izjema je učenje pred testi, ko se učijo dlje.

According to their data for homework, the majority (55.9 percent) of pupils spend up to 30 minutes, followed by 29.3 percent up to one hour. With regard to studying, 64.3 percent of pupils spend up to 1 hour a day, except for before tests when they study more.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Jun 2019, 17:46 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

Roglič na zgodovinskih stopničkah

Roglic on the historic podium

V nedeljo se je po nešteto klancih, padcih, odrgninah, okvarah koles ter krčih v utrujenih nogah sklenila peklenska tritedenska kolesarska dirka po Italiji.

On Sunday after a countless hills, falls, abrasions, bruises and bumps in tired legs, a thrilling three-week cycling race was concluded in Italy.

Zadnja, 21. etapa je že močno izžete kolesarje pripeljala v Verono, kjer jih je čakala še zadnja 17-kilometrska vožnja na čas.

The final 21st stage brought the already exhausted riders to Verona, where they were waiting to start the last 17-kilometer ride on time.

Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je predtem dobil oba kronometra, je bil na njej deseti.

The Slovenian cyclist Primož Roglič, who had previously won both time trials, was starting in tenth place.

Primož je vso dirko optimistično zrl proti rožnati majici in verjel, da bi si jo kot zmagovalec lahko nadel.

Primož was optimistic about the pink t-shirt and hoped that he could be the winner.

Na koncu si je mladi Zasavec prikolesaril skupno tretje mesto. To je zgodovinski uspeh za slovensko kolesarstvo. Dopolnil ga je še Jan Polanc s 14. mestom.

In the end, the young man from Zasavje made do with third place. This is a historic success for Slovenian cycling. Jan Polanc also got 14th place.

Primoža so na zadnjih etapah dirke bodrili tudi številni slovenski navijači.

Primož, in the last stages of the race, was also supported by a number of Slovenian fans.

Hvaležen jim je bil, čeprav je zaradi nespametne poteze enega od njih izgubil nekaj dragocenih sekund. Navijač ga je nekaj sekund potiskal v klanec, a mu je s tem naredil medvedjo uslugo, saj so Primožu za kazen zaostanek povečali za dodatnih deset sekund.

He was grateful to them, even though one of them made him lose valuable seconds because of an unwise move. The cheerleader pushed him to the slaughter for a few seconds, but he did so with a “bear’s favour” [idiom: a well-intentioned action that causes harm], as Primož got a ten-second penalty.

Primož je v Verono prispel na četrtem mestu v skupnem seštevku. Za tretjim mestom je zaostajal 23 sekund.

Primoz arrived in Verona in fourth place. He was 23 seconds behind the person in third.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jun 2019, 22:28 PM

Continuing our series of dual texts, here's a documentary from 2015 looking back at 20 years of hacking in Slovenia - in Slovene with English subtitles.

03 Jun 2019, 16:22 PM

Pajek, ki je hitrejši od rakete

A spider that's faster than a rocket

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Pajki raziskovalce vedno znova presenečajo s svojimi metodami preživetja.

Spider researchers are always surprised by their survival methods.

Z mišicami v zadku nit preplete v zaporedne zanke, te pa ga nato kot nekakšna frača izstrelijo proti središču njegove trikotne mreže.

With muscles in its back, [the triangle weaver  spider] weaves thread into successive loops, and then, like a kind of catapult, shoots itself toward the centre of its triangular web.

Proti plenu leti s pospeškom, ki je približno šestindvajsetkrat večji od pospeška vesoljske rakete.

It flies towards its prey with an acceleration about twenty-six times that of a space rocket.

Plen ob tem še zavije v pajčevino, zato ta nima nobenih možnosti za pobeg.

In addition, the prey moves towards the web, so it has no chance of escaping.

Poleg človeka je ta pajek edina živalska vrsta, pri kateri so opisali in posneli tako spretno kopičenje oziroma povečanje energije.  

Other than humans, this spider is the only animal species that is able to obtain such a skilful accumulation or increase of energy.

A tudi druge živali zmorejo podobno neverjetne podvige.

And other animals can have similar incredible achievements.

Rak bogomolčar recimo z ogromno močjo razbije lupine školjk in polžev, s katerimi se prehranjuje. Moč njegovega udarca je glede na njegovo velikost primerljiva z močjo, ki bi jo potreboval človek, da bi zalučal teniško žogico v orbito Zemlje.

A mantis shrimp, for example, breaks the shells of the shellfish and snails on which it feeds using enormous power. For its size, the strength of its strike can be compared to that a person would need in order to throw a tennis ball into the orbit of the Earth.

Bolhe pa imajo v svojem telesu poseben mehanizem, kot nekakšno vzmet, ki shranjuje mehansko energijo in jim omogoča izredno hitre premike. Po potrebi to vzmet sunkovito sprostijo, zato se njihove zadnje noge v milisekundi iztegnejo.

Fleas have a special mechanism in the body, like a kind of spring that stores mechanical energy and that allows them to move extremely quickly. If necessary, this spring is released, so their back legs are extended in milliseconds.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Jun 2019, 11:55 AM

Kmetija (The Farm) is a reality show / competition set on a farm, with attractive contestents and beautiful scenary, but for our purposes there's added appeal - relatively simple, everyday Slovenian with good, clear subtitles, hosted the singer Saša Lendero. Enjoy it.

The Farm Slovenia 2015 from DRG on Vimeo.

If you're learning Slovenian then you can find all our dual texts here

21 May 2019, 11:08 AM

Google, Huawei in Jaz

Goofle, Huawei and Me

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Imaš pametni telefon Huawei, na njem gledaš videe na YouTubu in te skrbi, da odslej to ne bo več mogoče?

Do you have a Huawei smartphone, watch videos on YouTube, and worry that this will not be possible anymore?

Kar brez skrbi. Na tvoji napravi tudi v prihodnje ne bo nič drugače kot doslej.

But no worries. Your device won’t be anything like this in the future.

Kaj se je zgodilo, da je mnoge lastnike telefona znamke Huawei začelo skrbeti?

What happened to make many Huawei owners start to worry?

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden odločil, da ameriška podjetja ne smejo več uporabljati tujih telekomunikacijskih sistemov, ki bi lahko ogrozila nacionalno varnost Združenih držav Amerike.

The US President Donald Trump decided last week that US companies should no longer use foreign telecommunication systems that could jeopardize the national security of the United States.

Nekaj dni kasneje so v podjetju Google, ki je lastnik YouTuba, prekinili sodelovanje s podjetjem Huawei. Temu namreč očitajo, da uporablja svojo tehnologijo za vohunjenje.

A few days later, Google's owner, which also owns YouTube, discontinued cooperation with Huawei. They are accused of using spying technology.

Kaj to pomeni za lastnike njihovih telefonov?

What does this mean for the owners of their phones?

Tisti, ki že imate telefon, boste lahko še naprej uporabljali YouTube ali denimo Gmail.

Those who already have a phone will be able to continue to use YouTube or Gmail.

Vse naprave, ki so jih že prodali ali so na zalogi v trgovinah, bodo delovale kot doslej. V podjetju Huawei bodo zanje še naprej zagotavljali tudi varnostne posodobitve.

All devices that have already been sold or stocked in stores will operate as before. Huawei will continue to provide security updates to them.

Drugo vprašanje pa je, kako bo odločitev Googla vplivala na naslednje serije pametnih telefonov.

Another question is how Google's decision will affect the next series of smartphones.

Doslej se je namreč pokazalo, da morajo proizvajalci pametnih telefonov uporabljati operacijski sistem android, ki so ga razvili v Googlu, če želijo preživeti.

So far, it has been shown that smartphone manufacturers must use the Android operating system, developed by Google, in order to survive.

V podjetju Nokia so denimo poskusili z operacijskim sistemom Microsofta, a se njihova odločitev ni obnesla.

Nokis tried the Microsoft operating system, but their decision did not work out.

Android uporablja osemdeset odstotkov pametnih telefonov. Izjema so telefoni znamke iPhone, ki uporabljajo sistem iOS.

Android is used in eighty percent of smartphones. The exception is iPhones, which use the iOS system.

V Huaweiju bi sicer lahko uporabljali odprtokodni android, a bi ta bil zelo okleščen, saj ne bi vključeval izdelkov podjetja Google.

In Huawei it would be possible for Huawei to use open-source Android, but this would be a very closed system, as it would not include Google products.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.